Odprt razpis za vzpostavitev protivetrnih zaščit


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v petek, 8. decembra 2023, objavilo 1. javni razpis za neproizvodne naložbe, povezane z doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev. Razpisanih je milijon evrov nepovratnih sredstev.

MKGP želi s tem razpisom zmanjšati posledice vetrne erozije z vzpostavitvijo protivetrnih zaščit, ki so pomembne za blaženje in učinkovitejše prilagajanje kmetijstva na podnebne spremembe.

Marsikje v Sloveniji so bile protivetrne zaščite načrtovane že v preteklosti, potreba po njih pa se iz leta v leto povečuje. MKGP želi s tem javnim razpisom pomagati pri zaščiti kmetijskih zemljišč, hkrati pa protivetrne zaščite predstavljajo tudi nove habitate za izboljšanje biotske raznovrstnosti.

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna Republike Slovenije (RS), in sicer za vzpostavitev protivetrnih zaščit. Skupni obseg razpisanih sredstev znaša 1 milijon evrov, sredstva pa se zagotavljajo iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, natančneje iz podukrepa 4.4 - Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev.

Upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa so fizične ter pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za vzpostavitev protivetrne zaščite.
Upravičenci morajo pred vložitvijo vloge na javni razpis pripraviti elaborat predvidenega območja vzpostavitve protivetrne zaščite, iz katerega mora biti razvidna lokacija zasaditve, drevesne in grmovne sorte, ki bodo zasajene ter način in gostota zasaditve.

Podpora se dodeli v obliki poenostavljenih oblik stroškov, in sicer v višini 4000 evrov/100 metrov zasaditve. Več.