Varovane vrste rastlin

Na območju Natura 2000 Goričko varujemo le eno kvalifikacijsko vrsto rastline - kranjsko sito (Eleocharis carniolica). Gre za razmeroma nizko (5-30 cm) trajnico iz rodu sit, ki raste v šopih, brez pritlik. Uspeva na vlažnih in močvirnih travnikih, na vlažnih mestih gozdov ter občasno poplavljenih območjih ob vodotokih (HT 9130) kot pionirska vegetacijska združba. Je endemična vrsta srednje in vzhodne Evrope. V Sloveniji je redka in uvrščena na Rdeči seznam ogroženih vrst rastlin kot ranljiva vrsta. Njeno varstvo zajema ukrepe ohranjanja ustreznih odprtih habitatov, kot so močvirna travišča in vlažni gozdovi ter vzdrževanje stalne vlažnosti in ekstenzivno gospodarjenje z ribniki.  

    top

    X

    Iščemo NAJ travniški sadovnjak

    v Krajinskem parku Goričko 2020