Varstvo naravnih vrednot

Najvrednejši deli narave, kot so izjemna drevesa, posebni in značilni geološki pojavi ter najbolj ohranjena in vrstno bogata območja, imajo status naravnih vrednot. Zvrst in ravnanje z naravnimi vrednotami predpisuje Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot. V prilogi je seznam naravnih vrednot in njihove evidenčne številke.

Na območju Krajinskega parka Goričko imajo vse naravne vrednote državni pomen. Nekatere od njih so v naravi označene s pojasnjevalnimi tablami, na katerih lahko izveste več o njihovi značilnostih ali značilnih vrstah rastlin ali živali. Obliko tabel predpisuje Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot.

Mnoge naravne vrednote za svoj obstoj potrebujejo tudi našo pomoč. Izjemnost se v večini sovpada s starostjo dreves, vendar so stara drevesa tudi bolj dovzetna za napade gliv, žuželk ali poškodbe. Drevesom lahko zato pomagamo s pomladitveno rezjo, ki drevesu lahko podaljša življenjsko dobo. V preteklosti je bila opravljena pomladitvena rez na drevesnih naravnih vrednotah brek in skorš v Kobilju ter obeh Tetajni kostanjih v Križevcih. 

Rastišča redkih in ogroženenih rastlinskih ali živalskih vrst moramo ohranjati v zanje ugodnem stanju. Rastišče grmičastega dišečega volčina ogroža zaraščanje gozdnega roba z mladikami hrasta in gabra, zato je za obstoj grničkov dišečega volčina potrebno vsako leto ročno odstraniti mlada drevesca s travnika. Košnja gozdnega roba ni primeren ukrep, saj bi s tem poškodovali in uničili tudi grmičke volčina.


Delovna akcija zaposlenih v JZ KPG za ročno odstranitev lesne zarasti med grmički dišečega volčina  K. Malačič

Naloga upravljavca zavarovanega območja KPG je tudi, da redno spremlja stanje naravnih vrednot in na njih izvaja ukrepe varstva. JZ KPG tako v okviru rednega dela in različnih projektov izvaja različne naravovarstvene ukrepe za izboljšanje stanja naravnih vrednot in lastnosti, za katere so bile sploh razglašene. Ukrepi se izvajajo predvsem na zemljiščih v lasti Republike Slovenije. 


Obnova travnikov in njihovo naravovarstveno upravljanje je pomemben del dela JZ KPG   M. Podletnik

Pri varstvu naravnih vrednot je pomembno predvsem, da vsi deležniki skrbijo in prispevajo k ohranjanju najvrednejših delov narave. Le dobro ohranjena narava bo lahko bistveno prispevala k blagostanju vse družbe. 


Večina vodotokov pripada hidrološki in ekosistemski zvrsti, zato je njihovo varstvo izredno pomembno   M. Podletnik