Poročila potrjujejo uspešnost izvedenih ukrepov projekta Gorička krajina

Aktivnosti projekta Gorička krajina se zaključujejo. Strokovnjaki Centra za kartografijo favne in flore (CKFF), ki spremljajo izvajanje ukrepov in njihove učinke v krajini, so pripravili še zadnja poročila v katerih poročajo o aktualnem stanju ciljnih vrst netopirjev in metuljev.  

CKFF v končnem poročilu o razmnoževalnem uspehu navadnega netopirja (Myotis myotis) na območju Natura 2000 Goričko v letih 2019—2021 poroča o izboljšanju stanja kotišč navadnega netopirja in o (morebitnem) povišanju števila živali te vrste na posameznih kotiščih. Aktivnosti projekta so pripevale k izboljšanju sprejemanja netopirjev s strani upravljalcev stavb z zatočišči netopirjev. Nerešeno pa ostaja vprašanje dolgoročne in stabilne pomoči pri problemu kopičenja netopirskega gvana.  Poročilo

V končnem poročilu o malih podkovnjakih (Rhinolophus hipposideros) na kotišču v stari šoli v Kančevcih v letih 2018 in 2021 je podrobneje opisano spremljanje teh živali v enem od dveh aktivnih kotiščih na območju Nature 2000 Goričko. Drugo aktivno kotišče je v cerkvi pri Gradu. Sodelovanje JZ Krajinski park Goričko in Župnije Kančevci pri izvajanju projektnih aktivnosti je pripomoglo k ohranitvi kotišča in k temu, da strokovnjaki ocenjujejo kotišče kot ugodno.  Poročilo


Mali podkovnjak  G. Domanjko 

Stanje populacij strašničinega (Phengaris teleius) in temnega mravljiščarja (P. nausithous) so strokovnjaki ocenjevali po izvedenih ukrepih pogodbenega ali skrbniškega varstva in po košnji ali obnovi v projektu Gorička krajina na območju Natura 2000 Goričko.

Na 30,3 ha travnikov, na katerih so bili izvedeni ukrepi pogodbenega ali skrbniškega varstva (košnja med 16. 6. in 15. 9. in nepokošen pas), so strokovnjaki popisali habitate ter ocenili relativno številčnost strašničinega in temnega mravljiščarja. Na podlagi pridobljenih podatkov zaključujejo, da je bilo celokupno upravljanje s temi površinami primerno za obe vrsti.  Poročilo

Terensko delo za pripravo poročila o stanju populacije strašničinega (Phengaris teleius) in temnega mravljiščarja (P. nausithous) po košnji ali obnovi v projektu Gorička krajina na območju Natura 2000 Goričko v letu 2021 je potekalo od 26. 7. do 6. 8. 2021. To je najbolj optimalen čas za popisovanje strašničinega in temnega mravljiščarja, saj je takrat vrh pojavljanja obeh vrst. Pregledanih je bilo 29,8 ha travnikov na katerih so bili izvedeni ukrepi košnje in obnove (projektni ukrepi). Skupno je bilo strašničinih mravljiščarjev na vseh površinah v letu 2021 skoraj sedemkrat več v primerjavi z letom 2018. Temnih mravljiščarjev pa skoraj dvakrat več. Poročilo potrjuje, da so bili ukrepi uspešni.  Poročilo


Med popisom  G. Domanjko

Travniški postavnež je vrsta metulja, ki je poleg mravljiščarjev kvalifikacijska za območje Natura 2000 Goričko. Njegova populacija na Goričkem je med zadnjimi v severovzhodni Sloveniji. Glede
na številčnost opaženih osebkov pa je morebiti že na pragu lokalnega izumrtja. Zaradi kritične ogroženosti vrste se za to območje ocenjuje, da je za varstvo ključno takojšnje aktivno ohranjanje habitata in vrste.


Za namene izračuna ocene absolutne velikosti populacije v letih 2020 in 2021 je bila uporabljena metoda lova, označevanja in ponovnega ulova  M. Podletnik

Prisotnost so strokovnjaki potrdili le na območju naravne vrednote Motvarjevci - ekstenzivni travniki 1, kjer so ocenjevali velikost populacije. Kako je potekalo delo strokovnjakov, koliko osebkov so prešteli in kako učinkovito je bilo pogodbeno varstvo na travnikih za ohranjanje travniškega postavneža preberite v natančnem poročilu.