Naravne vrednote

Naravne vrednote obsegajo najbolj izjemne ali posebne dele narave. Na območju KP Goričko ima status naravne vrednote državnega pomena 44 delov narave. Med njimi je 10 izjemnih ali po obliki posebnih dreves, 5 stoječih voda, 9 potokov, 4 geološke posebnosti ter 16 območij z dobro ohranjenimi življenjskimi prostori - habitati ali nahajališči zavarovanih vrst. Status naravne vrednote imajo med drugim Sotinski breg, slatinski vrelec v Nuskovi, ekstenzivni travniki v Motvarjevcih in Budincih ter Ledavsko jezero. 

Geološke posebnosti

Največji geološki posebnosti na Goričkem sta gotovo slatinski vrelec v Nuskovi in nahajališče bazalta in piroklast...

Izjemni življenjski prostori

Nahajališča redkih rastlin in živali, območja z izjemno pestrostjo živih bitij ter območja ohranjenih in značil...

Drevesa

Status naravne vrednote državnega pomena, NV, ima 9 dreves na območju KPG. Vsa drevesa so izjemna zaradi visoke sta...

Varstvo naravnih vrednot

Najvrednejši deli narave, kot so izjemna drevesa, posebni ali značilni geološki pojavi ter najbolje ohranjena in vrs...