Osebna izkaznica

Akronim
LIFE FOR SEEDS

Številka projekta
LIFE20 NAT/SI/000253

Trajanje projekta
01/09/2021–31/12/2026

Skupni proračun projekta
5.351.723 EUR

Finančni prispevek EU
4.013.790 EUR (75 %)

Finančni prispevek Sigrid Rausing Trust
100.000 EUR

Ministrstvo za javno upravo
100.000 EUR

Vodilni partner
Društvo za proučevanje in opazovanje ptic Slovenije (DOPPS – BirdLife Slovenia)

Projektni partnerji
Kmetijski inštitut Slovenije
Javni zavod Triglavski narodni park
Notranjski regijski park
Javni zavod Krajinski park Goričko

Povzetek

Površina vrstno bogatih, naravovarstveno pomembnih travišč na območjih Natura 2000 v Sloveniji se zmanjšuje. Glavna dejavnika ogrožanja sta intenzifikacija kmetijstva (premena v njive, gnojenje, zgodnja prva košnja, večkratne košnje letno, intenzivna paša, dosejevanje, apnenje) ter njegovo opuščanje, ki vodi v zaraščanje z grmovjem in gozdom. Naš projekt se osredotoča na vzpostavitev semenske banke 300 značilnih vrst treh prednostnih habitatnih tipov na nivoju EU: suhih travnikov z orhidejami, volkovij ter presihajočih jezer, ki jih poleg vodnih habitatov gradijo tudi številni tipi mokrotnih travnikov. Stanje vseh treh habitatnih tipov je v Sloveniji v zadnjem poročilu po Habitatni direktivi za obdobje 2013-2018 ocenjeno kot nezadostno ali slabo. V projektu bomo z uporabo zelenega mulča in semenskih mešanic obnovili 74,1 ha travnikov na sedmih območjih Natura 2000 (Notranjski trikotnik, Goričko, Julijske Alpe, Drava, Krimsko hribovje – Menišija, Ljubljansko barje, Škocjanski zatok). Zasnovali bomo tri varstvene ukrepe za pridelavo avtohtonega semenskega materiala in obnovo travišč, ki bodo vključeni v nacionalno kmetijsko politiko po letu 2027.

Do spletne strani projekta dostopate tukaj.