Naravne vrednote

Naravne vrednote predstavljajo izjemne ali posebne dele narave. Na območju Krajinskega parka Goričko ima status naravne vrednote državnega pomena 44 območij narave. Med njimi je 10 izjemnih ali v obliki posebnih dreves, 5 stoječih voda, 9 potokov, 4 geološke posebnosti ter 16 območij z dobro ohranjenimi življenjskimi prostori - habitati ali nahajališči zavarovanih vrst. Status naravne vrednote imajo med drugim Sotinski breg, slatinski vrelec v Nuskovi, ekstenzivni travniki v Motvarjevcih in Budincih ter Ledavsko jezero. Območja in značilnosti na zemljevidu.

Geološke posebnosti

Največji geološki posebnosti na Goričkem sta slatinski vrelec v Nuskovi in nahajališče bazaltnega tufa in piroklastitov pri Gradu.

Izjemni življenjski prostori

Izjemni življenjski prostori predstavljajo nahajališča redkih rastlin in živali, območja z veliko pestrostjo živih bitij ter območja vodnih habitatov.

Izjemna drevesa

Na območju Krajinskega parka Goričko ima status naravne vrednote državnega pomena 9 dreves.

Varstvo naravnih vrednot

Na območju Krajinskega parka Goričko imajo vse status naravne vrednote državnega pomena.

top

X

Grad je do nadaljnjega zaprt za ogled

24.10.- 30.11.2020