Varovane vrste živali

Direktiva o habitatih, ki je bila sprejeta leta 1992 določa habitatne tipe ter živalske in rastlinske vrste, ki jih je potrebno ohranjati z opredeljevanjem Posebnih varstvenih območij. Ta območja so poleg območij SPA iz Direktive o ptičih del omrežja Natura 2000. Na območju Natura 2000 Goričko je poleg 1 rastlinske vrste in 7 habitatnih tipov varovanih 24 živalskih vrst. 

Izjemno majhen, le 3 mm velik polž ozki vrtenec (Vertigo angustior) živi na vlažnih travnikih. V potokih živijo navadna nežica (Cobitis elongatoides), potočni piškurji (Eudontomyzon spp.) in pezdirk (Rhodeus sericeus amarus). Prisotnost pezdirka je izključno odvisna od navadnega škržka (Unio crassus), do 7 cm velike školjke.

V glavatih vrbah živi puščavnik (Osmoderma eremita). V gozdovih živijo škrlatni kukuj (Cucujus cinnaberinus), močvirski krešič (Carabus variolosus) in rogač (Lucanus cervus). Črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria) je nočni metulj, ki je dnevno aktiven in ga opazimo na rastlini gozdnih jas, konjski grivi. Na travnikih letajo močvirski cekinček (Lycaena dispar), travniški postavnež (Euphydryas aurinia), strašničin mravljiščar (Phengaris teleius) in temni mravljiščar (Phengaris nausithous). Bakreni senožetnik (Colias myrmidone) je verjetno izumrl. V vodah kraljuje vidra (Lutra lutra), senčni potoki pa so življenjski prostor kačjega pastirja velikega studenčarja (Cordulegaster heros).

V mlakah živi veliki pupek (Triturus carniflex), medtem ko so manjše kaluže in kolesnice habitat hribskega urha (Bombina variegata).

Varovanih je tudi pet vrst netopirjev. Navadni netopir (Myotis myotis), mali podkovnjak (Rhinolopus hipposideros) in dolgokrili netopir (Miniopterus schreibersii) se zadržujejo v stavbah, jamah in kleteh. V gozdovih živita širokouhi (Barbastella barbastella) in velikouhi netopir (Myotis bechsteinii). 

    top

    X

    Iščemo NAJ travniški sadovnjak

    v Krajinskem parku Goričko 2020