Tabla 4, Tábla 4, Board 4

 

   Slovenščina  

 

S košnjo jim pomagamo ali škodimo

Na Goričkem živi 100 vrst dnevnih metuljev. Najpomembnejši in hkrati najbolj ogroženi življenjski prostori metuljev so travniki. Na nižinskih travnikih z zdravilno strašnico živita temni in strašničin mravljiščar. Za svoj razvoj potrebujeta cvetove hranilne rastline zdravilne strašnice in mravlje rdečke. Za preživetje obeh vrst metuljev je izredno pomemben čas košnje travnika in puščanje nepokošenih pasov z zdravilno strašnico.

Metulj odloži na cvet eno jajčece.

Iz njega se razvije ličinka, ki obžira cvet. Po nekaj tednih se spusti na tla. Mravlje rdečke jo odnesejo v mravljišče.

Mravlje jo hranijo, dokler se ne zabubi.

Naslednje poletje se razvije metulj.

 

 Magyar  

 

A kaszálással segítünk, de ártunk is

Goričkoban mintegy 100 nappali lepkefaj él. A lepkék legfontosabb és egyben legveszélyeztetettebb élőhelyei a rétek. A síkvidéki réteken, ahol őszi vérfű található, él a sötétaljú és a vérfű-hangyaboglárka. Fejlődéséhez feltétlenül szükséges
a tápnövénye, az őszi vérfű virága, valamint a fullánkos vöröshangyák. Mindkét lepkefaj megmaradásához kiemelten fontos a rétek kaszálásának időzítése, valamint a vérfüves sávok kaszálatlanul hagyása.

A lepke egy-egy petét rak a virágra.

A petéből lárva kel ki, és a virággal táplálkozik. Néhány hét múlva a talajra ereszkedik. A fullánkos vöröshangyák a lárvát a hangyabolyba cipelik.

A hangyák a bebábozódásig táplálják.

A lepke csak a következő nyáron fejlődik ki.

 

   English  

 

By mowing we can help them or harm them

100 species of butterflies live in Goričko. The most important and at the same time the most endangered habitats of butterflies are meadows. Dusky and scarce large blue butterflies live in low meadows with the great burnet. In order to develop they need the flowers of the nourishing great burnet plant and ruby ants. The mowing time and leaving uncut strips with the great burnet are very important for the survival of both species of butterfly.

The butterfly lays one egg on a blossom.

The newly hatched caterpillar feeds on the blossom. A few weeks later, after falling to the ground, a ruby ant takes it to the anthill.

The ants feed the caterpillar until it pupates.

Next summer a new butterfly emerges.