Javni poziv za vzpostavitev habitatnih dreves za škrlatnega kukuja, rok 22. januar 2021

Javni poziv za vzpostavitev habitatnih dreves za škrlatnega kukuja na območju Natura 2000 Goričko.

Javni poziv za vzpostavitev ali dopolnilno zasaditev visokodebelnih sadovnjakov

Javni razpis za vzpostavitev ali dopolnitev visokodebelnih sadovnjakov na območju Natura 2000 Goričko.

NAJ travniški sadovnjak v Krajinskem parku Goričko 2020

Predmet javnega poziva so travniški visokodebelni sadovnjaki v zavarovanem območju narave in krajine, v Krajinskem parku Goričko in v evropsko varovanem območju narave, Natura 2000.

NAJ travnik v Krajinskem parku Goričko

Iščemo vrstno NAJbolj bogat NAJtravnik.

Prosto delovno mesto: Naravovarstveni nadzornik II M/Ž za določen čas

Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o delovnih razmerjih Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja prosto delovno mesto (za določen čas) 1. NARAVOVARSTVENI NADZORNIK II - M/Ž Delovno mesto je objavljeno na spletni  strani in v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje Murska Sobota. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: Visokošolska univerzitetna izobrazba (1 bolonjska stopnja) ali Visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja ali 1 bolonjska stopnja)naravoslovne ali druge ustrezne smeri, TR: VII/1 36 mesecev delovnih izkušenj, izpit iz upravnega postopka, izpit za pridobitev potrdila o usposobljenosti za naravovarstvenega nadzornika, preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku, vozniški izpit kategorije B. Dodatni zaželena in potrebna znanja: osnovno raven znanja enega svetovnega jezika, poznavanje dela z računalnikom, usposobljenost za vodenje obiskovalcev, usposobljenost na področju varstva naravne in kulturne dediščine, prostorskega in regionalnega razvoja ter razvoja podeželja, poznavanje  področja zavarovanega območja, celovito poznavanje področja dela, komunikacijske sposobnosti. Delovno področje in naloge: izvajanje nadzora in javnih pooblastil skladno z veljavno zakonodajo ter vodenje zahtevnejših postopkov, obveščanje, strokovna pomoč, izobraževanje, vodenje in ozaveščanje obiskovalcev zavarovanega območja ter sodelovanje z lokalnimi prebivalci ter opremljanje in vzdrževanja parkovne infrastrukture, priprava in vodenje posebnih strokovnih programov ter sodelovanje pri razvojnih programih, redno opazovanje in zbiranje podatkov, priprava poročil in seznanjanja pristojnih služb o kršitvah v parku, spremljanje rabe naravnih vrednot interpretacija narave za različne ciljne skupine druge naloge po navodilu nadrejene osebe. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 12 mesecev od  predvidoma  1.6.2020 do 31.5.2021.Prijava mora vsebovati: pisno ali e- vlogo z življenjepisom, euro-pass, dokazilo o pridobljeni izobrazbi, dokazilo o opravljenih izpitih in izobraževanjih, dokazilo o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije, druga dokazila, ki potrjujejo izpolnjevanje dodatnih in zaželenih znanj. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad. Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili  do vključno  15.5.2020 na naslov: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad ali na lidija.bernjak@goricko.info Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 20 dni od objave prostega delovnega mesta. Informacije o objavi na tel. št. 02 551 88 61 ali 031 354 187  (Lidija Bernjak Sukič) Direktorica Javnega zavoda, Krajinski park GoričkoStanislava Dešnik

NAJ ograček z brajdo na Goričkon 2020

Iščemo NAJbolj živ Ograček in NAJbrajdo na Goričkon.

