Javni zavod Krajinski park Goričko pričel izvajati projekt LIFE FOR SEEDS

Grad 10.11.2021

Javni zavod Krajinski park Goričko je v novembru, z zaposlitvijo koordinatorja, tudi uradno pričel z izvajanjem projekta LIFE for Seeds. Uradno ime projekta je »Conservation of priority grassland habitats in Slovenia through the establishment of seed bank and in situ restoration«, št. LIFE20 NAT/SI/000253 in v slovenskem prevodu: Ohranjanje prioritetnih travniških habitatnih tipov v Sloveniji z vzpostavitvijo semenske banke in obnovo in situ.

V osebni izkaznici so opisane poglavitne aktivnosti, ki jih bodo v projektu izvajali štirje projektni partnerji na območju celotne Slovenije in jih bodo vodili zaposleni na Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije v obdobju od septembra 2021 do konca leta 2026.

Osnovna ideja in cilj projekta je ustvariti semensko banko za značilne vrste treh, na nivoju EU prioritetnih habitatnih tipov: suhih travnikov z orhidejami, volkovij ter presihajočih jezer, ki jih poleg vodnih habitatov gradijo tudi številni tipi mokrotnih travnikov. Zlasti stanje suhih travnikov z orhidejami je v Sloveniji v zadnjem poročilu po Habitatni direktivi za obdobje 2013-2018 ocenjeno kot izjemno slabo.

Krajinski park Goričko je v projektu, kot območje Natura 2000, določeno za zbiranje semen s travnikov na varovanem kvalifikacijskem habitatnem tipu z EU kodo HT 6210(*). Gre za polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (*pomembna rastišča kukavičevk) ali po domače suhe travnike na pobočjih, ki so bogati z rastlinskimi vrstami in predvsem spomladi zelo pisani. Na mnogih travnikih so še prisotne travniške orhideje s pogosto navadno kukavico.


Spomladi na suhih travnikih zacvetijo kukavice   M. Podletnik

Aktivnosti, ki se bodo dobrih pet let izvajale na Goričkem bodo vključevale:

 • izbor in določitev najprimernejših travnikov za nabiranje semen za semensko banko in t.i. donorskih (darovalnih) travnikov za žetev semenskega materiala, ki ga bomo potrebovali za obnovo travnikovvključno z dogovarjanjem in soglašanjem lastnikov travnikov za odvzem semen
 • odkup manjšega zemljišča, ki bo poskusno polje za obnovo t.i. recipientski travnik na katerem se bo izvedla obnova z nabranimi semenskimi mešanicami in zelenim mulčemoz. »naselitev« omenjenega habitatnega tipa HT 6210(*.)
 • intervjuvanje lastnikov o načinu pretekle in sedanje rabe travnikov ter njihova ocena rabe v prihodnje
 • sodelovanje pri razvoju protokolov za nabiranje semen in hranjenje v semenski banki,
 • sodelovanje pri popisih rastlin in žuželk na travnikih z biologi, 
 • sodelovanje pri nabiranju semena na najmanj 40 lokacijah
 • košnja zelenega mulča na 7 ha in žetev semenskih mešanic s krtačnim strojem na 13 ha,
 • sodelovanje pri pripravi socio-ekonomske študije,
 • organiziranje strokovnega dogodka in pogovornih srečanj s kmeti in lastniki travnikov o pomenu ohranjanja vrstno bogatih in varovanih travnikov,
 • sodelovanje pri oblikovanju ukrepov za strateški načrt v kmetijstvu po letu 2027,
 • ozaveščanje o pomenu ohranjanja biotsko raznovrstnih travnikov z didaktičnimi igrami za otroke, naravoslovnimi dnevi za učence in dijake, tabori za študente, delavnicami in javnimi predavanji za odrasle ter razstavami na prostem.
 • obveščanje javnosti preko spleta, medijskih objav in ozaveščanje o aktivnostih v projektu in pomenu ohranjanja travnikov za vse,
 • prenos v projektu pridobljenega znanja in izkušenj v druga območja v Sloveniji in Evropski uniji.

Koordinator projekta v Javnem zavodu Krajinski park Goričko je naravovarstveni svetovalec, Tomaž Koltai; T: +386 (0)2 551 88 68 in tomaz.koltai@goricko.info. 

Aktualne novice o dogajanju v projektu lahko spremljate na tej povezavi