Prosto delovno mesto za nedoločen čas - naravovarstveni nadzornik III - M/Ž - ponovitev

Grad; 26.4.2023

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/1378/13 –popr.47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/1615/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US,  15/22 in  54/22 – ZUPŠ-1) Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja prosto delovno mesto (za nedoločen čas): 

NARAVOVARSTVENI NADZORNIK III - M/Ž

Delovno mesto je objavljeno na spletni  strani in v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje M. Sobota.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • specializacijo po višješolski izobrazbi (prejšnja), visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja), visokošolsko strokovno izobrazbo (1.bolonjska stop.), visokošolsko univerzitetno izobrazbo (1. bolonjska stop.) naravoslovne ali druge ustrezne smeri, TR: VII/1  
 • 24 mesecev delovnih izkušenj,
 • izpit iz upravnega postopka,
 • izpit za pridobitev potrdila o usposobljenosti za naravovarstvenega nadzornika,
 • opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,
 • vozniški izpit kategorije B.

 
Dodatna zaželena in potrebna znanja:

 • osnovno raven znanja enega svetovnega jezika (angleški ali nemški),
 • osnovno poznavanje sistematike, ekologije in biologije vrst značilnih za zavarovano območje
 • poznavanje dela z računalnikom,
 • usposobljenost za vodenje obiskovalcev,
 • usposobljenost na področju varstva naravne in kulturne dediščine, prostorskega in regionalnega razvoja ter razvoja podeželja,
 • poznavanje  zavarovanega območja,
 • komunikacijske sposobnosti.


Delovno področje in naloge:

 • izvajanje nadzora in javnih pooblastil skladno z  veljavno zakonodajo ter vodenje zahtevnejših postopkov,
 • obveščanje, strokovna pomoč, izobraževanje, vodenje in ozaveščanje obiskovalcev zavarovanega območja, sodelovanje z lokalnimi prebivalci,  ter opremljanje in vzdrževanje parkovne infrastrukture,
 • priprava in vodenje posebnih strokovnih programov ter sodelovanje pri razvojnih programih
 • redno opazovanje in zbiranje podatkov ter priprava poročil in seznanjanje pristojnih služb o kršitvah v parku,
 • spremljanje stanja zavarovanih, varovanih vrst in habitatnih tipov,
 • načrtovanje in upravljanje z infrastrukturo namenjeno zavarovanim in varovanim vrstam,
 • načrtovanje pri upravljanju in upravljanje z varovanimi habitatnimi tipi v upravljanju zavoda,
 • splošno spremljanje stanja narave in kulturne krajine,
 • izvajanje naravovarstvenih ukrepov na terenu,
 • druge naloge po navodilu nadrejene osebe.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas od  predvidoma  1.6.2023, s poskusno dobo 6 mesecev.


Prijava mora vsebovati:

 • pisno ali e- vlogo z življenjepisom, euro-pass,
 • prijavo na delovno mesto (izpolnjen obrazec, ki je na dnu strani)
 • dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
 • dokazilo o opravljenih izpitih in izobraževanjih,
 • dokazilo o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije,
 • druga dokazila, ki potrjujejo izpolnjevanje dodatnih in zaželenih znanj.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili do vključno 4.5.2023 na naslov: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad ali na lidija.bernjak@goricko.info

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od objave prostega delovnega mesta.

Informacije o objavi na tel. št. 02 551 88 61 ali 031 354 187  (Lidija Bernjak Sukič)


Direktorica Javnega zavoda, Krajinski park Goričko
Stanislava Dešnik