12. Fotografski natečaj Krajinskega parka Goričko

Grad, 15.4.2020. RAZGLEDNICA MOJEGA KRAJA Javni zavod Krajinski park Goričko razpisuje 12. Fotografski natečaj Krajinskega parka Goričko Tema natečaja pri kategoriji I in II je RAZGLEDNICA MOJEGA KRAJA.  V natečaju iščemo fotografije domačih krajev, vasi, zaselkov ali domačij na območju Krajinskega parka Goričko. Na natečaju lahko sodelujejo vsi, ki se ljubiteljsko ali profesionalno ukvarjajo s fotografijo (razen organizatorjev natečaja, članov žirije in njihovih družinskih članov). Fotografi so glede na starost razdeljeni v dve kategoriji: Kategorija I: Učenci osnovni šol  Kategorija II: Mladostniki in odrasli  POGOJI ZA SPREJEM FOTOGRAFIJ:  •fotografija mora biti posneta na območju Krajinskega parka Goričko  •ob poslani fotografiji mora biti naveden naslov fotografije in kraj fotografiranja - glej prijavnico,  • ob poslani fotografiji mora biti naveden datum nastanka fotografije,  •fotografija je lahko stara do 10 let, •fotografija mora imeti izvorno ločljivost minimalno 2 MP (svetlobnih točk), •fotografija je lahko posneta v barvni ali črno-beli tehniki in mora biti zapisana v JPG formatu, •fotografija mora ustrezati temi razpisanega natečaja,  •vsak posameznik lahko odda največ pet (5) fotografij lahko je tudi kolaž različnih fotografij •ob fotografijah (lahko ena za vseh pet fotografij) mora biti priložena izpolnjena prijavnica (v priponki na spletni strani. PRIJAVA NA NATEČAJ IN NAČIN ODDAJE FOTOGRAFIJ Fotografije in izpolnjeno prijavnico pošljite po e-pošti na naslov: kristjan.malacic@goricko.info ali CD/DVD mediju na naslov: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad, s pripisom: 12. Fotografski natečaj Krajinskega parka Goričko. Žirija bo ocenila fotografije, ki bodo prispele na sedež zavoda najkasneje do 8. 6. 2020 do 16h.   AVTORSTVO FOTOGRAFIJ  Udeleženci natečaja jamčijo, da so avtorji poslanih fotografij.  Avtorji poslanih fotografij s sodelovanjem na nagradnem natečaju dovoljujejo, da razpisovalec natečaja (Javni zavod Krajinski park Goričko) fotografije uporablja brezplačno za različne namene v svojih promocijskih gradivih (brošure, zloženke, spletne strani..), za razstavo v grajskih prostorih ali širše na območju parka.  Razpisovalec fotografskega natečaja se zavezuje, da bo vsaka objavljena fotografija avtorsko označena.  IZBOR FOTOGRAFIJ IN OTVORITEV RAZSTAVE  Izbor fotografij bo izvedla tričlanska žirija.  Najboljše tri fotografije iz vsake kategorije bodo nagrajene. Prva nagrada v obeh kategorijah je fotografska oprema, ostalo so knjižne nagrade.   Otvoritev razstave, razglasitev zmagovalnih fotografij in podelitev nagrad bo 19. 6. 2020 ob 17.00 na gradu Grad. Razstava fotografij bo na ogled do 31. 11. 2020. Iz vsake kategorije bo izbranih najmanj 20 fotografij, ki bodo javnosti predstavljene na razstavi.  INFORMACIJE Kristjan Malačič, T: 02 551 88 68, M: 041 670 956, e-pošta: kristjan.malacic@goricko.info

