Nova spoznanja o hribskem škrjancu

Hribski škrjanec (Lullula arborea) je ptica selivka, ki gnezdi tudi na območju Natura 2000 Goričko. V zadnjih 20 letih je številčnost njegove populacije na Goričkem močno upadla s 180-240 parov leta 1997 na 20-30 parov leta 2016. Na upad so močno vplivali intenzifikacija kmetijstva, zaraščanje in preoravanje travnikov v njive. Zato je hribski škrjanec vključen v projekt Gorička krajina, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V okviru tega projekta je projektni partner DOPPS v gnezditveni sezoni 2018 opravil točkovni popis na 120 naključnih točkah. Več parov je bilo odkritih na nekomasiranih (10 parov) kot komasiranih območjih (7 parov).

Ugotavljali so tudi njegovo rabo habitata za namen določitve prehranjevalnih ali gnezditvenih površin, ki bi bile primerne za sklepanje pogodbenega varstva. Odkrili so, da hribski škrjanec gnezdi med gostejšo in višjo vegetacijo, ki ga zakrije pred plenilci. Kot pomembna gnezdišča so se izkazale njive z ozimnimi žiti (redko zasejane ali zasajene na peščenih-prodnatih tleh), prahe in preorane njive, kjer gnezdo lahko skrijejo v zavetju grud ali plevelov. Slednje v nekaterih primerih predstavlja problem po začetku gnezdenja, saj leglo lahko propade zaradi kasnejših kmetijskih opravil. Hribski škrjanci so se najraje prehranjevali na površinah z velikim deležem golih tal in na ekstenzivnih suhih travnikih. Po pridobljenih podatkih lahko v letu 2018 sklepamo na 40 gnezdečih parov na Goričkem. Med najpomembnejša območja za vrsto spadajo Budinci, Dolenci, Fokovci, Lončarovci, Panovci, Kukeč, Kančevci, Krplivnik, Šulinci in Ženavlje.

Več podrobnosti si lahko preberete v poročilih DOPPS.

Avtorja besedila: Katarina Denac, DOPPS; Tadej Törnar