Program razvoja podeželja 2014 2020

NAZIV AKTIVNOSTI: KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA (UKREP 10)

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

Javni zavod Krajinski park Goričko že od leta 2008 aktivno sodeluje pri preprečevanju zaraščanja in pri ohranjanju ekstenzivnega obdelovanja travnikov in visokodebelnih sadovnjakov, ki so pomembni kot habitatni tipi kvalifikacijski za Natura 2000 omrežje in kot habitati številnim Natura 2000 ter ostalim redkim, ogroženim in zavarovanim rastlinskim in živalskim vrstam.

OPERACIJA TRAVIŠČNI HABITATI METULJEV

Operacija »Traviščni habitati metuljev« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks in se izvaja na ekološko pomembnih območjih, kjer se pojavljata dve zelo ogroženi kvalifikacijski Natura 2000 vrsti metuljev: strašničin mravljiščar (Maculinea teleius) in temni mravljiščar (Maculinea nausithous). Namenjena je spodbujanju izvajanja kmetijskih praks, ki so prilagojene ekološkim zahtevam teh dveh vrst metuljev in omogočajo njuno dolgoročno ohranjanje in varovanje.

OPERACIJA VISOKODEBELNI TRAVNIŠKI SADOVNJAKI

Operacija »Visokodebelni travniški sadovnjaki« pomeni ohranjanje obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je ohranjanju ustrezne oskrbe travniških sadovnjakov in s tem tudi k ohranjanju prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst ter kmetijske krajine. Visokodebelni travniški sadovnjaki so ključni habitat za vrste ptic območij Natura 2000, zelo pa so pomembni tudi za preživetje številnih drugih ogroženih vrst.

OPERACIJA OHRANJANJE RASTLINSKIH GENSKIH VIROV, KI JIM GROZI GENSKA EROZIJA

Operacija »Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks in je namenjena varovanju in ohranjanju izvirnih lastnosti ter genske variabilnosti avtohtonih in tradicionalnih sort žit, koruze, krompirja, oljnic, krmnih rastlin, zelenjadnic, hmelja, sadnih rastlin in vinske trte.

OPERACIJA POSEBNI TRAVIŠČNI HABITATI

Operacija Posebni traviščni habitati se izvaja na ekološko pomembnih območjih posebnih traviščnih habitatov, kjer se pojavljajo prostoživeče živalske in rastlinske vrste in habitatni tipi, katerih stanje ohranjenosti je neposredno odvisno od izvajanja (ne)ustrezne kmetijske rabe. Namenjena je ohranjanju kvalifikacijskih travniških habitatnih tipov in kvalifikacijskih vrst območij Natura 2000, vezanih na travnike (npr. rastline, metulji, ptice ipd.) ter travnikov, ki so vrstno raznoliki in pestri.

NAZIV AKTIVNOSTI: PLAČILA OBMOČJEM Z NARAVNIMI ALI DRUGIMI POSEBNIMI OMEJITVAMI (UKREP13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Več informacij najdete na spletnih straneh: 

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/