Prosto delovno mesto: Naravovarstveni sodelavec M/Ž za določen čas

Grad, 9. 4. 2020 Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o delovnih razmerjih Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja prosto delovno mesto (za določen čas) NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III - M/Ž – terenski upravljavec projekta 2 Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: Visokošolska strokovna izobrazba, naravoslovne, agronomske ali ustrezne družboslovne smeri (prva stopnja), VII/1 TR, 12 mesecev delovnih izkušenj, osnovno znanje angleškega ali nemškega jezika, zahtevno delo z urejevalniki besedil, zahtevno delo s preglednicami, osnovno poznavanje operacijskih sistemov in osnovno računalniško oblikovanje poznavanje predpisov s področja dejavnosti zavoda, vozniški izpit kategorije B. Dodatna potrebna in zaželena znanja za zasedbo delovnega mesta: Osnovna raven znanja iz projektnega vodenja, poročanja in organizacije delovnih procesov, dobre komunikacijske sposobnosti, izkušnje pri rokovanju z motornimi kosilnicami in motorno žago,  zaželen je vozniški izpit kategorije F in G. poznavanje naravovarstvene problematike projekta Gorička krajina in poznavanje ekologije vrst ter habitatnih tipov območja Natura 2000 Goričko. osnovna raven poznavanja Programa razvoja podeželja. Delovno področje in naloge: Vodenje in nadzor košnje oziroma obnove travnikov na območju Natura 2000 Goričko, fizična pomoč pri zasaditvi dreves tradicionalnih sadnih sort, nagovarjanje kmetov in sklepanje pogodbenega varstva s kmeti in lastniki kmetijskih zemljišč, koordiniranje in izvajanje drugih projektnih aktivnosti in kontrola izvedenih ukrepov na terenu, pisanje prispevkov za glasila ter spletno stran, strokovna vodenja in komunikacija z drugimi ciljnimi skupinami projekta, zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnih strokovnih gradiv, strokovne naloge z delovnega področja, sodelovanje pri oblikovanju programskih rešitev s predlogi ukrepov, druge naloge po navodilu nadrejene osebe. Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi predloženih dokumentov in razgovora.  Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas  od predvidoma 1.5.2020 do 20.2.2021 s poskusno dobo 3 mesecev in s polnim delovnim časom (8ur/dan). Prijava mora vsebovati: pisno vlogo z življenjepisom, euro-pass dokazilo o pridobljeni izobrazbi, dokazilo o znanju tujega jezika, kopija vozniškega dovoljenja, druga dokazila. Izbrani kandidat  bo delo opravljal na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad. Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili do vključno 17.4.2020 na e-naslov: lidija.bernjak@goricko.info  ali naslov: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od objave prostega delovnega mesta.Informacije o objavi na tel. št. 02 551 88 61 ali 031 354 187 ali lidija.bernjak@goricko.info (Lidija Bernjak Sukič) Direktorica Javnega zavoda, Krajinski park GoričkoStanislava Dešnik

Prosto delovno mesto: Naravovarstveni sodelavec III M/Ž - koordinator za kmete, zaposlitev za določen čas

Grad, 17.3.2020. Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o delovnih razmerjih Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja prosto delovno mesto (za določen čas) NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III - M/Ž – koordinator za kmete Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: Visokošolska strokovna izobrazba, naravoslovne, agronomske ali ustrezne družboslovne smeri (prva stopnja), VII/1 TR, 12 mesecev delovnih izkušenj, osnovno znanje angleškega ali nemškega jezika, zahtevno delo z urejevalniki besedil, zahtevno delo s preglednicami, osnovno poznavanje operacijskih sistemov in osnovno računalniško oblikovanje poznavanje predpisov s področja dejavnosti zavoda, vozniški izpit kategorije B. Dodatna potrebna znanja in izkušnjeter zaželene veščine za zasedbo delovnega mesta: Sposobnost projektnega vodenja in organizacije, komunikacijske sposobnosti, izkušnje pri rokovanju z motornimi kosilnicami,  poznavanje naravovarstvene problematike projekta in poznavanje ekologije vrst ter habitatnih tipov območja Natura 2000 Goričko. osnovna raven poznavanja Programa razvoja podeželja. Delovno področje in naloge: Vodenje in nadzor delovnega procesa ohranjanja travniških habitatnih tipov in vzpostavitve visokodebelnih sadovnjakov, koordiniranje in izvajanje projektnih aktivnosti in kontrola izvedenih ukrepov na terenu, nagovarjanje kmetov in sklepanje pogodbenega/skrbniškega varstva s kmeti in lastniki kmetijskih zemljišč, pisanje prispevkov za glasila ter spletno stran, strokovna vodenja in komunikacija z drugimi ciljnimi skupinami projekta, zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnih strokovnih gradiv, strokovne naloge z delovnega področja, sodelovanje pri oblikovanju programskih rešitev s predlogi ukrepov druge naloge po navodilu nadrejene osebe. Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi predloženihdokumentov in razgovora s primernimi kandidati.  Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 18 mesecev od predvidoma 1.4.2020 do 30.11.2021 s poskusno dobo 3 mesecev in s polnim delovnim časom (8 ur/dan). Prijava mora vsebovati: -          pisno vlogo z življenjepisom, euro-pass -          dokazilo o pridobljeni izobrazbi, -          dokazilo o znanju tujega jezika, -          kopija vozniškega dovoljenja, -          druga dokazila. Izbrani kandidati bodo delo opravljali na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad. Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili do vključno 24.3.2020 na e-naslov: lidija.bernjak@goricko.infoali po pošti na naslov: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 GRAD Razgovori s kandidati bodo potekali po tem, ko bodo prenehali veljati ukrepi v zvezi s stanjem pojava korona virusa COVID -19. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 45 dni od objave prostega delovnega mesta. Informacije o objavi na tel. št. 02 551 88 61 ali 031 354 187  (Lidija Bernjak Sukič) Direktorica Javnega zavoda, Krajinski park Goričko Stanislava Dešnik

