Politika varstva osebnih podatkov in piškotki

1. Uvod

1.1 Upravljavec osebnih podatkov
Upravljavec osebnih podatkov je Javni zavod Krajinski park Goričko (v nadaljevanju ˝JZ Krajinski park Goričko˝, ˝mi˝, ˝nas˝) , Grad 191, 9264 Grad, ID za DDV: SI 84837730, matična številka: 1930621.

1.2 Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v JZ Krajinski park Goričko je Lidija Bernjak Sukič. Dodatna pojasnila v zvezi s politiko varstva osebnih podatkov so na voljo na telefonski številki: +386 (0)2 551 85 61 ali po elektronski pošti: park.goricko@siol.net. Preko navadne pošte na naslov: Javni zavod Krajinski park Goričko, s sedežem na Grad 191, 9264 Grad, s pripisom VARSTVO OSEBNIH PODATKOV.
V JZ Krajinski park Goričko se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki, zato vse osebne podatke obdelujemo, uporabljamo, vodimo, vzdržujemo, hranimo in nadzorujemo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1–88). V kolikor je obdelava osebnih podatkov potrebna in za takšno obdelavo ni pravne podlage, se zahteva privolitev posameznika za obdelavo osebnih podatkov.
Namen Politike varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju Politika) je, da posameznika seznanimo s tem, katere vrste osebnih podatkov zbiramo, na kateri pravni podlagi, kdo so uporabniki, s kakšnim namenom in kako se bodo uporabljali osebni podatki, kakšen je predviden čas hrambe, katere so zbirke osebnih podatkov v evidenci dejavnosti obdelave in kakšne so pravice posameznika v zvezi z osebnimi podatki, ki jih hranimo o njem ter kako jih uveljavljati.
JZ Krajinski park Goričko se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdeloval v skladu s to politiko varstva osebnih podatkov in osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.
Na uradni spletni strani JZ Krajinski park Goričko www.park-goricko.org izvaja vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z osebnimi podatki. Lastnik spletne strani je JZ Krajinski park Goričko. Spletna stran gostuje na varnem spletnem strežniku in je podvržena rednim varnostnim pregledom. Spletne vsebine na spletni stran www.park-goricko.org lahko vsebujejo povezavo na spletne strani tretjih oseb, ki imajo svojo varnostno politiko. Krajinski park Goričko na te politike nima vpliva in ne jamči za delovanje, varnost in aktivnosti na teh spletnih straneh.
Pravila politike varstva osebnih podatkov in uporabe piškotkov veljajo za vsakogar, ki se šteje za uporabnika spletne strani www.park-goricko.org, vključno z njenimi podstranmi. Uporabnik oziroma obiskovalec spletne strani je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče spletno stran www.park-goricko.org. Z uporabo spletne strani obiskovalec potrjuje, da se strinja s pravili politike varstva osebnih podatkov in uporabe piškotkov.

2. Osnovni pojmi
To poglavje vsebuje razlago osnovnih pojmov, ki se uporabljajo v tej Politiki.
Osebni podatki predstavljajo katerokoli informacijo, ki se nanaša na posameznika in omogoča določenost oz. določljivost posameznika. Posameznik je določljiv, kadar ga je mogoče neposredno oz. posredno določiti z uporabo določenih identifikatorjev (identifikatorji so zlasti: ime, podatki o lokaciji in drugi dejavniki, ki določajo fizično, fiziološko, duševno, gospodarsko, kulturno, ali družbeno identiteto posameznika).
Obdelava osebnih podatkov predstavlja kakršnokoli dejanje ali niz dejanj z osebnimi podatki. Sem spadajo zlasti zbiranje, beleženje, hramba, vpogled, poraba, prenos, razkritje, izbris, uničenje ipd.
Upravljavec osebnih podatkov je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali katerokoli drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi, določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov. Za potrebe te Politike je upravljavec osebnih podatkov JZ Krajinski park Goričko. Več o upravljavcu vaših osebnih podatkov lahko najdete v zgornjem poglavju (Poglavje 2: Upravljavec osebnih podatkov).
Obdelovalec osebni podatkov je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali katerokoli drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.
Organizacija je vsaka pravna oseba, javni organ, agencija ali katerokoli drugo telo, ki z JZ Krajinski park Goričko sodeluje pri organizaciji in izvedbi prireditev.
Projektni partner je vsaka pravna oseba, javni organ, agencija ali katerokoli drugo telo, ki z JZ Krajinski park Goričko sodeluje pri izvedbi nacionalnega ali mednarodnega projekta, potrjenega s strani pristojnih nadzornih organov.

