Stanje travnikov na Goričkem

V okviru projekta Gorička krajina* je bil izveden popis habitatnih tipov in njihove ohranjenosti na območju Natura 2000 Goričko. Botaniki Fakultete za naravoslovje in matematiko (FNM) so v juniju, juliju in avgustu izvedli popise na terenu. Namen popisa je določitev habitatnih tipov ter prisotnost izbranih vrst rastlin zdravilne strašnice (Sanguisorba officinalis), travniške izjevke (Succisa pratensis), kanadske zlate rozge (Solidago canadensis) in orjaške zlate rozge (Solidago gigantea) ter določitev deleža poraščenosti slednje. Popisi so bili izvedeni na skupno 475 parcelah v skupni površini 67,3 ha ekstenzivnih travnikov v 41 katastrskih občinah. Na podlagi popisov je bila izdelana prostorska baza s podatki o značilnostih parcel.

Največ,  49 ha ali 76 % vseh popisanih travnikov, pripada nižinskim ekstenzivno gojenim travnikom (HT 6510). Suhi travniki, ki so pomembna rastišča travniških orhidej (HT 6210*), so predstavljali 2% površin, 5 % pa mokrotni travniki s stožko (HT 6410). Travnikov so v različnih stadijih zaraščanja. Z namenom izboljšanja stanja ohranjenosti habitatnih tipov HT 6210 (polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh), HT 6510 (nižinski ekstenzivno gojeni travniki) in HT 6410 (travniki s prevladujočo stožko na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh), se bo v okviru projekta Gorička krajina glede na posamezni habitatni tip travnika v nadaljnjih treh letih izvajala košnja in obnova 70 ha teh travnikov.

Predstavitev in analiza rezultatov se nahaja v poročilu FNM.

Avtor besedila: Tadej Törnar