Prosto delovno mesto: Vodnik po zavarovanem območju III (M/Ž) - nadomeščanje odsotnega delavca za določen čas

Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o delovnih razmerjih Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja prosta delovna mesta (za določen čas) 1. VODNIK PO ZAVAROVANEM OBMOČJU III  (M/Ž) –nadomeščanje odsotnega delavca Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: visokošolska strokovna izobrazba, turistične ali ustrezne družboslovne smeri (prva bolonjska stopnja), TR_VII/1 , 8 mesecev delovnih izkušenj, osnovna raven znanja angleškega/nemškega jezika, Dodatna potrebna in zaželena znanja za zasedbo delovnega mesta:  izkušnje z vodenjem in informiranjem obiskovalcev, poznavanje osnov doživljajskega vodenja, komunikacijske sposobnosti, poznavanje predpisov s področja varovanja narave in vsebin kulturne dediščine, poznavanje dela z računalnikom in računalniškimi orodji, vozniški izpit kategorije B, poznavanje predpisov s področja dejavnosti zavoda, izkušnje z blagajniškim poslovanjem. Podrobnejše informacije o prostem delovnem mestu: https://www.park-goricko.org Delovno področje in naloge: priprava vsebin za predstavitev, razlago in vodenje obiskovalcev, opravljanje izobraževalnih aktivnosti, vodenje in ozaveščanje obiskovalcev o ohranjanju narave in kulturni dediščini v zavarovanem območju, spremljanja stanja in pomoč pri vzdrževanju parkovne infrastrukture, odgovornost za naloge povezane z blagajniškim poslovanjem Središča za obiskovalce, druge naloge po navodilu nadrejene osebe. Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi predloženih dokumentov in  razgovora s potencialnimi kandidati. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas  od predvidoma 1.3.2020 do 25.2.2021, s poskusno dobo 3 mesecev in s polnim delovnim časom (osem ur /dan). Prijava mora vsebovati: -          Pisno vlogo z življenjepisom, euro-pass -          dokazilo o pridobljeni izobrazbi, -          dokazilo o znanju angleškega/nemškega  jezika, -          kopija vozniškega dovoljenja, -          druga dokazila. Izbrani kandidati bodo delo opravljali na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad. Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili do vključno 11.2.2020 na naslov: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od objave prostega delovnega mesta. Informacije o objavi na tel. št. 02 551 88 61 ali 031 354 187  (Lidija Bernjak Sukič) Direktorica Javnega zavoda, Krajinski park Goričko:Stanislava Dešnik

