Natura 2000

Sistem varstva Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, razglašenih v državah članicah Evropske unije z namenom ohranjanja narave. Vzpostavljena so na podlagi Direktive o pticah in Direktive o habitatih, ki določata, da vsaka država razglasi območja za varovanje evropsko pomembnih vrst in habitatov. Na območju Natura 2000 Goričko po Direktivi o pticah na Posebnem območju varstva varujemo 14 vrst ptic. V skladu z Direktivo o habitatih na Posebnem ohranitvenem območju varujemo 1 rastlinsko vrsto, 24 živalskih vrst in 7 življenjskih prostorov. V Sloveniji smo območja Natura 2000 razglasili ob vstopu v Evropsko unijo leta 2004. 

Več o Natura 2000 v Sloveniji na www.natura2000.si.

 

Varovane vrste ptic

Na območju Natura 2000 Goričko varujemo 14 vrst ptic.

Varovane vrste rastlin

Kranjska sita je edina varovana rastlinska vrsta na območju Natura 2000 Goričko. 

Varovane vrste živali

24 v evropskem merilu redkih vrst živi tudi na območju Natura 2000 Goričko.

Varovani življenjski prostori

Varovani življenjski prostori obsegajo raznolike travnike, ohranjene gozdove in mokrišča.