3. Uporaba politike
Ta Politika velja za posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, ki jih zbiramo in obdelujemo. Kategorije posameznikov, kjer prihaja do obdelave osebnih podatkov, se nahajajo na spodnjem seznamu.
Ta Politika velja za:
- prijavo na naše e-novice (občasno vas bomo obveščali o aktualnih dogodkih in zanimivih novostih iz Goričkega);
- uporabo naše spletne strani (www.park-goricko.org);
- povpraševanja po naši ponudbi preko telefona, e-pošte ali navadne pošte na naš naslov;
- udeležbo na prireditvah, ki jih organiziramo sami ali v sodelovanju z drugimi organizacijami;
- udeležbo pri dogodkih, ki jih organiziramo v okviru nacionalnih projektov skupaj s projektnimi partnerji (več o aktivnih projektih lahko najdete na naši spletni strani v zavihku Projekti);
- udeležbo pri dogodkih, ki jih organiziramo v okviru mednarodnih projektov skupaj s projektnimi partnerji (več o aktivnih projektih lahko najdete na naši spletni strani v zavihku Projekti);
- organizacijo vodenj, naravoslovnih dni in delavnic v Krajinskem parku Goričko;
- ponudnike, ki jim je bila dodeljena pravica do uporabe kolektivne blagovne znamke Krajinski park Goričko;
- ponudnike, ki so objavljeni na spletni strani www.park-goricko.org;
- za izvajanje naravovarstvenega nadzora;
- za izvajanje tekmovanj in natečajev;
- za osebe s katerimi sklepamo pogodbena razmerja, reverze, dogovore
- za osebe, ki nam podatke posredujejo v okviru uveljavljanja predkupne pravice.

4. Osebni podatki
V JZ Krajinski park Goričko obdelujemo tiste podatke, ki ste nam jih posredovali vi (podatke nam lahko posredujete preko udeležbe na naših prireditvah, tekmovanjih, natečajih in projektih, preko vaših povpraševanj po e-pošti, telefonu ali na naš naslov) in podatke, ki so javno dostopni preko javnih evidenc (kot npr. AJPES, bizi.si, tis.si in druge spletne javne evidence). 

Krajinski park Goričko lahko zbira naslednje kategorije podatkov:
- podatki o posamezniku (ime, priimek, naslov);
- kontaktni podatki posameznika (e-mail naslov, telefonska številka);
- podatki, ki nam jih posredujete preko obrazcev, ki jih prostovoljno izpolnite (npr. prijavnice k sodelovanju na naših prireditvah, tekmovanjih, natečajih in/ali dogodkih). JZ Krajinski park Goričko vas bo na takšno obdelavo opozoril predhodno, pred vsakokratno izpolnitvijo kakršnegakoli obrazca.
Osebne podatke zbiramo na različnih pravnih podlagah, ki so predstavljene v poglavju 5.1. te Politike.
JZ Krajinski park Goričko zbira zgolj tiste osebne podatke, ki so potrebni za dosego namenov, ki so utemeljeni v poglavju 5.3. te Politike.
Prav tako zbrane osebne podatke hranimo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namenov, za katere so bili zbrani. Podrobneje so roki hrambe opisani v poglavju 5.4. te Politike.