Prosto delovno mesto: Naravovarstveni svetovalec M/Ž

Grad, 23. januar 2020 Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o delovnih razmerjih Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja 3 prosta delovna mesta (za določen čas) 1. NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC  - M/Ž Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: Specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba naravoslovne ali druge ustrezne smeri, TR: VII/2 2  leti delovnih izkušenj, osnovna raven znanja angleškega jezika (alternativa: nemški jezik), vozniški izpit kategorije B. Dodatna potrebna in zaželena znanja za zasedbo delovnega mesta:  poznavanje naprednih orodij v Excelu in osnov poznavanja GIS, izkušnje z delom v ekipi sodelavcev, osnovno poznavanje upravljanja zavarovanih območij narave, poznavanje ekologije kvalifikacijskih Natura 2000 vrst in habitatnih tipov za Goričko. Delovno področje in naloge: sodelovanje pri pripravi in izvajanju programov s področja dela, metodološke, organizacijske in operativne strokovne naloge z področja delovanja zavoda, samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, oblikovanju programskih rešitev in razvojnih nalog ter sistemskih rešitev, koordiniranje dela in izvajanje projektnih aktivnosti, pisanje prispevkov in drugih potrebnih poročil, druga dela po navodilu nadrejene osebe. Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi predloženih dokumentov, na podlagi pisnega preizkusa in razgovora. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas  od predvidoma 1.3.2020 do 30.9.2023, s poskusno dobo 3 mesecev in s polnim delovnim časom (osem ur /dan). Prijava mora vsebovati: -          vlogo z življenjepisom, euro-pass -          dokazilo o pridobljeni izobrazbi, -          dokazilo o znanju tujega jezika, -          kopija vozniškega dovoljenja, -          druga dokazila. Izbrani kandidati bodo delo opravljali na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad. Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili do vključno 14.2.2020 na naslov: lidija.bernjak@goricko.info Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 60 dni od objave prostega delovnega mesta. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Informacije o objavi na tel. št. 02 551 88 61 ali 031 354 187  (Lidija Bernjak Sukič)   Direktorica Javnega zavoda, Krajinski park Goričko: Stanislava Dešnik

Prosto delovno mesto: Naravovarstveni svetnik - M/Ž

Grad, 23. januar 2020 Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o delovnih razmerjih Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja 1 prosto delovno mesto (za določen čas)  1. NARAVOVARSTVENI SVETNIK  - M/Ž Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: Specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba naravoslovne ali druge ustrezne smeri, TR: VII/2 5  let delovnih izkušenj, osnovna raven znanja angleškega jezika (alternativa:nemški jezik), vozniški izpit kategorije B.  Dodatna potrebna in zaželena znanja za zasedbo delovnega mesta: poznavanje naprednih orodij v Excelu in osnovno poznavanje GIS, usposobljenost na področju ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine, osnovno poznavanje upravljanja zavarovanih območij narave, sposobnost organizirati delo  drugih v skupini ekipi poznavanje ekologije kvalifikacijskih Natura 2000 vrst in habitatnih tipov za Goričko.  Delovno področje in naloge: vodenje, odločanje, nadzor in izvajanje nalog v okviru pooblastil s področja dela, najzahtevnejše metodološke in operativne strokovne naloge z delovnega področja, samostojno oblikovanje najzahtevnejših sistemskih in programskih rešitev, drugih najzahtevnejših strokovnih gradiv oziroma izvajanje nalog na področju mednarodnega sodelovanja, spremljanje stanja in nadzor v prostoru za področje dela z organiziranjem in vodenjem evidenc, vodenje delovne skupine, koordiniranje projektnih aktivnosti in priprava poročil, druge naloge po navodilu nadrejene osebe. Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi predloženih dokumentov, na podlagi pisnega preizkusa in razgovora. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas   od predvidoma 1.3.2020 do 30.9.2023, s poskusno dobo 3 mesecev in s polnim delovnim časom (osem ur /dan). Prijava mora vsebovati: -          vlogo z življenjepisom, euro-pass -          dokazilo o pridobljeni izobrazbi, -          dokazilo o znanju tujega  jezika, -          kopija vozniškega dovoljenja, -          druga dokazila. Izbrani kandidati bodo delo opravljali na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad. Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili do vključno 14.2.2020 na naslov: lidija.bernjak@goricko.info. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od objave prostega delovnega mesta. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Informacije o objavi na tel. št. 02 551 88 61 ali 031 354 187  (Lidija Bernjak Sukič)   Direktorica Javnega zavoda Krajinski park Goričko:Stanislava Dešnik      

