Trideželni park Goričko-Raab-Őrség

Partnerstvo o sodelovanju med predstavniki Krajinskega parka Goričko, Naravnega parka Raab in Narodnega parka Örség, je bilo podpisano prvič 21. maja 2006. Na pobudo Narodnega parka Örség je bila v drugo podpisana dopolnitev 24. maja 2009
Območje parkov in njihove uprave na zemljevidu. Natisnjen zemljevid je na voljo v Središču za obiskovalce na gradu Grad, kot rezultat projekta GreenExercise.

Partnerstvo je aktivno predvsem na področju pridobivanja sredstev v okviru čezmejnih projektov s področja ohranjanja narave in trajnostnega razvoja. Na področju izobraževanja poteka mednarodni natečaj v ustvarjanju za nižje razrede osnovnih šol, ki se vsako leto zaključi s srečanjem otrok treh dežel v enem od parkov. 

Čezmejno partnerstvo in podpis dogovora

Pobudo za ustanovitev čezmejnega naravnega in krajinskega parka, katerega cilj je trideželno ohranjanje in varovanje naravnih in kulturnih vrednot naše krajine je podal dr. Wilfried Hicke, dvorni svetnik ter namestnik direktorja deželne vladne službe in Peter Csoknyai, dvorni svetnik in območni direktor v okviru avstrijsko – madžarskega komiteja za ustanovitev čezmejnega naravnega parka Neusiedler See – Seewinkel. Skupno mejno območje Slovenije, Avstrije in Madžarske odlikuje izjemna pestrost naravnih in kulturnih vrednot. Kot priznanje teh vrednot so te tri države ustanovile Narodni park Őrség, Naravni park Raab in Krajinski park Goričko s pravnimi temelji na zakonih posamezne države.

Na madžarski strani je bilo že v letu 1976 zavarovano območje Szentgyörgyvölgy in v letu 1978 območje Örség. Naravni park Őrség-Vendvidék-slovensko Porabje, je nastal v letu 1998, Naravni park Kerkamente v letu 1996. Z združitvijo obeh območij zavarovane narave, Szentgyörgyvölgyi in Örség, je v letu 2002 nastal Narodni park Őrség.

Na avstrijski strani se je leta 1996 ustanovil Naravni park Raab na Južnem Gradiščanskem - Burgenland. Naravni park ob reki Rabi na avstrijski strani trideželnega parka odlikuje pestra kulturna krajina. Območje se razprostira od gričevja v Neuhausu preko dolin potoka Doiber in reke Rabe vse do Henndorfskega gričevja ter se zaokroži pri zgodovinsko pomembnem Schlöβlberg-u v Modincih/Mogersdorfu. „Verein zur Förderung des Naturpark Raab“ - Društvo za razvoj Naravnega parka Raab, ki ga sestavlja sedem občin – si je za cilj zadalo ohranjanje krajinske pestrosti in izjemnosti drobno strukturiranih kmetijskih površin ter vzpodbujanje oblik sonaravnega turizma. Cilj parka je bogastvo naravne in kulturne dediščine približati tako prebivalcem kot obiskovalcem.

Na slovenski strani je bil leta 2003 razglašen Krajinski park Goričko. Krajinski park se razprostira med avstrijsko in madžarsko mejo vse do Ledavske terase nad mursko nižino na jugu. Območje odlikuje pestra kulturna krajina s številnimi, močno razdrobljenimi ali fragmentiranimi naravnimi habitati, katerih številne rastlinske in živalske vrste varujejo direktive Evropske skupnosti v omrežju območij Natura 2000.

Skladno s kriteriji IUCN – International Union for Conservation of Nature – je ohranjanje naravnih in kulturnih vrednot te krajine skupni interes vseh treh partnerjev.

Cilji sodelovanja:

  • skupno delovanje pri varstvu naravnih in kulturnih vrednot,
  • načrtovanje in izvajanje skupnih prireditev,
  • oblikovanje in izdaja skupnih tiskovin ter spletnih strani,
  • organizacija skupnih turističnih aktivnosti,
  • snovanje skupnega promoviranja,
  • izobraževanje na temo varovanja narave in okoljske pedagogike v gozdnih šolah,
  • priprava in izvajanje obnove življenjskih okolij – habitatov,
  • skupno delovanje v iniciativi Evropske Zelene vezi. 


Organizacijski temelji sodelovanja: 

Delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki treh parkov, se bo sestala dvakrat letno. Srečanja bodo uprave parkov organizirale po rotacijskem principu. Park, ki vabi, je odgovoren za pripravo in vodenje posameznega srečanja. O posameznih srečanjih bo park, ki je gostitelj, sestavil zapisnik in ga posredoval drugima dvema partnerjema.

Aktivnosti v okviru sodelovanja:

  • zavzemanje za skupno sklenjene cilje in programe pri političnih zastopnikih na regionalnem, lokalnem in evropskem nivoju,
  • vključevanje prebivalcev in nevladnih organizacij v aktivno varovanje narave, uravnavanje interesov uporabnikov prostora in temu ustrezno ozaveščanje javnosti,
  • vključevanje prebivalstva v turistični razvoj in ozaveščanje prebivalstva o regionalnih vrednotah,
  • ohranjanje in medsebojno posredovanje socialnih in narodnih tradicij, tradicionalnih oblik gospodarjenja in značilne ljudske obrti v sodelovanju s prebivalstvom,
  • ohranjanje skupnih vrednot krajinsko značilnega ljudskega stavbarstva z zbiranjem dokumentarnega gradiva in z uvajanjem razvojnih programov,
  • medsebojna podpora pri snovanju projektov in pri oddaji projektnih prijavnic na razpise posameznih vlad in Evropske unije


Dogovor je bil podpisan v Windisch Minihof-u, 21. maja 2006  Fotogalerija 

Podpisali so ga predstavnik Naravnega parka Raab, Willi Thomas, direktor Narodnega parka Őrség, dr. Tibor Markovics in direktor Krajinskega parka Goričko, Janko Halb

Razširitev sodelovanja 

Leta 2009 je bil dogovor dopolnjen. Iniciativo za dopolnitev in nov podpis pisma o partnerskem sodelovanju je prevzel Narodni park Őrség in njegov novi direktor. Obstoječe pismo o partnerstvu je bilo dopolnjeno z naslednjimi nalogami:

  • skupne raziskave ribjih populacij v čezmejnih vodotokih
  • skupne raziskave in popis populacije vidre
  • skupen program za varstvo zlatovranke
  • v primeru, da se bo zgradila sežigalnica odpadkov pred Monoštrom, skupen monitoring vplivov

Pismo so podpisali direktor Narodnega parka Őrség, dr. Ferenc Markus, predsednik Društva za razvoj Naravnega parka Raab in župan občine Neuhaus ob Klavšnem potoku, Helmut Sampt ter direktor Krajinskega parka Goričko, Janko Halb. Članek (2009)...

V publikaciji Crossing borders for nature: European examples of transboundary conservation, ki jo je objavil IUCN leta 2011, je delovanje Trideželnega parka opisano na strani 39-41.