Habitatna drevesa za velikega skovika

Goričko je že od nekdaj znano po bogastvu ptičjega sveta in med največje posebnosti gotovo spada veliki skovik. Ta majhna sova, ki se pretežno prehranjuje z velikimi žuželkami, občasno tudi z malimi sesalci in plazilci, je sicer veliko bolj značilna za kraško-primorsko regijo. Številčnost populacije velikega skovika, ki je bila leta 1999 ocenjena na 180-200 gnezdečih parov, je danes ocenjena na okoli 60 gnezdečih parov. Za varstvo skovika je poleg varstva najpomembnejših prehranjevalnih habitatov (vrstno pestrih travniki in mejice), ključno tudi ohranjanje zadostnega števila primernih mest za gnezdenje. V preteklosti je veliki skovik gnezdil v duplih dreves, med katerimi so prevladovala sadna drevesa starih sort in v katerih je bilo nekoč zaradi številnih visokodebelnih sadovnjakov na voljo obilo dupel. Zaradi izginjanja visokodebelni dreves ter pomanjkanja naravnih dupel, so dupla v zadnjih letih nadomestile gnezdilnice, postavljene v številnih naravovarstvenih akcijah.

Z namenom ohranjanja najpomembnejših še obstoječih naravnih dupel je JZ KPG v okviru projekta Gorička krajina z lastniki dreves sklenil pogodbe o varstvu 50 dreves - ti. habitatnih dreves. To so sadna drevesa različnih vrst, najpogosteje jablan, katera je projektni partner Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije pregledal in zanje na podlagi popisa primernosti dupel (velikost vhodne odprtine, globina in velikost dupla) ocenil, da so primerna za velikega skovika. Pogodbe o varstvu, ki so veljavne do leta 2026, določajo, da morajo drevesa lastniki v tem obdobju v zameno za finančno nadomestilo trikrat obrezati z pomladitveno rezjo ter odstraniti morebitne grmičke bele omele. Dupla pri obrezovanju seveda ne smejo odstraniti. 

V ukrep "habitatno drevo" so je med drugim vključila lastnica hruške, kjer je leta 2012 gnezdil par velikega skovika. Iz dupla sta takrat uspešno poletela dva mladiča. Ob habitatnih drevesih bodo nameščene tudi informativne tablice, na katerih si bodo lahko domačini in obiskovalci območja Natura 2000 Goričko prebrali več informacij o pomenu dupel in velikem skoviku. 

Grad, 16.1.2020

Foto: D. Kuronja