Varovane vrste živali

Direktiva o habitatih, ki je bila sprejeta leta 1992 določa habitatne tipe ter živalske in rastlinske vrste, ki jih je potrebno ohranjati z opredeljevanjem Posebnih varstvenih območij. Ta območja poleg območij POV, opredeljenih na podlagi Direktive o pticah, tvorijo omrežje Natura 2000. Na območju Natura 2000 Goričko je poleg 1 rastlinske vrste in 7 habitatnih tipov varovanih 24 živalskih vrst. Vrste območja Natura 2000 Goričko so z risbami Jurija Mikuletiča zbrane na plakatu, ki ga najdete tukaj. 

Izjemno majhen, le 3 mm velik polž ozki vretenec (Vertigo angustior) živi na vlažnih travnikih. V potokih živijo navadna nežica (Cobitis elongatoides), potočni piškurji (Eudontomyzon spp.) in pezdirk (Rhodeus sericeus amarus). Prisotnost pezdirka je izključno odvisna od navadnega škržka (Unio crassus), do 7 cm velike školjke. 

Hrošči so največja skupina žuželk na svetu. Na območju Natura 2000 Goričko aktivno varujemo štiri vrste. V glavatih vrbah na Z delu živi hrošč puščavnik (Osmoderma eremita). V gozdovih z veliko odmrle lesne biomase ob gozdnih potokih živita škrlatni kukuj (Cucujus cinnaberinus) in močvirski krešič (Carabus variolosus). Stari gozdovi s hrasti so dom rogača (Lucanus cervus).


Rogač je največji evropski hrošč   M. Podletnik

Med žuželkami je varovanih šest vrst metuljev in ena vrsta kačjega pastirjaČrtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria) je nočni metulj, ki je dnevno aktiven in ga opazimo na rastlini gozdnih jas, konjski grivi. Na travnikih letajo močvirski cekinček (Lycaena dispar), travniški postavnež (Euphydryas aurinia), strašničin mravljiščar (Phengaris teleius) in temni mravljiščar (Phengaris nausithous). Bakreni senožetnik (Colias myrmidone) velja za izumrlega, saj je bil zadnji metulj opažen v 70. letih prejšnjega stoletja. Senčni potoki so življenjski prostor edinega predstavnika kačjih pastirjev, velikega studenčarja (Cordulegaster heros).


Goričko je še posebno pomembno za dve vrsti metuljev mravljiščarjev: strašničinega in temnega   M. Podletnik

V mlakah živi veliki pupek (Triturus carniflex), medtem ko so manjše kaluže in kolesnice habitat hribskega urha (Bombina variegata).


Hribski urh je na Goričkem razmeroma pogosta vrsta gozdov   T. Koltai

V skupini sesalci prevladujejo vrste netopirjev. Aktivno varujemo kar pet vrst netopirjev. Navadni netopir (Myotis myotis), mali podkovnjak (Rhinolopus hipposideros) in dolgokrili netopir (Miniopterus schreibersii) se zadržujejo v stavbah, jamah in kleteh. V gozdovih živita širokouhi (Barbastella barbastella) in velikouhi netopir (Myotis bechsteinii). V vodah kraljuje vidra (Lutra lutra).


Mali podkovnjaki imajo na Goričkem kotišče na gradu Grad in v Kančevcih   G. Domanjko