5. Obdelava osebnih podatkov
Krajinski park Goričko osebne podatke obdeluje zakonito, pošteno in na pregleden način. Pri obdelavi skrbimo, da so osebi podatki, ki jih obdelujemo, točni, celoviti in ažurni, zato vas prosimo, da kakršnokoli spremembo vaših osebnih podatkov, kar najhitreje sporočite na park.goricko@siol.net, z zadevo SPREMEMBA OSEBNIH PODATKOV.

5.1. Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov
Pogodba oz. predpogodbeni odnos. Vaše osebne podatke lahko obdelujemo, kadar je to potrebno za sklenitev in izvedbo pogodbe, ki ste jo (oz. jo želite) sklenili z nami. Prav tako lahko obdelujemo osebne podatke, na vašo zahtevo, za izvedbo ukrepov še pred sklenitvijo pogodbe.
Zakon. Vaše osebne podatke obdelujemo, kadar to od nas zahteva veljavna zakonodaja. Sem spadajo npr. zahteve po hrambi računov s strani davčne zakonodaje in seznanitev o nameravani prodaji zemljišča na podlagi Zakona o ohranjanju narave.
Vaša izrecna privolitev. Vaše osebne podatke lahko obdelujemo, kadar v takšno obdelavo izrecno privolite. Podaja privolitve je vedno prostovoljna. Prav tako imate pravico, da jo kadarkoli prekličete. Več o privolitvi v poglavju 5.2. Prostovoljnost posredovanja osebnih podatkov in poglavju 7 Pravice posameznika.
Zakoniti interes. Vaše osebne podatke lahko obdelujemo, kadar nam to dovoljuje naš zakoniti interes, za katerega si prizadevamo. Kdaj pride do obdelave vaših osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa, je izrecno opredeljeno v poglavju 5.3. te Politike. Pri vsakokratni obdelavi upoštevamo tudi vaše interese in pretehtamo ali je naš zakoniti interes upravičen.
Opravljanje nalog v javnem interesu. Vaše osebne podatke lahko obdelujemo, kadar je obdelava potrebna za izvajanje nalog v javnem interesu, ki jih Krajinski park Goričko zagotavlja v okviru opravljanja javne službe.

5.2. Prostovoljnost posredovanja osebnih podatkov
Posredovanje osebnih podatkov v obdelavo Krajinskem parku Goričko je lahko prostovoljno ali pa obvezno. Posredovanje je obvezno zgolj takrat, kadar nam obdelavo nalaga zakonodaja. Kot primer navajamo naravovarstveni nadzor, ki ga izvaja Krajinski park Goričko in nam omogoča ugotovitev istovetnosti posameznikov.
Kadar obdelava poteka na podlagi pogodbe oz. predpogodbenega odnosa (Glejte prvo alinejo prejšnjega poglavja), nam vaše osebne podatke zaupate prostovoljno. Seznanjeni ste, da v kolikor osebnih podatkov, ki jih potrebujemo zato, da se pogodba sklene in tudi izvrši, ne posredujete, pogodbe z vami ne moremo skleniti. Na primer: če želite skleniti pogodbo o najemu, vam take pogodbe ne moremo ponuditi, brez posredovanja osebnih podatkov, ki jih potrebujemo za sklenitev in izvršitev pogodbe.
Kadar obdelava poteka na podlagi vaše izrecne privolitve (glejte alinejo 3 prejšnjega poglavja), je obdelava osebnih podatkov prostovoljna. Brez vaše predhodne privolitve, vaših osebnih podatkov v te namene ne bomo obdelovali. Odločitev, da privolitve ne podate oz. kasnejši preklic privolitve, nimata nikakršnih negativnih posledic za vas. Kljub temu vas opozarjamo, da vam določenih storitev, ki jih brez vaših osebnih podatkov ne moremo izvesti, ne bomo mogli nuditi. Na primer: brez posredovanja osebnih podatkov, vam ne moremo omogočiti udeležbe na naših prireditvah, saj vaše osebne podatke potrebujemo, da vas na prireditev prijavimo kot udeleženca.

