Namera za sklenitev pogodbe o skrbništvu travniških habitatov v 2023

Namera za sklenitev pogodbe o skrbništvu travniških habitatov v Upravljanju JZ KP Goričko v letu 2023

Javni zavod Krajinski park Goričko (v nadaljevanju JZ KPG) v skladu z 48. členom Zakona o ohranjanju narave in na podlagi namere za sklenitev pogodbe o skrbništvu travniških habitatov v 2023 vabi zainteresirane osebe, da izpolnijo spodaj priložen prijavni obrazec v skladu s predmetom namere.

1. PREDMET NAMERE

Predmet namere za sklenitev pogodbe o skrbništvu travniških habitatov je varstvo in ohranjanje cca. 49 ha (v skupni površini) različnih ogroženih travniških habitatov - s prilagojeno rabo na izbranih travnikih v lasti Republike Slovenije in v dokončnem upravljanju JZ KPG na zavarovanem območju narave Krajinski park Goričko.

Zemljevid 1: Prikaz vseh območij travnikov po katastrskih občinah

2. NAČIN SKLEPANJA POGODB IN OBMOČJA KOŠNJE

a)      JZ KPG bo sklenil petletne (5) pogodbe z možnostjo podaljšanja dobe skrbništva s prilagojeno rabo travniških habitatov (tj. košnjo in spravilo mrve z izbranih travnikov) na enem ali več območjih za namen ohranjanja ogroženih travniških habitatov z zainteresiranimi fizičnimi ali pravnimi osebami (v nadaljevanju kandidat).

b)      Predmet pogodbe o skrbništvu (v nadaljevanju: pogodba) niso posamezni travniki na enem ali več območjih košnje, navedenih pod odstavkom c) te točke, ampak vsi travniki znotraj enega ali več območij. Kandidat ne more izbirati določenih travnikov znotraj enega ali več območij, ampak sklene pogodbo o skrbništvu za vse travnike znotraj enega ali več območij.

c)      Izbrani travniki, za katere bo JZ KPG sklenil pogodbo o skrbništvu, so razdeljeni glede na geografsko lego na 43 lokacij (tabela 1). Lokacije so predstavljene tudi v grafičnih prilogah z naslednjimi podatki o travnikih:

 • katastrska občina,
 • parcelna številka,
 • površina (ha),
 • možnost uveljavljanja Natura 2000 plačil (DA/NE),
 • možnost uveljavljanja KOPOP plačil (HAB/MET)


Tabela 1: Lokacije območij travnikov po posamični katastrski občini na zemljiščih s parcelnimi številkami

Katastrska občina (Št. k.o.)

Številka območja

Zemljišča s parcelnimi številkami

Površna (ha)

Adrijanci (15)

1

4059

0,36

Budinci (4)

1

648, 649, 656, 733-737, 765, 770, 771, 773, 774, 779-781, 784-788

3,55

2

118, 558, 557

0,61

3

906, 912-915/1, 915/2

0,60

4

1793, 1794, 1796, 1805, 1806,  1822-1825,  1817, 1818,  1980, 1981, 1984, 1975

1,84

5

1444, 1446, 1447, 1448

0,42

6

2291, 2298, 2300,  2309, 2310, 2313, 2314

0,72

Čepinci (6)

1

921, 922, 966/2, 1250, 1252

1,65

Dolenci (3)

1

2201, 2203-2208,  2338, 2183-2185, 2303-2306, 2310

1,79

2

2256, 2258,  2269/1, 2269/2, 2270

1,48

3

2804, 2805, 2807, 2808, 2809,  2816-2818,  2820-2822

0,67

4

2718/2,  2746,  2723, 2724, 2740, 2741

1,19

5

2485,  2474, 2482, 2483,  2469, 2471,  2445, 2446

0,67

6

3765

0,76

Dolnji Slaveči (37)

1

1461

0,22

Fokovci (90)

1

834, 835

0,24

2

1205

0,34

Kančevci (82)

1

1356-1361, 1364-1370, 1373, 1376-1382

0,94

Kobilje (144)