Prosto delovno mesto: Naravovarstveni sodelavec III - M/Ž

Grad, 22. januar 2020 Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o delovnih razmerjih Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja prosto delovno mesto (za določen čas) NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III - M/Ž – terenski upravljavec projekta 2 Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: Visokošolska strokovna izobrazba, naravoslovne, agronomske ali ustrezne družboslovne smeri (prva stopnja), VII/1 TR, 12 mesecev delovnih izkušenj, osnovno znanje angleškega ali nemškega jezika, zahtevno delo z urejevalniki besedil, zahtevno delo s preglednicami, osnovno poznavanje operacijskih sistemov in osnovno računalniško oblikovanje poznavanje predpisov s področja dejavnosti zavoda, vozniški izpit kategorije B. Dodatna potrebna in zaželena znanja za zasedbo delovnega mesta: Osnovna raven iz projektnega vodenja, poročanja in organizacije delovnih procesov, dobre komunikacijske sposobnosti, izkušnje pri rokovanju z motornimi kosilnicami in motorno žago,  zaželen je vozniški izpit kategorije F in G. poznavanje naravovarstvene problematike projekta Gorička krajina in poznavanje ekologije vrst ter habitatnih tipov območja Natura 2000 Goričko. osnovna raven poznavanja Programa razvoja podeželja. Delovno področje in naloge: Vodenje in nadzor košnje oziroma obnove travnikov na območju Natura 2000 Goričko, fizična pomoč pri zasaditvi dreves tradicionalnih sadnih sort, nagovarjanje kmetov in sklepanje pogodbenega varstva s kmeti in lastniki kmetijskih zemljišč, koordiniranje in izvajanje drugih projektnih aktivnosti in kontrola izvedenih ukrepov na terenu, pisanje prispevkov za glasila ter spletno stran, strokovna vodenja in komunikacija z drugimi ciljnimi skupinami projekta, zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnih strokovnih gradiv, strokovne naloge z delovnega področja, sodelovanje pri oblikovanju programskih rešitev s predlogi ukrepov druge naloge po navodilu nadrejene osebe. Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi predloženih dokumentov in razgovora.  Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 12  mesecev od predvidoma 21.2.2020 do 20.2.2021.   Prijava mora vsebovati: -          pisno vlogo z življenjepisom, euro-pass -          dokazilo o pridobljeni izobrazbi, -          dokazilo o znanju tujega jezika, -          kopija vozniškega dovoljenja, -          druga dokazila. Izbrani kandidati bodo delo opravljali na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad. Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili do vključno  27.1.2020 na e-naslov: lidija.bernjak@goricko.info Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od objave prostega delovnega mesta. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija Informacije o objavi na tel. št. 02 551 88 61 ali 031 354 187  (Lidija Bernjak Sukič)   Direktorica Javnega zavoda, Krajinski park GoričkoStanislava Dešnik

