BEE(A)WARE

Projekt z naslovom Multidisciplinarna krepitev zmogljivosti in razvoj novih rešitev z namenom ohranjanja, varovanja i...

Gorički ole

Projekt se izvaja v okviru Las Goričko 2020 in ga sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo iz sr...

LIFE FOR SEEDS (2021-2026)

»Ohranjanje prioritetnih travniških habitatnih tipov v Sloveniji z vzpostavitvijo semenske banke in obnovo in situ«. ...

LIFE NATURAVIVA (2017- 2022)

Slovenija se ponaša z eno najvišjih biotskih pestrosti v Evropi, ki pa ni dovolj prepoznana in zato ne dovolj cenjena...

Gorička krajina (2017-2021)

Naravovarstveni projekt je namenjen izboljšanju življenjskih pogojev za 10 živalskih vrst in izboljšanju stanja 3 t...

DaRe to Connect (2018 - 2021)

V projektu D2C-DaRe to Connect -  Supporting Danube Region’s ecological Connectivity by linking Natura 2000 areas alo...

321 go (2016-2019)

Projektno območje leži v podeželskem mejnem okolju Južne Gradiščanske (Avstrija) in Pomurske regije (Slovenija),...

Green Exercise (2016 - 2019)

Projekt si prizadeva za skupno promocijo obstoječe čezmejne kulturne in naravne turistične ponudbe slovensko madž...

Gorički travniki (2015 - 2016)

Projekt namenjen ohranjanju ekstenzivnih travnikov na Goričkem. 

Upkač (2011 - 2014)

Projekt Upkač je bil namenjen trajnostnemu in sistemskemu ohranjanju biodiverzitete travniških sadovnjakov in obenem...

Krajina v harmoniji (2009-2012)

Glavni cilj projekta je bila izdelava modela trajnostne rabe kulturne krajine, ki temelji na naravnih, gospodarskih i...

Sosed k sosedu

Porabje in Goričko - povezana v kulturi ali "Sosed k sosedu" je projekt s ciljem okrepiti kulturno identiteto čezmejnega prostora.