1

6064, 6066, 6124, 6122,

1,47

Krplivnik (18)

1

829/3, 829/6, 830-832, 837 

1,42

Kuzma (26)

1

667, 666,  600, 656, 657,  607, 608, 633-638,  629,  747, 748, 749/1, 749/2, 745

2,84

Markovci (5)

1

3924

0,27

2

627, 628, 629, 638, 639

0,66

Motovilci (47)

1

1417-1420

0,13

Motvarjevci (97)

1

1125, 1132, 4019-4021

1,75

2

2585-2587, 2589, 2590, 2593, 2594, 2573, 2576, 2578-2581, 3341

2,42

Neradnovci (8)

1

1109, 1110, 1111

0,73

2

1216-1218, 1220, 1221

0,48

Nuskova (32)

1

529, 662, 663/1, 670, 672, 673, 693, 694, 696, 699, 701, 702, 703

1,92

2

910, 911

0,27

Nuskova (32)-Rogašovci (33)

1

1158-1160, 1176, 582-584

0,78

Selo (89)

1

976, 1007/2

0,67

Središče (87)

1

992-995, 998

0,67

2

2183-2185

0,28

Stanjevci (13)

1

3348, 3349, 4840

0,31

2

3819, 3820

0,11

3

729

0,07

4

650

0,23

Sveti Jurij (34)

1

476, 536/2

0,23

Šulinci (12)

1

1373

0,41

2

1469, 1470/1, 1470/2

0,37

Ženavlje (11)

1

673, 674, 1284, 1285, 1218, 1222-1224, 1229, 1231,1232, 1298, 1303, 1306

2,02

2

861, 860

0,26

Grafične priloge s prikazom območij so v galeriji spodaj. 

 

3. POGOJI O USPOSOBLJENOSTI ZA OPRAVLJANJE SKRBNIŠTVA

Kandidati za skrbništvo morajo zagotoviti primerno opremo za izvajanje skrbniškega varstva - prilagojene rabe travnikov. Podrobno je primerna in zahtevana oprema opredeljena v poglavju 4.

JZ KPG si pridružuje pravico, da preveri obstoj in resničnost izpolnjevanja pogojev o usposobljenosti s preveritvijo na terenu ali z zahtevo o predložitvi ustreznih dokazil (npr. serijska številka opreme) v določenem roku s strani kandidata, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti izpolnjevanja pogojev za opravljanje skrbništva.

 4. NALOGE SKRBNIŠTVA

Na travnikih, ki so predmet skrbništva, bo moral kandidat izvajati travniškim habitatnim tipom prilagojeno rabo travnikov in sicer:

 • Vsak travnik mora skrbnik do konca trajanja skrbništva pokositi vsaj 1x in največ 2x na sezono.
 • Prvo košnjo travnika mora skrbnik opraviti med 20. majem in 15. junijem, če je travnik v coni MET. Če je travnik v coni HAB skrbnik lahko izvaja košnjo kadarkoli po 1. juniju.
 • Druga košnja s spravilom mrve iz travnika mora biti predvidoma opravljena po 25. 8. za ohranjanje travniških habitatov (HAB) oz. po 1. 9. za ohranjanje habitatov metuljev mravljiščarjev (MET) in najkasneje do 30. 9. Pri čemer se pokosi tudi nepokošeni pas.
 • V primeru, da skrbnik vstopi v Natura 2000 plačila ali KOPOP (HAB/MET) se mora držati predpisanih pogojev rabe teh ukrepov zapisanih v veljavni Uredbi (datumi košnje, nepokošeni pasovi …).
 • Pokošena biomasa mora na travniku odležati vsaj 24 ur.
 • Spravilo biomase s travnika je obvezno.
 • Pred košnjo se predstavnik  JZ KPG in skrbnik dogovorita o nepokošenih pasovih na travnikih z zdravilno strašnico ali travniško izjevko ter nepokošenih delih okrog zavarovanih rastlin, kot sta močvirski svišč in rumena maslenica.
 • Pasovi nepokošene trave, na enem ali več travnikov (GERK-ov), obsegajo 5–10 % celotne površine posameznega travnika (GERK-a).
 • Košnjo naj skrbnik izvaja od roba do roba travnika ali od sredine navzven.
 • Gnojenje (organsko in anorgansko) je prepovedano.
 • Mulčenje, požiganje in brananje travnika je prepovedano.
 • Paša je prepovedana.
 • Predstavnik JZ KPG bo predvidoma spremljal aktivnosti na zemljiščih, ki so predmet sklenjene pogodbe.