5.3. Nameni obdelave
Vaše osebne podatke bomo obdelovali zgolj za določene, izrecne in zakonite namene. Vaših osebnih podatkov, nikakor ne bomo obdelovali na načine, ki niso združljivi s spodaj predstavljenimi nameni.
Vaše osebne podatke zbiramo in obdelujemo za naslednje namene:
Občasno pošiljanje e-novic s področja Krajinskega parka Goričko (sem spada obveščanje o prihajajočih dogodkih in prireditvah, ki potekajo na območju Krajinskega parka Goričko, obveščanje o novih storitvah, publikacijah ipd.). E-novice vam lahko pošiljamo zgolj na podlagi vaše izrecne privolitve;
Komuniciranje z vami na podlagi vašega povpraševanja o naših storitvah, ponudbi ali Krajinskem parku Goričko na splošno. To storitev zagotavljamo v okviru opravljanja javne službe (skrb za predstavitev krajinskega parka ter ozaveščanje in izobraževanje javnosti o krajinskem parku in zagotavljanje dostopa do informacij o krajinskem parku) in s tem delujemo v javnem interesu ohranjanja narave;
Izvedbe prijave za sodelovanje in/ali udeležbo na prireditvah, ki jih organiziramo sami ali s poslovnimi partnerji (vaše osebne podatke v ta namen obdelujemo zgolj na podlagi vaše izrecne privolitve);
Izvedbe prijave za sodelovanje in/ali udeležbo na dogodkih, tekmovanji in natečajih, ki jih organiziramo v okviru nacionalnih projektov in/ rednega dela;
Izvedbe prijave za sodelovanje in/ali udeležbo na dogodkih, tekmovanjih in natečajih ki jih organiziramo v okviru mednarodnih projektov;
Evidentiranje udeležbe na dogodkih, ki jih organiziramo v okviru nacionalnih ali mednarodnih projektov, za namene dokazovanja izvedbe projekta in izvedbe analize uspešnosti projekta;
Organizacijo in izvedbo vodenj po Krajinskem park Goričko. To storitev zagotavljamo v okviru opravljanja javne službe (vodenje obiskovalcev po krajinskem parku) in s tem delujemo v javnem interesu ohranjanja narave;
Izvedbo objave ponudnikov, ki jim je bila dodeljena pravica do uporabe kolektivne blagovne znamke Krajinski park Goričko in drugih ponudnikov. Vaše osebne podatke bomo obdelovali zgolj na podlagi vaše izrecne predhodne privolitve;
Ugotavljanje istovetnosti in dokumentiranje kršitev v okviru izvajanja naravovarstvenega nadzora;
Sklenitev in izvedbo pogodb, dogovorov in reverzov.
V primeru kakršnihkoli vprašanj glede namenov obdelave osebnih podatkov se obrnite na e naslov: park.goricko@siol.net z zadevo VARSTVO OSEBNIH PODATKOV.