Delovno mesto: Naravovarstveni svetnik - M/Ž - preklic

Obvestilo: razpis je bil neuspešen in umaknjen.Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o delovnih razmerjih Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja prosta delovna mesta (za določen čas) 1. NARAVOVARSTVENI SVETNIK  - M/Ž Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: Specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba naravoslovne ali druge ustrezne smeri, TR: VII/2 5  let delovnih izkušenj, osnovna raven znanja angleškega jezika (alternativa:nemški jezik), vozniški izpit kategorije B. Dodatna potrebna in zaželena znanja za zasedbo delovnega mesta: poznavanje naprednih orodij v Excelu in osnovno poznavanje GIS, usposobljenost na področju varstva naravne in kulturne dediščine, osnovno poznavanje upravljanja zavarovanih obmčij narave, sposobnost organizirati delo drugih v ekipi, poznavanje ekologije kvalifikacijskih Natura 2000 vrst in habitatnih tipov za Goričko.  Delovno področje in naloge: vodenje, odločanje, nadzor in izvajanje nalog v okviru pooblastil s področja dela, najzahtevnejše metodološke in operativne strokovne naloge z delovnega področja, samostojno oblikovanje najzahtevnejših sistemskih in programskih rešitev, drugih najzahtevnejših strokovnih gradiv oziroma izvajanje nalog na področju mednarodnega sodelovanja, spremljanje stanja in nadzor v prostoru za področje dela z organiziranjem in vodenjem evidenc, vodenje tima, koordiniranje projektnih aktivnosti in priprava poročil, druge naloge po navodilu nadrejene osebe. Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi predloženih dokumentov, na podlagi pisnega preizkusa in razgovora. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas   od predvidoma 1.3.2020 do 30.9.2023, s poskusno dobo 3 mesecev in s polnim delovnim časom (osem ur /dan). Prijava mora vsebovati: -          vlogo z življenjepisom, euro-pass -          dokazilo o pridobljeni izobrazbi, -          dokazilo o znanju angleškega jezika, -          kopija vozniškega dovoljenja, -          druga dokazila.  Izbrani kandidati bodo delo opravljali na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad.  Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili do vključno 10.2.2020 na naslov: lidija.bernjak@goricko.info.  Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od objave prostega delovnega mesta. Informacije o objavi na tel. št. 02 551 88 61 ali 031 354 187  (Lidija Bernjak Sukič)   Direktorica Javnega zavoda, Krajinski park Goričko: Stanislava Dešnik

Delovno mesto: Naravovarstveni svetovalec - M/Ž - preklic

Obvestilo: razpis je bil neuspešen in umaknjen. Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o delovnih razmerjih Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja prosta delovna mesta (za določen čas) 1. NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC  - M/Ž  Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: Specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba naravoslovne ali druge ustrezne smeri, TR: VII/2 2  leti delovnih izkušenj, osnovna raven znanja angleškega jezika (alternativa: nemški jezik), vozniški izpit kategorije B. Dodatna potrebna in zaželena znanja za zasedbo delovnega mesta: poznavanje naprednih orodij v Excelu in osnov poznavanja GIS, izkušnje z delom v ekipi sodelavcev, osnovno poznavanje upravljanja zavarovanih obmčij narave, poznavanje ekologije kvalifikacijskih Natura 2000 vrst in habitatnih tipov za Goričko. Delovno področje in naloge: sodelovanje pri pripravi in izvajanju programov s področja dela, metodološke, organizacijske in operativne strokovne naloge z področja delovanja zavoda, samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, oblikovanju programskih rešitev in razvojnih nalog ter sistemskih rešitev, koordiniranje dela in izvajanje projektnih aktivnosti, pisanje prispevkov in drugih potrebnih poročil, druga dela po navodilu nadrejene osebe. Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi predloženih dokumentov, na podlagi pisnega preizkusa in razgovora. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas  od predvidoma 1.3.2020 do 30.9.2023,s poskusno dobo 3 mesecev in s polnim delovnim časom (osem ur /dan). Prijava mora vsebovati: -          vlogo z življenjepisom, euro-pass -          dokazilo o pridobljeni izobrazbi, -          dokazilo o znanju angleškega jezika, -          kopija vozniškega dovoljenja, -          druga dokazila. Izbrani kandidati bodo delo opravljali na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad. Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili do vključno 10.2.2020 na naslov: lidija.bernjak@goricko.info Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od objave prostega delovnega mesta. Informacije o objavi na tel. št. 02 551 88 61 ali 031 354 187  (Lidija Bernjak Sukič)   Direktorica Javnega zavoda, Krajinski park Goričko: Stanislava Dešnik