5. 
VPIS GERK IN UVELJAVLJANJE PLAČIL

Po sklenitvi pogodbe, lahko izbrani kandidat na Upravni enoti zaprosi za vris GERK-a in odda zbirno vlogo pri kmetijskem svetovalcu za kmetijske subvencije. Ukrepi, ki jih bo vpisal na enem ali vseh travnikih znotraj enega ali več območij in izpolnjevanje zahtev bodo morali biti skladni s pogoji oz. s prilagojeno rabo travnikov določenih v pogodbi o skrbništvu.

6. PODPIS IN TRAJANJE POGODBE O SKRBNIŠTVU

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o skrbništvu za ohranjanje in varstvo travniških habitatov, po kateri bo v zameno za uporabo travnikov (krma za domačih živali ali biomasa za pripravo komposta) moral upoštevati pogoje določene v skrbniški pogodbi.

Pogodba o skrbništvu bo sklenjena za dobo petih (5) let z možnostjo podaljšanja (v primeru, da se podaljšajo trenutno veljavni ukrepi Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027).

7. PREKINITEV POGODBE

V primeru, da izbrani kandidat, s katerim JZ KPG sklene pogodbo, ne bo izpolnjeval pogojev prilagojene rabe travnikov, ima JZ KPG pravico do enostranske prekinitve pogodbe.

Prekinitev pogodbe pomeni, da bo JZ KPG zahteval izbris GERK-a na enem ali vseh travnikih znotraj enega ali več območij.

8. MERILA ZA IZBOR KANDIDATA ZA SKRBNIKA

JZ KPG bo kandidate za skrbnika, ki izpolnjujejo pogoje o usposobljenosti, izbral po naslednjem vrstnem redu.

 1. Kandidati morajo pravilno izpolniti in poslati prijavni obrazec na sedež JZ KPG. V prijavnem obrazcu morajo poleg ostalih podatkov nujno navesti ime območija in obkrožiti številko na katerem želijo postati skrbnik travnikov. Obrazec lahko pošljejo po e-pošti, priporočeno po pošti ali ga osebno predajo v sprejemni pisarni JZ KPG na sedežu Zavoda Grad 191, 9264 Grad.
 2. Prednost pri izbiri in sklenitvi pogodbe bodo imeli kandidati, ki imajo stalno prebivališče v eni izmed katastrskih občin na območju travnikov, ki jih želijo kositi.
 3. Prednost pri izbiri in sklenitvi pogodbe za določena območja, bodo imel kandidati, ki so na teh območjih že izvajali ukrepe po pogodbi o skrbništvu in so upoštevali pogoje prilagojene rabe travnikov.
 4. V primeru, da se za skrbništvo/košnjo travnikov na enem območju prijavita dva ali več kandidatov, ki imajo stalno prebivališče na tem območju, bo JZ KPG sklenil pogodbo s kandidatom, ki je prej oddal prijavni obrazec.
 5. V primeru, da JZ KPG ne prejme prijavnega obrazca za skrbništvo travnikov za enega ali več območij od kandidatov s stalnim prebivališčem na teh območjih, JZ KPG sklene pogodbo za skrbništvo s kandidatom iz drugih območij ali izven območja Natura 2000 Goričko, ki je oz. so pravočasno poslali prijavni obrazec za skrbništvo travnikov na teh območjih.
 6. Za prosta območja po postopku izbire iz prejšnjega odstavka se sklenejo pogodbe z zainteresiranimi kandidati do zapolnitve vseh območij.
 7. V primeru, da se za prosta območja ne bodo sklenile pogodbe, bo JZ KPG ponovil objavo namere za sklenitev pogodb za prosta območja.

