Popisi žuželk v okviru projekta EIP VIVEK tudi na Goričkem

 DOPPS

Junija in julija 2022 so bili v okviru projekta EIP VIVEK na površinah, vključenih v obnovo habitatnega tipa 6210 (*) (polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (*pomembna rastišča kukavičevk)), habitatnega tipa 6410 (travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion caerulae)) ter na površini, kjer je bil vzpostavljen cvetni pas, opravljeni popisi kobilic in drugih travniških vrst žuželk.

Popisi žuželk so bili opravljeni tako na naravovarstveno dobro ohranjenih površinah, s katerih je bil pridobljen rastlinski material za obnovo (t. i. donorskih površinah), kot tudi na površinah v obnovi (t. i. recipientskih površinah).


Donorski travnik za obnovo HT 6210 (*) v Šalovcih   A. Vaupotič

Recipientske površine ležijo na dveh območjih – na območju Dravsko-Ptujsko-Središkega polja (v bližini naselij Grabe in Obrež) ter na območju Ljubljanskega barja (opuščena njiva v Naravnem rezervatu Iški morost (NRIM)). Material za obnovo površin na Dravsko-Ptujsko-Središkem polju so bile pridobljene z dobro ohranjenih travnikov v bližini naselij Šalovci in Budinci na Goričkem, za obnovo opuščene njive v NRIM pa z dobro ohranjenega travnika znotraj rezervata.

Meritve abundance žuželk so bile na območjih Goričkega in Dravsko-Ptujsko-Središkega polja letos opravljene prvič, saj so površine v obnovi nekdanje njive, kjer vegetacija predhodno ni bila vzpostavljena. Na opuščeni njivi v NRIM pa je bila travniška vegetacija že vzpostavljena, tako da so bile meritve prvič izvedene že v letu 2021, drugič pa v letu 2022.

Meritve so bile izvedene s pomočjo vzorčnega lesenega kvadratnega okvirja dimenzij 1×1 m, ki je bil na vsaki površini položen na tla na 10 naključnih mestih. Preštete so bile vse žuželke znotraj kvadrata.


Kvadratni okvir   T. Pršin

Na donorski površini za obnovo HT 6210 (*) v bližini Šalovcev je bilo v 10 vzorčnih kvadratih zabeleženih 16  kobilic kratkotipalčnic, 16 kobilic dolgotipalčnic, 20 škržatkov in 13 osebkov metuljev (določenih je bilo 3–5 različnih vrst metuljev). Na travniku je bilo zabeleženih tudi veliko murnov, znotraj 10 vzorčnih kvadratov je bilo popisanih 11. Na recipientski površini v bližini Grab je bilo v 10 vzorčnih kvadratih zabeleženih 14 kratkotipalčnic, 11 dolgotipalčnic, 4 kačjih pastirjev in 2 čebeli. Na donorski površini za vzpostavitev cvetnih pasov v Budincih na Goričkem je bilo v 10 vzorčnih kvadratih zabeleženih 9 kratkotipalčnic, 20 dolgotipalčnic, 19 škržatkov in 5 metuljev, zabeleženih pa je bilo tudi 10 murnov. Na recipientski površini v bližini Obreža je bilo v 10 vzorčnih kvadratih zabeleženih 4 kratkotipalčnice, 5 dolgotipalčnic, 1 škržatka, 2 metulja, 2 čebeli in 3 kačji pastirji. Na obeh recipientskih površinah so bili zabeleženi tudi kačji pastirji, ki so se tam verjetno zadrževali zaradi reke Drave, ki teče ob njima.

Na območju NRIM je bilo v letu 2021 na 10 vzorčnih kvadratih na donorski površini zabeleženih 23 kratkotipalčnic in 35 škržatkov, na recipientski površini pa 15 kratkotipalčnic in 44 škržatkov. V letu 2022 je bilo  na recipientski površini z uporabo enake metode zabeleženih več žuželk kot v letu poprej in celo več kot pri popisu donorske površine. Popisanih je bilo 32 kratkotipalčnic, 23 škržatkov, 16 muh, 7 čebel, 2 hrošča, 2 čmrlja, 2 metulja, osa, obada in stenica. Večje število zabeleženih žuželk in večja vrstna pestrost kažeta na verjetno izboljšanje stanja ohranjenosti površine v primerjavi s stanjem pred preizkusom obnove.


Kobilica kratkotipalčnica    T. Pršin

V vseh primerih je bilo na donorskih površinah zabeleženih višje število žuželk kot na recipientskih. Večino naravovarstveno pomembnih travniških skupin žuželk, kot so škržatki, metulji, poljski murni in čebele, je bilo zabeleženih na prav vseh površinah. Rezultati meritev pogostosti žuželk, ki so dobri indikatorji biotske pestrosti travnikov, bodo v pomoč pri vrednotenju uspešnosti izvedbe teh ukrepov na projektnih površinah.