Naravne vrednote

Naravne vrednote predstavljajo izjemne ali posebne dele narave. Na območju Krajinskega parka Goričko ima status naravne vrednote državnega pomena 44 območij narave. Med njimi je 10 izjemnih ali v obliki posebnih dreves, 5 stoječih voda, 9 potokov, 4 geološke posebnosti ter 16 območij z dobro ohranjenimi življenjskimi prostori - habitati ali nahajališči zavarovanih vrst. Status naravne vrednote imajo med drugim Sotinski breg, slatinski vrelec v Nuskovi, ekstenzivni travniki v Motvarjevcih in Budincih ter Ledavsko jezero. Območja in značilnosti na zemljevidu.

Geološke posebnosti

Največji geološki posebnosti na Goričkem sta slatinski vrelec v Nuskovi in nahajališče bazaltnega tufa in piroklas...

Izjemni življenjski prostori

Izjemni življenjski prostori predstavljajo nahajališča redkih rastlin in živali, območja z veliko pestrostjo živ...

Izjemna drevesa

Na območju Krajinskega parka Goričko ima status naravne vrednote državnega pomena 9 dreves. Vsa drevesa so izjemna...

Varstvo naravnih vrednot

Najvrednejši deli narave, kot so izjemna drevesa, posebni in značilni geološki pojavi ter najbolj ohranjena in vrstn...

X

Preživeti z netopirji

6. 6., 10.00-17.00 Kančevci, dan odprtih vrat