9. NEUPRAVIČENI DO SKLEPANJA POGODB

Zaposleni v JZ KPG in njihovi ožji sorodniki (zakonski partnerji, starši, stari starši, otroci, bratje in sestre) niso upravičeni do sklepanja pogodb o skrbništvu.

10. OBRAZEC, ROKI, NAČINI PRIJAVE

Prijavni obrazec za sklenitev pogodbe o skrbništvu je objavljen na tej spletni strani spodaj.

Rok za prijavo je 13. marec 2023 do 15.00.

11. NAČIN PRIJAVE

Kandidati, ki želijo z JZ KPG skleniti pogodbo o skrbništvu morajo pravilno izpolnjen prijavni obrazec poslati po e-pošti ali PRIPOROČENO po redni pošti, najkasneje do ponedeljka, 13. marca 2023, do 15.00 ure, na e-naslov park.goricko@siol.net ali na naslov Javni zavod Krajinski Park Goričko, Grad 191, 9264 Grad, s pripisom »SKRBNIKI TRAVNIKOV«. Prijavni obrazec lahko do zgoraj omenjenega roka in ure osebno oddajo tudi na sedežu JZ KPG.

V kolikor prijavitelj prijavnega obrazca ne bo oddal priporočeno po pošti z razvidnim časom oddaje pošiljke, se bo pri določitvi vrstnega reda prijav upoštevalo, kot da je bila pošiljka oddana ob 23.59 na datum poštnega žiga. Prijave, oddane po preteku roka za oddajo prijav, ne bodo upoštevane.

12. POGODBA O SKRBNIŠTVU

Vse prispele prijave do roka, bo pregledala komisija na JZ KPG in za kandidate, ki izpolnjujejo zapisane pogoje ter predlagala sklenitev pogodbe o skrbništvu za obdobje petih let.

10. INFORMACIJE

Vse dodatne informacije so kandidatom na voljo na sedežu JZ KPG oziroma po telefonu na 041 670 956 (pon.-pet. med 8:30 in 15.30) ali preko elektronske pošte na kristjan.malacic@goricko.info (Kristjan Malačič).

Stanislava Dešnik,
direktorica Javnega zavoda Krajinski park Goričko

Grad, 22. 2. 2023

ZAZNAMEK 1, 28. 2. 2023

Z današnjim dnem, 28. februarja 2023 so za potencialne skrbnike travnikov na voljo še travniki na območjih v spodnji tabeli. Rok za prijavo je 13.3.2023.

Katastrska občina (Št. k.o.)

Številka območja

Zemljišča s parcelnimi številkami

Površna (ha)

 

 

 

 

Adrijanci

1

4059

0,36

Budinci (4)

3

906, 912-915/1, 915/2

0,60

6

2291, 2298, 2300,  2309, 2310, 2313, 2314

0,72

Čepinci

1

921, 922, 966/2, 1250, 1252

1,65

Dolnji Slaveči (37)

1

1461

0,22

Kančevci (82)

1

1356-1361, 1364-1370, 1373, 1376-1382

0,94

Krplivnik (18)

1

829/3, 829/6, 830-832, 837 

1,42

Markovci (5)

1

3924

0,27

2

627, 628, 629, 638, 639

0,66

Motovilci (47)

1

1417-1420

0,13

Neradnovci (8)

1

1109, 1110, 1111

0,73

2

1216-1218, 1220, 1221

0,48

Stanjevci (13)

1

3348, 3349, 4840

0,31

2

3819, 3820

0,11

3

729

0,07

4

650

0,23

Sveti Jurij (34)

1

476, 536/2

0,23

Šulinci (12)

1

1373

0,41

2

1469, 1470/1, 1470/2

0,37

Ženavlje (11)

1

673, 674, 1284, 1285, 1218, 1222-1224, 1229, 1231,1232, 1298, 1303, 1306

2,02

2

861, 860

0,26