Geologija

Na Goričkem je bolj kot geološka zgradba zanimiva geološka zgodovina. Celotno ozemlje tega dela Slovenije gradijo pretežno terciarne kamnine, stare med 66 in 1,6 milijoni let. Mnogo starejše kamnine, ki so nastajale v morju pred približno 400 milijoni let, so razširjene le na območju Sotine in Rdečega brega. Pripadajo filitoidnim skrilavcem. Danes izdanjajo iz mehkejših terciarnih sedimentov in oblikujejo najbolj strma pobočja severozahodnega dela Goričkega.

Nastanku starih metamorfnih filitoidnih skrilavcev je v geološki zgodovini Goričkega sledilo daljše kopno obdobje. Šele na koncu oligocena, torej pred pribliľno 23 milijoni let, se je ozemlje pogreznilo in od vzhoda ga je zalilo Panonsko morje. Kopen je ostal le skrajni severozahodni del na območju Sotinskega brega. Morje je prekrivalo ozemlje nadaljnjih 18 milijonov let. V pliocenu so prvotni morski sedimenti (prodi, peski in gline, iz katerih so nastali peščenjak, peščeni glinavec in glinavec) postajali vedno bolj sladkovodni. Panonsko morje se je zaradi dvigovanja ozemlja pomikalo vedno bolj proti vzhodu.

V zgornjem pliocenu, torej pred približno 1,6 milijoni let pa je v bližini Klöcha v Avstriji pričel bruhati vulkan. Posledice njegove aktivnosti so opazne tudi pri Gradu na Goričkem, kjer se v deloma sprijetih plasteh kremenovega rečnega proda, peska, laporja in gline pojavljajo plasti bazaltnega tufa in tufita, medtem ko se jugozahodno od Kaniže pojavlja črnosiv bazalt. V preteklosti so bile te kamnine uporabljene kot gradbeni material. Danes so zaradi vsebnosti olivinovih nodul zanimive iz mineraloškega vidika, saj predstavlja nahajališče pri Gradu edino slovensko nahajališče minerala olivina.

Nadalje pa je vse od holocena do danes območje zaznamovala t.i. akumulacija sedimentnega materiala.

V preteklosti je bilo Goričko znano tudi po glini, vendar obrt lončarstva in ročnega opekarstva danes že izumira. Tudi žganje apna iz marmorja in apnenca ekonomsko gledano danes ni več zanimivo.

Več o geoloških posebnostih v zloženki Geološki zakladi Goričkega

Kamnine

Od več kot 500 miljonov let starih kamnin do danes. 

Minerali

Največja geološka posebnost KP Goričko je mineral olivin. 

Fosili

Fosili so dokaz zanimive pretekosti in takratnih prebivalcev.