NAJ travniški sadovnjak v Krajinskem parku Goričko v 2019

Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja javni poziv za NAJboljši/NAJlepši travniški sadovnjak v Krajinskem parku Goričko v letu 2019 Predmet razpisa Predmet javnega poziva so travniški visokodebelni sadovnjaki v zavarovanem območju narave in krajine, v Krajinskem parku Goričko in v evropsko varovanem območju narave, Natura 2000, ki imajo pomembno naravovarstveno, krajinsko ter antropološko vrednost in so urejeni v skladu z dobro kmetijsko prakso. Namen izbora je spodbuditi lastnike travniških sadovnjakov, da negujejo in ohranjajo ekstenzivne sadovnjake, ki so življenjsko pomembni za redke in ogrožene živalske ter rastlinske vrste. Pogoji razpisa Na izbor se lahko prijavijo vse osebe, ki so lastniki ali najemniki travniških sadovnjakov na območju Krajinskega parka Goričko. Vsakega izmed prijavljenih bo obiskala strokovna komisija in jih ocenila na podlagi pripravljenih kriterijev. Komisija bo ocenjevala vitalnost dreves, prisotnost dupel in gnezdilnic, pestrost sadnih sort, floristično sestavo travniške ruše, način in število košenj, skrb za okolje in rastne razmere ter urejenost in videz sadovnjaka. Razglasitev NAJ SADOVNJAKA 2019 bo na GRAJSKEM BAZARJU 12. oktobra 2019 OB 10.30 na gradu Grad. Podeljena bodo tudi priznanja in praktične nagrade. Rok in način prijave Prijave za izbor NAJ travniški sadovnjak zbiramo do 6. oktobra 2019 na naslovu Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad ali na elektronskem naslovu kristjan.malacic@goricko.info. Več informacij na tel. št. 041 670 956. Prijavnico najdete na spletni strani www.park-goricko.org. V času med 7. in 9. oktobrom si bo komisija ob prisotnosti lastnika ogledala sadovnjak in ga strokovno ocenila.

Prosto delovno mesto VISOKI NARAVOVARSTVENI SVETNIK - M/Ž – nadomeščanje prerazporejenega delavca

Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o delovnih razmerjih Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja prosta delovna mesta (za določen čas) 1. VISOKI NARAVOVARSTVENI SVETNIK - M/Ž –nadomeščanje prerazporejenega delavca Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: Visokošolska univerzitetna  izobrazba (prejšnja), specializacija po visokošolski strokovni (prejšnja) magisterij  po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja), magistrska izobrazba (2. bolonjska) naravoslovne ali družboslovne smeri VII/2 TR, 8 mesecev delovnih izkušenj, osnovna raven znanja enega svetovnega jezika, zahtevno delo z urejevalniki besedil, zahtevno delo s preglednicami, osnovno poznavanje operacijskih sistemov in osnovno računalniško oblikovanje, poznavanje predpisov s področja dejavnosti zavoda, Dodatna potrebna in zaželena znanja za zasedbo delovnega mesta: znanje projektnega vodenja in organizacije, komunikacijske sposobnosti, vozniški izpit kategorije B, opravljen strokovni izpit za opravljanje naravovarstvenega nadzora, usposobljenost na področju varstva naravne in kulturne dediščine, prostorskega in regionalnega razvoja ter razvoja podeželja poznavanje področja zavarovanega območja, celoviti poznavanje področja dela rastlin in živali na območju Krajinskega parka Goričko. Delovno področje in naloge: koordiniranje strokovnih nalog z različnih področij dela, vodenje, odločanje, nadzor in izvajanje nalog v okviru pooblastil s področja dela oziroma izvajanje aktivnosti s področja mednarodnega sodelovanja, samostojno oblikovanje najzahtevnejših sistemskih, razvojnih in programskih rešitev ter drugih najzahtevnejših strokovnih gradiv, spremljanje stanja in nadzor v prostoru za področje dela z  organiziranjem in vodenjem evidenc, druge naloge po navodilu nadrejene osebe.  Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi predloženih dokumentov in razgovora. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas - čas nadomeščanja,  zaradi razporeditve delavke iz mesta visokega naravovarstvenega svetnika na drugo delovno mesto – direktorice zavoda in traja do vrnitve delavke na prejšnje delovno mesto (visoki naravovarstveni svetnik) oziroma do izteka mandata od predvidoma 1.9.2019 naprej  s polnim delovnim časom (osem ur /dan). Prijava mora vsebovati: -          Pisno vlogo z življenjepisom, euro-pass -          dokazilo o pridobljeni izobrazbi, -          dokazilo o znanju tujega jezika, -          kopija vozniškega dovoljenja, -          druga dokazila.  Izbrani kandidat bo delo opravljali na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad. Kandidati naj pošljejo  prijave z dokazili  do vključno 29.8.2019 po elektronski pošti na naslov: lidija.bernjak@goricko.info Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od objave prostega delovnega mesta. Informacije o objavi na tel. št. 02 551 88 61 ali 031 354 187  (Lidija Bernjak Sukič) Direktorica Javnega zavoda, Krajinski park Goričko: Stanislava Dešnik

