Organi upravljanja JZ KP Goričko 2021-2025

Na osnovi Statuta so organi Javnega zavoda Krajinski park Goričko:

Svet Javnega zavoda Krajinski park Goričko
Najvišji organ upravljanja je svet zavoda, v katerem so predstavniki ustanovitelja krajinskega parka, parkovnih lokalnih skupnosti, predstavnik nevladnih organizacij in predstavnik Javnega zavoda Krajinski park Goričko.

Svet Javnega zavoda Krajinski park Goričko v 5. mandatu (sklep vlade z dne 30.6.2021)

Predsednik Sveta: Alojz Marn, Ministrstvo za okolje in prostor

Svetniki/ce:
Andrej Kisilak, Ministrstvo za okolje in prostor
Nataša Kuhar Čerpnjak, Ministrstvo za finance
Jure Čuš, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Nataša Kiš, Ministrstvo za kulturo
Nuša Vučkič, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Stanislav Sraka, Razvojna agencija Sinergija
Stanko Čerpnjak, Občina Gornji Petrovci
Boris Štefanec, Občina Hodoš
Jože Rituper, predstavnik nevladnih organizacij
Lidija Bernjak Sukič, Javni zavod Krajinski park Goričko

Strokovni svet Javnega zavoda Krajinski park Goričko
Strokovni organ zavoda je Strokovni svet zavoda. Strokovni svet zavoda sestavlja pet članov in sicer: direktor zavoda, strokovnjak izmed delavcev zavoda, ki ga predlaga zavod, predstavnik Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, strokovnjak s področja kmetijstva, ki ga predlaga Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota in strokovnjak s področja kulturne dediščine, ki ga predlaga Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Predsednik: Jožef Sedonja, Zavod za varstvo narave Slovenije, OE Maribor

Člani:
Darja Pajtler, v.d. direktorja Javnega zavoda Krajinski park Goričko
Kristjan Malačič, naravovarstveni nadzornik v Krajinskem parku Goričko
Miran Krivec, Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Maribor
dr. Stanko Kapun, Kmetijsko gozdarska zbornica RS, Zavod M. Sobota

Direktor Javnega zavoda Krajinski park Goričko

Vršilka dolžnosti direktorja je Darja Pajtler, imenovana 1.septembra 2023 za dobo enega leta.

Javni zavod Krajinski park Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Transakcijski račun: 01100-6000010208
Matična številka: 1930621
Identifikacijska številka za DDV: SI 84837730