Svetovni dan Zemlje v Krajinskem parku Goričko

Vodilo letošnjega svetovnega dneva Zemlje je v znamenju vlaganja v naš planet za izboljšanje stanja spričo sprememb podnebja, izgube biotske raznovrstnosti, izumiranja vrst, izčrpavanja naravnih virov in onesnaževanja, ki ga povzročamo ljudje zaradi svojega ugodja.

22. april se je kot dan za ozaveščanje Zemljanov prvič praznoval leta 1970. Sprva samo v Združenih državah, nato se je leta 1990 gibanje razširilo na globalno raven pod okriljem Združenih narodov. Leta 2009 je bolivijska vlada 22. april razglasila za mednarodni dan matere Zemlje.

Dandanes dogodke, v sodelujočih 192 državah, koordinirajo iz enega mesta.

Pregled o tem, kako vlagamo v naš planet v Sloveniji, je objavljen na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.


Goričko  S. Dešnik

Izboljšanju stanja okolja in narave veliko pozornosti namenjamo tudi v Javnem zavodu Krajinski park Goričko, in sicer na več načinov:

  1. Z delom zaposlenih pri ohranjanju travniških življenjskih prostorov, ki so bili očiščeni invazivnih tujerodnih vrst, grmovja in drevja, in ki se jih redno kosi ob času, skladnim z življenjskim krogom rastlin in živali.
  2. V letu 2022 končanem projektu Gorička krajina so bila evropska kohezijska sredstva naložena v odkup za naravo pomembnih habitatov, obnovo starih travniških sadovnjakov, zasaditev novih sadovnjakov, zasaditev grmovno-drevesnih pasov, v raziskave in ozaveščanje prebivalcev.
  3. V letu 2021 so bila sredstva Sklada za podnebne spremembe naložena v izkop štirih novih mlak, kjer dvoživke ne bodo izpostavljene smrti v času njihove selitve iz kopnega v vodo. Mlake kot naravovarstveni ukrep bodo prispevale na mikro-lokacijski ravni tudi k omilitvi vplivov sprememb podnebja.
  4. Vse skozi se vrstijo dogodki za ozaveščanje prebivalcev vseh starostnih skupin na več načinov v projektih in med rednim delom v sodelovanju s partnerji iz javnega in zasebnega sektorja.

Ciljem, ki jim zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Goričko sledimo od začetka delovanja v letu 2005, bomo sledili tudi v letu 2022 z dejavnostmi, ki nam jih bodo dovoljevala javna sredstva odmerjena s Programom dela in finančnim načrtom JZ KPG v letu 2022 in potrditvijo Ministrstva RS za okolje in prostor.

Ob dnevu Zemlje smo hvaležni vsem Goričankam in Goričancem, ki sledijo ciljem ustanovitve Krajinskega parka Goričko in skupaj z nami skrbijo za ohranjanje delov narave v kulturni in naseljeni krajini. V njej se venomer zrcali odnos posameznika in skupnosti do življenjskega prostora. Ta je lahko bolj ali manj živ, bolj ali manj lep, bolj ali manj v ravnovesju.

Naša želja je, da bo Goričko še v prihodnje živo, lepo, zdravo in prijetno okolje za bivanje vseh živih bitij, ki so ta košček planeta izbrali za svoj življenjski prostor.

22. april 2022