11. Fotografski natečaj Krajinskega parka Goričko

Razpis za 11. Fotografski natečaj Krajinskega parka Goričko  POIŠČI SRCE V GORIČKI NARAVI IN NARAVA GORIČKEGA IZ MAKRO PERSPEKTIVE Javni zavod Krajinski park Goričko razpisuje 11. Fotografski natečaj Krajinskega parka Goričko. Tema natečaja pri kategoriji I je: POIŠČI SRCE V GORIČKI NARAVI; tema se navezuje na kakršnekoli podrobnosti v naravi (kamni, rastline ali deli rastlin, živali) ki po obliki spominjajo na srce. Najboljše fotografije bodo po končani razstavi na gradu Grad svoje stalno razstavno mesto našle v zdravilišču Radenci. Tema natečaja pri kategoriji II je: NARAVA GORIČKEGA IZ MAKRO PERSPEKTIVE; tema se navezuje makro fotografijo narave (žuželke, pajki, dvoživke, detajli rastlin in živali...) Na natečaju lahko sodelujejo vsi, ki se ljubiteljsko ali profesionalno ukvarjajo s fotografijo (razen organizatorjev natečaja in njihovih družinskih članov ter članov žirije). Fotografi so glede na starost razdeljeni v dve kategoriji: Kategorija I: Učenci osnovni šol Kategorija II: Mladostniki in odrasli POGOJI ZA SPREJEM FOTOGRAFIJ: fotografija mora biti posneta na območju Krajinskega parka Goričko (ob poslani fotografiji mora biti naveden naslov fotografije in kraj fotografiranja - glej prijavnico), fotografija je lahko stara do 10 let (ob poslani fotografiji mora biti naveden datum nastanka fotografije), fotografija mora imeti izvorno ločljivost minimalno 1600 x 1200 svetlobnih točk (pixlov), fotografija je lahko posneta v barvni ali črno-beli tehniki in mora biti zapisana v JPG formatu, fotografija mora ustrezati temi razpisanega natečaja, vsak posameznik lahko odda največ pet (5) fotografij, ob fotografijah (lahko ena za vseh pet fotografij) mora biti priložena izpolnjena prijavnica (v priponki na spletni stran, PRIJAVA NA NATEČAJ IN NAČIN ODDAJE FOTOGRAFIJ: Fotografije in izpolnjeno prijavnico pošljite po e-pošti na naslov: kristjan.malacic@goricko.info ali CD/DVD mediju na naslov: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad, s pripisom: 11. Fotografski natečaj Krajinskega parka Goričko. Žirija bo ocenila fotografije, ki bodo prispele na sedež zavoda najkasneje do 15. 9. 2019    AVTORSTVO FOTOGRAFIJ Udeleženci natečaja jamčijo, da so avtorji poslanih fotografij. Avtorji poslanih fotografij s sodelovanjem na nagradnem natečaju dovoljujejo, da razpisovalec natečaja (Javni zavod Krajinski park Goričko) fotografije uporablja za različne namene v svojih promocijskih gradivih (brošure, zloženke, spletne strani..), za razstavo v grajskih prostorih ali širše na območju parka. Razpisovalec fotografskega natečaja se zavezuje, da bo vsaka objavljena fotografija avtorsko označena. IZBOR FOTOGRAFIJ IN OTVORITEV RAZSTAVE Iz vsake kategorije bo izbranih najmanj 20 fotografij, ki bodo javnosti predstavljene na razstavi. Najboljše fotografije iz vsake kategorije bodo nagrajene. Izbor fotografij bo izvedla tričlanska žirija. Otvoritev razstave, razglasitev zmagovalnih fotografij in podelitev nagrad bo 20. 9. 2019 ob 16.00 na gradu Grad. Razstava fotografij bo na ogled do 31. 11. 2019. Informacije: Kristjan Malačič, T: 02 551 88 68, M: 041 670 956, e-pošta: kristjan.malacic@goricko.info

Prosto delovno mesto - čistilka II - M/Ž

Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o delovnih razmerjih Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja prosto delovno mesto (nedoločen čas) 1. ČISTILKA II - M/Ž Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: končana osnovnošolska izobrazba - II TR. Dodatna zaželena znanja: izražen čut za čistočo in sanitarno neoporečnost prostorov in okolice, Delovno področje in naloge: čiščenjeprostorov, notranjeopreme in delovnihsredstev, čiščenje in urejanje poslovnih prostorov, druge naloge po navodilu nadrejene osebe. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, 40 ur na teden. Prijava mora vsebovati: pisno vlogo z življenjepisom ali e-vlogo z življenjepisom, dokazilo o pridobljeni izobrazbi. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad. Kandidati naj pošljejo prijave z dokazilom do vključno 29.7.2019 na naslov: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad oz. po e-pošti: lidija.bernjak@goricko.info Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 45 dni od objave prostega delovnega mesta.                  Informacije o objavi na tel. št. 02 551 88 61 ali 031 354 187 (Lidija Bernjak Sukič).

Prosto delovno mesto VZDRŽEVALEC II - M/Ž

Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o delovnih razmerjih Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja prosto delovno mesto (določen čas) 1. VZDRŽEVALEC II - M/Ž Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: končana višja stopnja osnovnošolske izobrazbe - II TR.  Dodatna zaželena znanja: vozniški izpit kategorije B. izkušnje pri rokovanju z motornimi kosilnicami in motorno žago, osnovno poznavanje predpisov s področja dejavnosti zavoda. vozniški izpit kategorije F (traktor). izkušnje z delom s traktorjem in traktorskimi priključki. Delovno področje in naloge: opravljanje vzdrževalnih del tekočega in investicijskega vzdrževanja, vzdrževanje travniških habitatnih tipov in visokodebelnih sadovnjakov, druga dela po navodilu nadrejene osebe. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas  4 mesecev, s polnim delovnim časom. Prijava mora vsebovati: pisno vlogo z življenjepisom ali e-vlogo z življenjepisom, dokazilo o pridobljeni izobrazbi.  Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad. Kandidati naj pošljejo prijave z dokazilom do vključno  22. junija 2019  na naslov: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad oz. po e-pošti: lidija.bernjak@goricko.info Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 20 dni od objave prostega delovnega mesta.                  Informacije o objavi na tel. št. 02 551 88 61 ali 031 354 187 (Lidija Bernjak Sukič).