Varstvo naravnih vrednot

Najvrednejši deli narave, kot so izjemna drevesa, posebni ali značilni geološki pojavi ter najbolje ohranjena in vrstno bogata območja, imajo status naravne vrednote. Zvrst in ravnanje z naravnimi vrednotami predpisuje Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot. V prilogi je seznam naravnih vrednot, NV in njihove evidenčne številke.

Na območju KP Goričko imajo vse status naravne vrednote državnega pomena. Nekatere NV so v naravi označene s pojasnjevalnimi tablami, na katerih lahko izveste več o njihovi značilnostih ali značilnih vrstah rastlin ali živali. Nekatere NV za svoj obstoj potrebujejo tudi našo pomoč. Oblika tabel je določena v Pravilniku o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot.

Izjemnost v večini sovpada s starostjo dreves, vendar so stara drevesa tudi bolj dovzetna za napade gliv, žuželk ali poškodbe. Drevesom lahko zato pomagamo s pomladitveno rezjo s katero drevesu podaljšamo življenjsko dobo. V preteklosti je bila opravjena rez na NV brek in NV skorš v Kobilju. 

Rastišča redkih in ogroženenih rastlinskih ali živalskih vrst moramo ohranjati v zanje ugodnem stanju. Rastišče grmičastega dišečega volčina ogroža zaraščanje gozdnega roba z mladikami hrasta in gabra, zato je za obstoj grničkov dišečega volčina potrebno vsako leto ročno odstraniti mlada drevesca s travnika. Košnja gozdnega roba ni primeren ukrep, saj bi s tem poškodovali in uničili tudi grmičke volčina.