Publications

 

TRČAK, Branka, 2012. Goričko, Porabje, Őrség, Mura, Življenjska okolja, vodnik obiskovalcem po označenih pešpoteh v varovanih območjih narave, Habitats, guide for visitors on marked footpaths/trails in nature protected areas, Javni zavod Krajinski park  Read...

Avtorji/Authors: Branka Trčak in Monika Podgorelec (Center za kartografijo favne in flore/Centre for Cartography of Fauna and Flora)
Fotografije/Photos: Branka Trčak (BT, vključno s fotografijo na str. 34/Including the photo on page 34), Monika Podgorelec (MP, vključno s fotografijo na naslovnici/Including the cover photo), Darja Erjavec (DE), Gregor Domanjko (GD)
Prevod v angleški jezik in lektoriranje/English lecture translation by:Mojca Japelj Mužič, Lidija Jurman
Recenzija/Review by: dr. Mitja Kaligarič
Oblikovanje/Graphic design: Ignac Meden
Grafična priprava in tisk/Prepress and printing: Atelje za črko in sliko
Založnik/Published by: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad, www.park-goricko.org
Financiranje/Funding: Operativni program Slovenija-Madžarska 2007–2013/Szlovénia-Magyarország Operatív Program 2007–2013
Projekt/Project:Trajnostna raba Natura 2000 habitatov vzdolž slovensko-madžarske meje, »Krajina v harmoniji«, št. proj. SI-HU-1-2-12/Sustainable use of Natura 2000 habitats along the Slovenian-Hungarian border, »Landscape in harmony«, pr. no. SI-HU-1-2-12
Vodilni Partner/Lead Partner: Narodni park Őrség
Vodja projekta za JZ KPG/Project Manager for GNP PI: Stanislava Dešnik
Koordinator projekta/Project Coordinator: Gregor Domanjko

BAKAN, Branko, 2012. Vodnik po rastlinah,Plant guide, Ljutomer, Prleška razvojna agencija Read..

Urednik/Editor: Goran Šoster
Avtor/Author: Branko Bakan
Avtor fotografij/Photos by: Branko Bakan
Angleški prevod/English translation: Tanja Dominko
Strokovna recenzija/Expert review: Dr. Mitja Kaligarič
Grafična priprava in tisk/Prepress and printing: Atelje za črko in sliko
Založnik/Publisher: Prleška razvojna agencija, giz, Prešernova ulica 2, Ljutomer
Naklada/Copies: 2500 izvodov
The book was produced within the project »Landscape in Harmony« in the Operation programme Slovenia – Hungary, European Territorial Cooperation 2007 – 2013, with the co-financing of the European Union and Slovenia.

BATS IN GORIČKO  Read...

The project Gorička krajina is funded by the Republic of Slovenia and the European Union under the European Regional Development Fund. 
Photo: G. Domanjko, K. Malačič, P. Presetnik, G. Pintar 
Drawing: J. Mikuletič 
Proofreading: Mamblin d.o.o. 
Print: DEMAGO d.o.o. 
Published by: Goričko NP Public Institute, Grad 191, 9264 Grad, Slovenia, 2019

    TOP