Varovane vrste ptic

Evropska unija je že leta 1979 prepoznala ogroženost in pomembnost ptic, zato je za ohranjanje prosto živečih ptic sprejela Direktivo o pticah, ki je obsegala varovanje, upravljanje in nadzor nad prostoživečimi pticami in njihovimi življenjskimi okolji. Na podlagi te direktive je morala vsaka država članica opredeliti t.i. Posebna območja varstva, ki obsegajo najpomembnejša območja za varstvo evropsko pomembnih vrst ptic. Ta območja sestavljajo omrežja Natura 2000. Vrste, ki na določenem območju dosegajo zadostno številčnost populacije, se zato na tem območju varujejo kot kvalifikacijske vrste. Na območju Natura 2000 Goričko je kot kvalifikacijske vrsta opredeljenih 14 vrst ptic, ki se na Goričkem glede na celotno slovensko populacijo precej pogoste.

Ob tekočih in stoječih vodah varujemo vodomca, čapljico in enega od največjih orlov v Evropi, belorepca. V sklenjenih listnatih in mešanih gozdovih svoj življenjski prostor najdejo črna štorkljasršenar in črna žolna. V naseljih si ogromna gnezda spleta bela štorklja, medtem ko v goričkih visokodebelnih sadovnjakih prepevajo smrdokavraveliki skovik in pivka. Na vrhu posameznih grmov poleti dokaj zlahka opazimo rjavega srakoperja, na mokrotnih travnikih prepeva bičja trstnica in v žitnih njivah se z značilnim peet-pedi oglaša prepelica. Na vrhu borovcev na suhih travnikih lahko zgodaj zjutraj slišimo petje močno ogroženega hribskega škrjanca.

    top

    X

    Iščemo NAJ travniški sadovnjak

    v Krajinskem parku Goričko 2020