5.4. Čas hrambe
Osebne podatke, ki jih obdelujemo hranimo skladno z veljavno zakonodajo.
Podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se dosežejo nameni, za katere podatke obdelujemo ali za obdobje, ki ga predpisuje zakon (npr. davčna zakonodaja predpisuje hrambo računov 10 let po izdaji).
Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi pogodbe (podrobneje o pogodbi kot obdelavi za osebne podatke v poglavjih 5.1., 5.2. in 5.3. zgoraj), hranimo do izpolnitve pogodbe vključno s potekom morebitnih jamčevalnih ali kakršnihkoli drugih zakonsko določenih rokov, ki izhajajo iz sklenitve pogodbe.
Osebne podatke, ki smo jih pridobili na podlagi vašega soglasja hranimo trajno oz. do vašega preklica (več o preklicu soglasja v poglavju 7 Pravice posameznikov). V primeru, da pride do izpolnitve namena, za katerega obdelujemo vaše osebne podatke, pa bomo vaše podatke izbrisali, četudi preklica privolitve niste podali. Na primer: ob prijavi na dogodek soglašate z obdelavo vaših osebnih podatkov za namene obdelave prijave. Ko bo dogodek potekel, bo namen za katerega smo vaše podatke zbrali izpolnjen, kar pomeni, da bomo vaše podatke izbrisali, četudi preklica privolitve niste podali.
Vse osebne podatke, za katere je rok hrambe potekel na kateregakoli izmed zgoraj pojasnjenih načinov, bomo trajno izbrisali tako, da rekonstrukcija podatkov ne bo mogoča. Vse morebitne fizične nosilce podatkov (CD, tiskane verzije prijavnic ipd.) pa uničili tako, da rekonstrukcija podatkov ne bo več mogoča.
Za kakršna koli vprašanja iz poglavja 5 te Politike se obrnite na nas preko e-pošte na naslov: park.goricko@siol.net z zadevo VARSTVO OSEBNIH PODATKOV ali preko navadne pošte na naslov: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad, s pripisom VARSTVO OSEBNIH PODATKOV.

6. Posredovanje osebnih podatkov
Krajinski park Goričko lahko osebne podatke, ki jih zbira in obdeluje posreduje posameznim tretjim osebam, ki so podrobneje opredeljene v tem poglavju. Tretjim osebam posredujemo zgolj tiste osebne podatke, za katere je posredovanje nujno, da se doseže namen obdelave. Vsaka tretja oseba ima pravico do obdelave osebnih podatkov le za namene, za katere so bili zbrani.
Vaše osebne podatke lahko posredujemo:
Obdelovalcem, ki nam pomagajo zagotavljati nemoteno poslovanje (sem spadajo zlasti, računovodstvo, IT storitve, pravna pomoč);
Državnim organom, posredujemo osebne podatke kadar to od nas zahteva zakonodaja (npr. davčna zakonodaja, zakonodaja s področja evropske kohezijske politike, zakonodaja s področja urejanja zakonite predkupne pravice, ipd., );
Organizacijam, s katerimi sodelujemo pri organizaciji prireditev;
Projektnim partnerjem, s katerimi sodelujemo pri izvedbi nacionalnega ali mednarodnega projekta;
Organom kazenskega pregona in sodiščem, posredujemo osebne podatke, kadar to od nas zahteva zakonodaja (npr. v primeru izvršitve kaznivega dejanja s področja varstva narave, v okviru izvajanja naravovarstvenega nadzora).
Vaših osebnih podatkov ne bomo izvažali izven Evropskega gospodarskega prostora.

7. Ukrepi za zavarovanje vaših podatkov
V Krajinski park Goričko je varnost vaših osebnih podatkov naša prioriteta. Da bi po najboljših močeh preprečili kakršnokoli nepooblaščeno razkritje (namerno ali nenamerno), vdor, izbris, uničenje ali kakršnokoli drugo poškodovanje osebnih podatkov, uporabljamo niz tehničnih in organizacijskih ukrepov.
Nekatere izmed ključnih ukrepov predstavljajo: izobraževanje naših zaposlenih glede varstva osebnih podatkov, omejitev in varovanje dostopa do osebnih podatkov in varnostno kopiranje osebnih podatkov.
Vse ukrepe, s katerimi varujemo vaše osebne podatke izvajamo upoštevajoč morebitne vplive posamezne obdelave na vašo zasebnost kot tudi naše tehnološke zmožnosti (pri čemer upoštevamo tudi naše finančne zmožnosti izvajanja ukrepov).
V primeru, da pride do kršitve varstva podatkov, bomo o kršitvi brez odlašanja obvestili informacijskega pooblaščenca. Informacijski pooblaščenec predstavlja nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov v Republiki Sloveniji. Več o njegovih funkcijah pri varstvu osebnih podatkov najdete na njihovi spletni strani, ki je dostopna tukaj.
V primeru, da pride do kršitve varstva osebnih podatkov, ki bi lahko povzročila veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, pa bomo o takšni kršitvi nemudoma obvestili tudi vse ogrožene posameznike.
V kolikor pride ob kršitvi varstva osebnih podatkov do suma storitve kaznivega dejanja, pa bomo o kršitvi obvestili tudi policijo in pristojno tožilstvo.

