Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo kmetijsko-strojnih storitev obnove suhih travnikov (Projekt LIFE FOR SEEDS)

Vabimo vas k oddaji ponudbe javnega naročila za IZVEDBO KMETIJSKO-STROJNIH STORITEV OBNOVE SUHIH TRAVNIKOV (HT 6210) V PROJEKTU LIFE FOR SEEDS (LIFE20 NAT/SI/000253). Javno naročilo je razdeljeno na 2 sklopa: prvi sklop obsega spravilo travniške biomase, drugi sklop pa spravilo zelene biomase s travnika, t. i. zeleni  mulč. Ponudnik lahko izbira med prvim ali drugim sklopom ali pa se prijavi na oba sklopa. Ponudba mora vsebovati vse pravilno in čitljivo izpolnjene obrazce, ki jih najdete v priponki spodaj.

Javno naročilo obsega košnjo, spravilo, odvoz, prevoz in raztros zelene biomase s travnikov v Krajinskem parku Goričko, v trajanju 2 oz. 4 let. Natančnejši opis predmeta javnega naročila je podan v obeh Specifikacijah predmeta javnega naročila, ki je priloga tega Povabila k oddaji ponudbe.

Priloženi obrazci morajo biti izpolnjeni čitljivo in v slovenskem jeziku.

Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki izpolnjuje razpisane pogoje omenjenega javnega naročila in ki bo poslal najnižjo ali ekonomsko najugodnejšo ponudbo, skladno z Zakonom o javnem naročanju.

Kontaktna oseba s strani naročnika je Monika Matjašec, e-naslov: monika.matjasec@goricko.info,  telefonska številka: 02 551 88 71.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo izpolnjene na originalnih obrazcih, poslane ali po navadni pošti ali po e-pošti na naslov naročnika do petka, 14. 4. 2023, do 12.00 ure. Naslov naročnika se glasi JZ Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad ali e-naslov: monika.matjasec@goricko.info. Pisemske ovojnice morajo biti opremljene z napisom v desnem spodnjem kotu »NE ODPIRAJ – Javno naročilo: Izvedba kmetijskih strojnih storitev v projektu LIFE FOR SEEDS«. V zadevi e-sporočila mora biti prav tako navedeno »NE ODPIRAJ – Javno naročilo: Izvedba kmetijskih strojnih storitev v projektu LIFE FOR SEEDS«.