Informacije javnega značaja

Informacije javnega značaja Javnega zavoda Krajinski park Goričko vsebujejo splošne podatke o Javnem zavodu Krajinski park Goričko kot organu in o informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga. 

Javni zavod Krajinski park Goričko 
Grad 191, 9264 Grad 
Transakcijski račun: 01100-6000010208 
Matična številka: 1930621 
Identifikacijska številka za DDV: SI 84837730

Svet Javnega zavoda Krajinski park Goričko

Najvišji organ upravljanja je svet zavoda, v katerem so predstavniki ustanovitelja krajinskega parka, parkovnih lokalnih skupnosti, predstavnik nevladnih organizacij in predstavnik Javnega zavoda Krajinski park Goričko.

Strokovni svet Javnega zavoda Krajinski park Goričko

Strokovni organ zavoda je Strokovni svet zavoda. Strokovni svet zavoda sestavlja pet članov in sicer: direktor zavoda, strokovnjak izmed delavcev zavoda, ki ga predlaga zavod, predstavnik Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, strokovnjak s področja kmetijstva, ki ga predlaga Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota in strokovnjak s področja kulturne dediščine, ki ga predlaga Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Organi upravljanja JZ KPG

Javni zavod Krajinski park Goričko upravlja Svet javnega zavoda in Strokovni svet.

Cenik JZ KPG

Cenik storitev Javnega zavoda potrjuje Svet javnega zavoda.

Seznami oddanih javnih naročil

Seznami oddanih javnih naročil nad vrednostjo 10.000 EUR.

Program dela in finančni načrt JZ KPG za leto 2020 z rebalansom

Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Krajinski park Goričko za leto 2020 z rebalansom je bil potrjen 25.5.2020.

top