NARAVA

Bogastvo narave na območju Goričkega je odraz velike pestrosti življenjskih prostorov v mozaični kulturni krajini. To krajino je skozi dolga stoletja skrbno in območju primerno rabil, oblikoval in ohranjal človek. Odmaknjenost območja od večjih središč in obmejna lega sta dodatno prispevali k izoliranosti območja od bolj intenzivnih posegov v prostor ter praks v zadnjem stoletju. Medtem ko je kulturna krajina v ravninskih kmetijskih območjih sčasoma postajala enolična in se posledično pričela soočati z izginjanjem rastlinskih in živalskih vrst, se je na Goričkem mozaična kulturna krajina z veliko številčnostjo in različnostjo živih bitij  v veliki meri ohranila vse do danes. To bogastvo in ohranjenost kulturne krajine sta bila glavna razloga za zavarovanje območja s statusom Krajinskega parka Goričko (KP Goričko) leta 2003. Z vstopom v Evropsko unijo, je območje zaradi prisotnosti v evropskem merilu redkih vrst in življenjskih okolij, dobilo še status varovanega območja Natura 2000 Goričko. 

Geologija

Na Goričkem je ob geološki zgradbi zanimiva tudi geološka zgodovina. Celotno ozemlje tega dela Slovenije gradijo pre...

Naravne vrednote

Naravne vrednote predstavljajo izjemne ali posebne dele narave. Na območju Krajinskega parka  Goričko ima status na...

Natura 2000

Sistem varstva Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, razglašenih v državah članicah Evrops...

Rastline

V KP Goričko uspeva okoli 1000 različnih vrst rastlin. Posebnost so submediteranske rastlinske vrste in endemična ...

Glive

Goričko je že od nekdaj znano po veliki pestrosti in bogastvu gliv.

Živali

Območje KP Goričko se lahko ponaša s prebivalci kot so vidra, smrdokavra, veliki skovik ter strašničin in temni mr...

Življenjski prostori

Območje Krajinskega parka Goričko odlikuje velika raznolikost življenjskih prostorov. Travniki, njive, mejice, pos...