NARAVA

Bogastvo narave na območju Goričkega je odraz velike pestrosti življenjskih prostorov v mozaični kulturni krajini. To krajino je skozi dolga stoletja skrbno in območju primerno rabil, oblikoval in ohranjal človek. Obmejna lega in odmaknjenost območja od večjih središč sta dodatno prispevali k izoliranosti območja in ga obvarovali pred intenzivnimi posegi v prostor ter upočasnili razvoj intenzivnega kmetijstva v zadnjem stoletju. Kulturna krajina v ravninskih kmetijskih območjih je sčasoma postajala enolična in se posledično pričela soočati z izginjanjem rastlinskih in živalskih vrst. Na Goričkem se je mozaična kulturna krajina z veliko številčnostjo in različnostjo živih bitij v veliki meri ohranila vse do danes. To bogastvo in ohranjenost kulturne krajine sta bila glavna razloga za zavarovanje območja s statusom Krajinskega parka Goričko (KP Goričko) leta 2003. Z vstopom v Evropsko unijo je območje, zaradi prisotnosti v evropskem merilu redkih vrst in življenjskih okolij, dobilo še status varovanega območja Natura 2000 Goričko.
Zemljevid Krajinskega parka Goričko.

Geologija

Goričko ima zanimivo geološko zgodovino, ki se kaže v pestri geološki zgradbi. Celotno ozemlje tega dela Slovenije ...

Naravne vrednote

Naravne vrednote predstavljajo izjemne ali posebne dele narave. Na območju Krajinskega parka Goričko ima status nar...

Natura 2000

Sistem varstva Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, določenih v državah članicah Evropsk...

Rastline

V KP Goričko uspeva okoli 1000 različnih vrst rastlin. Posebnost so submediteranske rastlinske vrste in endemična ...

Glive

Goričko je že od nekdaj znano po veliki pestrosti in bogastvu gliv.

Živali

Območje KP Goričko se lahko ponaša s prebivalci kot so vidra, smrdokavra, veliki skovik ter strašničin in temni mr...

Življenjski prostori v kulturni krajini

Območje Krajinskega parka Goričko odlikuje velika raznolikost življenjskih prostorov. Travniki, njive, mejice, pos...