8. Pravice posameznikov

V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, ki jo izvajamo v Krajinskem parku Goričko, imate določene pravice, ki so opisane spodaj.
1. Pravica do dostopa do osebnih podatkov: ta pravica vam omogoča, da lahko kadarkoli zahtevate informacijo o tem, ali obdelujemo vaše osebne podatke. V primeru, da vaše podatke obdelujemo, od nas lahko zahtevate podatke o tem katere podatke obdelujemo in kako so bili zbrani.
2. Pravica do izpisa osebnih podatkov: pravico imate zahtevati izpis osebnih podatkov, ki jih vodimo o vas in sicer v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
3. Pravica do popravka vaših osebnih podatkov: v kolikor ugotovite, da so vaši osebni podatki, ki jih obdelujemo nepopolni ali netočni, lahko zahtevate popravo oz. dopolnitev. Popravo oz. dopolnitev bomo izvedli v najkrajšem možnem času.
4. Pravica do izbrisa: zahtevate lahko, da izbrišemo osebne podatke, ki jih obdelujemo. Opozarjamo vas, da pravica do izbrisa ni absolutna; izbrisati ne moremo tistih podatkov, ki jih obdelujemo na podlagi zakona ali pogodbenega odnosa.
5. Pravica do omejitve obdelave: zahtevate lahko, da obdelavo vaših osebnih podatkov omejimo. Do omejitve ste npr. upravičeni kadar poteka preverjanje točnosti in celovitosti osebnih podatkov, ki jih obdelujemo.
6. Pravica do prenosljivosti: kadar obdelava vaših osebnih podatkov poteka ob privolitvi ali na podlagi pogodbenega odnosa in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, lahko zahtevate prejem teh podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki; te podatke lahko prenesete k drugemu upravljavcu ne da bi vas pri tem ovirali.
7. Pravica do ugovora obdelavi: kadar obdelava osebnih podatkov poteka na podlagi zakonitega interesa ali na podlagi opravljanja nalog v javnem interesu, imate pravico taki obdelavi ugovarjati.
8. Preklic privolitve: kadar obdelava poteka na podlagi vaše izrecne privolitve, imate pravico to privolitev kadarkoli preklicati. Privolitev prekličete tako, da nas kontaktirate preko e-pošte park.goricko@siol.net z zadevo VARSTVO OSEBNIH PODATKOV ali po pošti na naslov: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad s pripisom VARSTVO OSEBNIH PODATKOV. Preklic privolitve za vas ne prinaša nikakršnih negativnih posledic, pri čemer obstaja možnost, da vam določenih storitev ne bomo mogli več zagotavljati, saj jih brez posredovanja osebnih podatkov ni mogoče izvajati.
Vse pravice navedene v tem poglavju lahko izvajate tako da nas kontaktirate preko e-pošte na park-goricko@siol.net z zadevo VARSTVO OSEBNIH PODATKOV ali po pošti na naslov: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad s pripisom VARSTVO OSEBNIH PODATKOV. Na teh kontaktih smo vam na voljo tudi za morebitna vprašanja glede izvajanja vaših pravic. Da bi lahko izvedli zahtevke v zvezi z zgoraj opisanimi pravicami, si pridržujemo pravico, da od vas zahtevamo predložitev dodatnih osebnih podatkov zato, da vas lahko identificiramo. V kolikor bo identifikacija posameznika mogoča brez posredovanja dodatnih osebnih podatkov, le-teh od vas ne bomo zahtevali. V primeru, da vas na podlagi podatkov, ki ste nam jih predložili, ne bomo mogli identificirati, vaših zahtev ne bomo mogli izvesti. Prav tako imate pravico da zoper nas vložite pritožbo pri informacijskem pooblaščencu.

9. Pravno obvestilo
Ta Politika dopolnjuje veljavno zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov (zlasti Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/697) o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov). Ta Politika je na voljo na naši spletni strani http://www.park-goricko.org. Krajinski park Goričko lahko to Politiko kadarkoli spremeni, pri čemer vas bomo o vsakršni spremembi predhodno obvestili z objavo obvestila na naši spletni strani. Naprošamo vas, da si posodobljene različice te Politike skrbno preberete.

Piškotki 

Varovanje osebnih podatkov naših uporabnikov je ena izmed naših najpomembnejših nalog in naše poslanstvo je, da jo izpolnjujemo. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=200794&stevilka=4690) smo zavezani k njihovem varovanju.

Uporabnikovi podatki, ki jih stran Javni zavod Krajinski park Goričko zbira, za nemoteno poslovanje so:
• ime in priimek,
• naslov elektronske pošte,
• kontaktno telefonsko številko,
• ter ostale podatke, ki jih uporabniki vnesete v obrazce na spletnem mestu.
Za točnost vnesenih podatkov ne odgovarjamo.
Za zagotavljanje varnosti, je potrebno, da se zbira tudi IP naslov, iz katerega je bilo obiskano spletno mesto. Ob začetku obiska spletnega mesta je uporabniku dodeljen sejni piškotek, s katerim se uporabnika identificira. Na vaš računalnik lahko stran Javni zavod Krajinski park Goričko shrani piškotke kot so: identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki (za prepoznavanje uporabnika ob naslednjem obisku) in piškotki sistema Google Analytics (analiza obiskov spletnega mesta).
Vsi piškotki, ki so bili zgoraj omenjeni, se na strežniku spletnega mesta Javni zavod Krajinski park Goričko shranjujejo trajno. Trajni piškotki se shranijo na računalniku obiskovalca, sejni piškotki pa se v pomnilniku strežnika shranijo le za čas trajanja obiska spletnega mesta in se izbrišejo po eni uri neaktivnosti.
Javni zavod Krajinski park Goričko lahko posredovane podatke v anonimni sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Podatki ne bodo v nobenem primeru predani nepooblaščenim osebam.
Izjemno razkritje osebnih podatkov
Zaupani in vsi ostali podatki, ki jih spletno mesto Javni zavod Krajinski park Goričko zbira in obdeluje, bodo razkriti le v primeru, da je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi, ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Javnega zavoda Krajinski park Goričko.

O piškotkih

Kaj so piškotki in čemu so namenjeni?
Piškotek je podatek o uporabniku zapisano kot kratko besedilo, ki ga spletna stran ob obisku pošlje brskalniku. Tako spletna stran prepozna uporabnika, si zapomni podatke o njegovem obisku in mu omogoči prijazno ter enostavnejšo spletno storitev. S pomočjo piškotkov se prilagaja vsebina na spletni strani in si zapomni preference uporabnika.

Seznam piškotkov, ki jih uporabljamo: 

Ime piškotka

Namen

Čas piškotka

Google Analytics - utma

Omogoča statistiko ogledov strani.

2 leti

Google Analytics- utmb

Omogoča statistiko glede na čas prihoda uporabnika na stran.

30 min

Google Analytics - utmc

Omogoča statistiko glede na čas odhoda uporabnika iz strani.

Ob zaprtju spletnega brskalnika

Google Analytics - utmz

Omogoča statistiko obiska in prodaje preko različnih kanalov.

6 mesecev

Google Analytics - utmv

Omogoča segmentacijo uporabnikov na strani.

2 leti

Google Analytics - ga

Statistika ogledov strani in analiza prodaje preko različnih kanalov prodaje.

6 mesecev

Google Analytics - cid

Statistika ogledov strani in analiza prodaje preko različnih kanalov prodaje.

6 mesecev