Rok za izvajanje ukrepa KOPOP MET je podaljšan do 25. junija


Javni zavod Krajinski park Goričko je zaprosil Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja za podaljšanje roka za košnjo na travnikih, ki so vključeni v KOPOP ukrepe za varstvo metuljev mravljiščarjev.

Danas, 15.6. 2023, smo prejeli naslednji odgovor:

"V skladu z Uredbo o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve ter Natura 2000 iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 34/23) pri operaciji Posebni traviščni habitati – MET, ki se izvaja v okviru intervencije Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – Biotska raznovrstnost in krajina (KOPOP_BK), košnja ni dovoljena od 15. 6. do 15. 9. tekočega leta, razen na območju Ljubljanskega barja, kjer košnja ni dovoljena od 15. 6. do 1. 9. tekočega leta. Operacija MET je namenjena ohranjanju in varovanju metuljev mravljiščarjev.

Zaradi obilice padavin v letošnji pomladi (od aprila do prve dekade junija) prihaja do razmočenosti terena, kar otežuje obdelavo površin – košnja brez poškodb travne ruše in s tem traviščnega habitata praktično ni mogoča.

Zato se v soglasju z Zavodom RS za varstvo narave pri operaciji MET za leto 2023 začetek prepovedi košnje zamakne iz 15. 6. na 25. 6. 2023.

Izjema velja za vsa območja posebnih traviščnih habitatov, določenih s prej omenjeno uredbo. Vpogled v evidenco teh območij je mogoč na javnem spletnem pregledovalniku grafičnih podatkov ministrstva, dostopnem na spletni strani http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/."

Prosimo vse, ki ste vključeni v ta ukrep in še posbej skrbnike, ki rabijo travnike po pogodbi z JZ KP Goričko, da to upoštevajo.