Predstavili režim rabe travnikov in Natura 2000 plačila

   G. Domanjko
18. 4. 2023

Vlada RS je leta 2021 sprejela Uredbo o Načrtu upravljanja Krajinskega parka Goričko (KPG). V Uredbi je med drugim določen režim ali pravila rabe travnikov na 10 območjih oziroma zgoščinah Krajinskega parka Goričko. Gre za ožja območja strnjenih površin travnikov v katastrskih občinah Sv. Jurij, Rogašovci, Nuskova, Serdica (skupaj eno območje), Kuzma, Matjaševci (skupaj eno območje), Ženavlje, Šulinci, Neradnovci (skupaj eno območje), Markovci, Budinci, Dolenci, Lončarovci, Središče, Motvarjevci in Kobilje.


Udeleženci predstavitve v Sv. Juriju   G. Domanjko

V skladu z Uredbo o Načrtu upravljanja KPG je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v 2023 pripravilo Uredbo o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve in območja Natura 2000 (v nadaljevanju Uredba o Natura 2000 plačilih), ki za omejitve pri rabi travnikov na predstavljenih območjih zagotavlja finančna nadomestila. Upravičenec za finančno nadomestilo v vrednosti 390,12 EUR/ha mora imeti kmetijsko gospodarstvo vpisano v register kmetijskih gospodarstev, imeti na območju Natura 2000 Goričko najmanj 0,1 hektar velik travnik (raba 1300) in upravljati s travnikom v skladu s predpisanimi zahtevami iz Uredbe o Natura 2000 plačilih in Uredbe o Načrtu upravljanja KPG, ki so naslednje: mulčenje ni dovoljeno, dovoljene so največ tri košnje v tekočem letu, obvezno je spravilo pokošene biomase, puščanje nepokošenega pasu in odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst pred cvetenjem. Namen določitve režimov rabe travnikov je izboljšati stanje ohranjenosti travniških vrst ptic in metuljev ter posameznih tipov travnikov na območju Natura 2000 Goričko, za katere smo se kot država zavezali, da jih bomo ohranjali in varovali.

V času začetka vpisa zbirnih vlog z zahtevki za leto 2023 smo zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Goričko (JZ KPG) skupaj s svetovalci iz Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije - zavod Murska Sobota izvedli 10 predstavitev režima rabe travnikov v zgoščinah in vpisa Natura 2000 plačil. Vabila smo poslali 730 osebam, ki imajo znotraj zgoščin v lasti travnik ali so nosilci travniškega GERK-a. Od 730 oseb se je predstavitve udeležilo 134 oseb oziroma 18 % oseb, ki so prejele vabilo. Preko telefonskih klicev smo razgovore o režimu in Natura 2000 plačilih dodatno opravili še s približno 25 osebami.

Ocenjujemo, da so bile predstavitve uspešne, predvsem pa koristne. Večina prisotnih kmetov, ki kosijo travnike, je pozdravila prepoved mulčenja in možnost finančne stimulacije za košnjo travnikov. Prisotni kmetje so imeli možnost vpogleda v aplikacijo gerk viewer, kjer so preverili, kateri njihovi travniki so v zgoščinah in kateri ne. Na predstavitvah pa so bili tudi lastniki travnikov, ki so izrazili pomisleke glede prepovedi mulčenja. Veliko starejših lastnikov travnikov, ki so v preteklosti vpisovali zbirne vloge z zahtevki, travnikov več ne morejo kositi ali pa nimajo strojev za košnjo in spravilo. Nekateri ne vedo, kam s pokošeno travo. Tudi s takšno, ki ni primerna za krmo živalim. So pa na predstavitvah potekali razgovori med tistimi, ki so travnike v preteklosti mulčali in tistimi, ki jih še vedno kosijo, z namenom, da se tudi mulčani travniki začnejo ponovno kositi.