Varstvo naravnih vrednot

Najvrednejši deli narave, kot so izjemna drevesa, posebni in značilni geološki pojavi ter najbolj ohranjena in vrstno bogata območja, imajo status naravnih vrednot. Zvrst in ravnanje z naravnimi vrednotami predpisuje Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot. V prilogi je seznam naravnih vrednot in njihove evidenčne številke.

Na območju Krajinskega parka Goričko imajo vse naravne vrednote državni pomen. Nekatere od njih so v naravi označene s pojasnjevalnimi tablami, na katerih lahko izveste več o njihovi značilnostih ali značilnih vrstah rastlin ali živali. Obliko tabel predpisuje Pravilnik o označevanju zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij in območij Natura 2000.

Mnoge naravne vrednote za svoj obstoj potrebujejo tudi pomoč človekova. Izjemnost v večini sovpada s starostjo dreves, vendar so stara drevesa tudi bolj dovzetna za napade gliv, žuželk in poškodbe ob vremenskih neprilikah. Drevesom zato pomagamo s pomladitveno rezjo, ki drevesu podaljša življenjsko dobo. V preteklosti je bila opravljena pomladitvena rez na drevesnih naravnih vrednotah brek in skorš v Kobilju ter obeh Tetajni kostanjih v Križevcih. 

Rastišča redkih in ogroženih rastlinskih ali živalskih vrst moramo ohranjati v zanje ugodnem stanju. Rastišče grmičastega dišečega volčina ogroža zaraščanje gozdnega roba z mladikami hrasta in gabra, zato je za obstoj grmičkov dišečega volčina potrebno vsako leto ročno odstraniti mlada drevesca s travnika. Košnja gozdnega roba ni primeren ukrep, saj bi s tem poškodovali in uničili tudi grmičke volčina.


Delovna akcija zaposlenih v JZ KPG z ročnim odstranjevanjem lesne zarasti med grmički dišečega volčina  K. Malačič

Naloga upravljavca zavarovanega območja KPG je redno spremljanje stanje naravnih vrednot in izvedba ukrepov njihovega varstva. JZ KPG tako v okviru rednega dela in v raznovrstnih projektih izvaja različne naravovarstvene ukrepe za izboljšanje stanja naravnih vrednot in lastnosti, zaradi katerih so pridobile varstveni status. Ukrepi se izvajajo predvsem na zemljiščih v lasti Republike Slovenije. 


Obnova travnikov in njim prijazna raba je pomembna naloga upravljavca JZ KPG   M. Podletnik

Pri varstvu naravnih vrednot je pomembno, da vsi deležniki skrbijo in prispevajo k ohranjanju najvrednejših delov narave. Le dobro ohranjena narava bo lahko bistveno prispevala k blagostanju celotne družbe. 


Večina vodotokov pripada hidrološki in ekosistemski zvrsti, zato je njihovo varstvo izredno pomembno   M. Podletnik