Neposredni nadzor v naravi

Naravovarstveno nadzorna služba je organizirana na podlagi 155. in 156. člena Zakona o ohranjanju narave (UL. RS št. 56/99 in 46/14), ki določa da neposredni nadzor v naravi, ki ga izvajajo naravovarstveni nadzorniki upravljavca zavarovanega območja, med katere se šteje tudi Javni zavod Krajinski park Goričko. Vloga naravovarstveno nadzorne službe je tudi ozaveščanje, izobraževanje in svetovanje lokalnemu prebivalstvu. Znotraj zavarovanega območja se opravljajo temeljne naloge, to je varstvo krajinskega parka s stalnim in neposrednim nadzorom nad izvajanjem varstvenih režimov in prepovedi veljavnih na območju krajinskega parka, z upoštevanjem vseh predpisov s področja varstva okolja.

Organizacija izvajanja neposrednega nadzora v Krajinskem parku Goričko

V zavarovanih območjih narave neposredni nadzor zagotavljajo upravljavci zavarovanega območja (156. člen ZON). Ministrstvo predpiše načine in pogoje za organizacijsko, vsebinsko ter teritorialno usklajeno izvajanje naravovarstvenega nadzora (156. člen ZON). Izvajalec neposrednega nadzora v Krajinskem parku Goričko je Javni zavod Krajinski park Goričko. Organizacijo nadzorne službe določa 37. člen Statuta Javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS št. 151/2021). 

Nadzornik v Javnem zavodu Krajinski park Goričko je dosegljiv na e-naslovu: nadzornik@goricko.info

Naloge in pristojnosti naravovarstvenih nadzornikov

Naloge neposrednega nadzora opravljajo naravovarstveni nadzorniki, ki so za to delo posebej usposobljeni in imajo pooblastilo po ZON_u in opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku. Razen vodenja prekrškovnih postopkov lahko neposredni nadzor opravljajo tudi prostovoljni nadzorniki, ki imajo opravljen izpit za prostovoljne nadzornike in pogodbo z Javnim zavodom Krajinski park Goričko. Več o neposrednem nadzoru v naravi na spletnih straneh Ministrstva za naravne vire in prostor tukaj. 

Naloge neposrednega nadzora so:

 • neposredno spremljanje stanja na območju Krajinskega parka Goričko,
 • nadzor nad izvajanjem varstvenih režimov prepisanih z zakonskimi akti, naravovarstvenimi soglasji, dovoljenji za poseg v naravo in drugo,
 • ugotavljanje dejanskega stanja pri kršitvah iz Zakona o ohranjanju narave in njegovi podlagi sprejetih predpisov,
 • opozarjanje oseb na varstvene režime zaradi možnosti storitve prekrška,
 • nadzorniki so dolžni ob vsakem času (tudi izven delovnega časa) preprečevati prekrške po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave, ter ukrepati in uporabiti z zakonom določena pooblastila,
 • o sumu kaznivega dejanja mora naravovarstveni nadzornik takoj obvestiti policijo, navesti vsa znana dejstva in dokaze ter izročiti dokaze, ki jih je pridobil.

Pristojnosti naravovarstvenega nadzornika (na podlagi ZON-a in na njegovi podlagi sprejetih predpisov):

 • Naravovarstveni nadzornik ima pravico od osebe, ki ne spoštuje določb tega zakona, zahtevati in dobiti na vpogled osebno izkaznico ali javno listino, s katero se dokazuje istovetnost te osebe,
 • naravovarstveni nadzornik lahko tudi fotodokumentira potek kršitve in kršilca pri storitvi prekrška,
 • naravovarstveni nadzornik pri opravljanju nalog neposrednega nadzora samostojno vodi postopek in odloča o prekrških iz tega zakona,
 • če naravovarstveni nadzornik pri izvajanju neposrednega nadzora po tem zakonu naleti na fizični odpor ali če tak odpor lahko utemeljeno pričakuje, lahko zahteva pomoč policije,
 • izjave naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov in materialni dokazi, ki jih zberejo glede dejanj, na podlagi katerih se ukrepa v inšpekcijskem postopku, se v postopku inšpekcijskega nadzora lahko štejejo za dokaz, pridobljen v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, če je za vodenje inšpekcijskega postopka to potrebno,
 • naravovarstveni nadzornik lahko po ZON_u (161. člen) zaseže predmete, ki so uporabljeni za prekršek ali namenjeni za prekršek ali so nastali s prekrškom. Z zaseženimi predmeti se ravna skladno z zakonom o prekrških,
 • naravovarstveni nadzornik ima pri izvajanju nadzora vožnje v naravnem okolju in v zavarovanih območjih pooblastilo:
 • ustaviti voznika vozila na motorni pogon, ki vozi v nasprotju z določbami Zakona o ohranjanju narave ali akta o zavarovanju;
 • zahtevati od voznika vozila na motorni pogon vozniško dovoljenje in prometno dovoljenje oziroma listino, izdano v skladu s petim odstavkom 28. č člena Zakona o ohranjanju narave, oziroma listino, s katero ugotovi istovetnost voznika. Voznik mora izročiti naravovarstvenemu nadzorniku zahtevane listine na vpogled,
 • V skladu z 153. a členom ZON lahko naravovarstveni nadzornik, zaseže vozniku vozilo na motorni pogon, če je:
  • vozilo na motorni pogon vozil v naravnem okolju nad zgornjo gozdno mejo ali na zavarovanem območju, na katerem je vožnja prepovedana z aktom o ustanovitvi zavarovanega območja;
  • bil kot voznik vozila na motorni pogon v naravnem okolju v zadnjih dveh letih najmanj trikrat pravnomočno kaznovan za prekršek iz 5. točke prvega odstavka 161. člena tega zakon (če vozi, ustavi ali parkira vozilo na motorni pogon v naravnem okolju in vozilo ne stoji ali ni parkirano v petmetrskem pasu izven vozišča).

Zunanja podoba naravovarstvenega nadzornika

Nadzornik ima službeni znak in izkaznico ter predpisano uniformo, ki jih določa Pravilnik o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov (UL RS, št. 41/2015).

Uredba o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov (Uradni list RS, št. 56/15 in 25/17)

Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US

Pravilnik o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov (Uradni list RS, št. 41/15 in 64/17))

Akcijski načrt za izboljšanje in širitev naravovarstvenega nadzora v Sloveniji do leta 2027 je na povezavi.

Koordinacijska točka ministrstva je dostopna na e-pošti naravovarstveni-nadzor.mnvp@gov.si.