Poročila in publikacije

PUBLIKACIJE PROJEKTA:

1. Bats in Goričko. JZ KPG, 2019. Zloženka.  

1.a. Netopirji na Goričkem. JZ KPG, 2021. Zloženka. 

2. Butterflies and beetles of Goričko. JZ KPG, 2020. Zloženka. 

2.a. Metulji in hrošči na Goričkem. JZ KPG, 2021. Zloženka. 

3. Birds of Goričko, JZ KPG, 2020. Zloženka. 

3.a. Ptice na Goričkem, JZ KPG, 2021. Zloženka.

4. Meadows of Goričko. JZ KPG, 2021. Zloženka

4. a. Travniki na Goričkem. JZ KPG, 2021. Zloženka.

Gorička krajina, JZ KPG, 2021. Brošura.

POROČILA: 

NETOPIRJI

Poročilo o pregledu možnih zatočišč navadnega in dolgokrilega netopirja. CKFF, 2018. 

Poročilo malih podkovnjakih (Rhinolophus hipposideros) na kotišču v stari šoli v Kančevcih v letu 2018. CKFF, 2018.  

Poročilo o razmnoževalnem uspehu navadnega netopirja (Myotis myotis) v območju Natura 2000 Goričko. Vmesno poročilo za leto 2019. CKFF, 2019.

Poročilo o razmnoževalnem uspehu navadnega netopirja (Myotis myotis) v območju Natura 2000 Goričko. Vmesno poročilo za leto 2020. CKFF, 2020. 

Poročilo o razmnoževalnem uspehu navadnega netopirja (Myotis myotis) v območju Natura 2000 Goričko v letih 2019—2021. Končno poročilo. CKFF, 2021.

Poročilo o malih podkovnjakih (Rhinolophus hipposideros) na kotišču v stari šoli v Kančevcih v letih 2018 in 2021. Končno poročilo. CKFF, 2021.

PTICE

Poročilo o popisu 120 naključnih točk za hribskega škrjanca (Lullula arborea) na Goričkem v letu 2018. DOPPS, 2018.

Poročilo o ugotavljanju rabe habitata hribskega škrjanca (Lullula arborea) za določitev varstveno prioritetnih površin na območju Natura 2000 Goričko v letu 2018.  DOPPS, 2018.

Poročilo o ugotavljanju rabe habitata hribskega škrjanca (Lullula arborea) na območju Natura 2000 Goričko v letu 2019. DOPPS, 2020. 

Poročilo o ugotavljanju rabe habitata hribskega škrjanca (Lullula arborea) na območju Natura 2000 Goričko v letu 2020. DOPPS, 2021. 

Poročilo, Raba habitata velikega skovika (Otus scops) na območju Natura 2000 Goričko in ocena uspešnosti varstvenih ukrepov. DOPPS, 2021. 

METULJI

Popisi za pogodbeno ali skrbniško varstvo populacij in spremljanje učinkovitosti ukrepov za travniškega postavneža (Euphydryas aurinia) na območju Natura 2000 Goričko v okviru projekta Gorička krajina. CKFF, 2018.

Poročilo o stanju populacij travniškega postavneža (Euphydryas aurinia) na izbranih travnikih na območju Natura 2000 Goričko v letu 2019. CKFF, 2019. 

Poročilo o analizi stanja travniškega postavneža (Euphydryas aurinia) na izbranih travnikih na območju Natura 2000 Goričko v 2019. CKFF, 2019. 

Poročilo o analizi stanja temnega (Phengaris nausithous) in strašničinega mravljiščarja (P. teleius) na izbranih travnikih na območju Natura 2000 Goričko v letu 2018. CKFF, 2018.

Poročilo o analizi stanja strašničinega (Phengaris teleius) in temnega mravljiščarja (P. nausithous) na izbranih travnikih na območju Natura 2000 Goričko v letu 2019. CKFF, 2019. 

Poročilo o analizi stanja travniškega postavneža (Euphydryas aurinia) na izbranih travnikih na območju Natura 2000 Goričko v 2020. CKFF, 2020.

Poročilo o analizi stanja strašničinega (Phengaris teleius) in temnega mravljiščarja (P. nausithous) na izbranih travnikih na območju Natura 2000 Goričko v letu 2020. CKFF, 2020.

Poročilo o stanju populacije strašničinega (Phengaris teleius) in temnega mravljiščarja (P. nausithous) po izvedenih ukrepih pogodbenega ali skrbniškega varstva v projektu Gorička krajina na območju Natura 2000 Goričko v letu 2021. CKFF, 2021.

Poročilo o stanju populacije strašničinega (Phengaris teleius) in temnega mravljiščarja (P. nausithous) po košnji ali obnovi v projektu Gorička krajina na območju Natura 2000 Goričko v letu 2021. CKFF, 2021.

Poročilo o stanju populacije travniškega postavneža (Euphydryas aurinia) na območju Natura 2000 Goričko v letih 2018–2021. CKFF, 2021.

HROŠČI

Popis glavatih vrb za namene sklepanja pogodbenega varstva za puščavnika na območju Natura 2000 Goričko v okviru projekta Gorička krajina. Vrezec, 2018.

Popis razširjenosti škrlatnega kukuja na izbranih območjih na območju Natura 2000 Goričko v sklopu projekta Gorička krajina. Vrezec, 2020.

HABITATNI TIPI

Določitev travniških habitatnih tipov in stanja ohranjenosti na območju Natura 2000 Goričko v okviru projekta Gorička krajina. FNM, 2018.

Določitev travniških habitatnih tipov in stanja ohranjenosti na območju Natura 2000 Goričko v okviru projekta Gorička krajina. Poročilo o lastnostih dodatnih parcel (sezona 2019). FNM, 2019.

Določitev travniških habitatnih tipov in stanja ohranjenosti na območju Natura 2000 Goričko. Poročilo v okviru projekta Gorička krajina. FNM, 2021.  

 

MEDIJSKE OBJAVE: