Varovane vrste rastlin

Na območju Natura 2000 Goričko varujemo le eno kvalifikacijsko vrsto rastline - kranjsko sito (Eleocharis carniolica). Gre za razmeroma nizko (5-30 cm) trajnico iz rodu sit, ki raste v šopih, brez pritlik. Steblo cca. 0,5 mm debela in drobno žlebasta. Klaski dolgi 3-13 mm, vretenasti, mnogocvetni, koničasti ali jajčasti. Pleve rdeče rjave z zeleno progo na sredini. Cveti od julija do septembra (povzeto po Vreš, 2003). 


Kranjska sita spada v družino ostričevk (Cyperaceae)   B. Bakan

Uspeva na vlažnih in močvirnih travnikih, na vlažnih mestih gozdov ter občasno poplavljenih območjih ob vodotokih kot pionirska vegetacijska združba. Je endemična vrsta srednje in vzhodne Evrope. Je ena od značilnic razreda Isoëto-Nanojuncetea (HT 9130)- V Sloveniji je redka in uvrščena na Rdeči seznam ogroženih vrst rastlin kot ranljiva vrsta. Njeno varstvo zajema ukrepe ohranjanja ustreznih odprtih habitatov, kot so močvirna travišča in vlažni gozdovi ter vzdrževanje stalne vlažnosti in ekstenzivno gospodarjenje z ribniki.