Spremembe pri vodenju registra kmetijskih gospodarstev (RKG)

V 2022 sta sprememba Zakona o kmetijstvu  in nov pravilnik o RKG prinesla novosti na področju vodenja registra kmetijskih gospodarstev (RKG). 

Dokazilo o pravici do uporabe zemljišč. Upravne enote bodo pri vsaki spremembi podatkov o zemljiščih od nosilca, ki ni lastnik zemljišč, tudi če gre za lastništvo družinskih članov, zahtevale, da priloži dokazilo o pravici do uporabe zemljišč, npr. zakupno pogodbo ali soglasje lastnika zemljišč ali drugo pravno podlago, iz katere izhaja pravica do uporabe zemljišč. 

Poleg podatkov o kmetijskih zemljiščih se po novem v RKG vodi tudi podatek o krajinskih značilnostih na kmetijskem gospodarstvu. Krajinske značilnosti so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Določene so na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave in so nujne za izvedbo in kontrolo obveznega osnovnega standarda DKOP 8 (standardi za dobre kmetijske in okoljske pogoje) v okviru pogojenosti in nekaterih ukrepov kmetijske politike. Nosilci bodo KRZ lahko pripisali k svojim GERK-om, če so KRZ del zemljišč kmetijskega gospodarstva in če bodo imeli pravico do uporabe KRZ. KRZ bodo nosilci vpisali na upravni enoti, ob usklajevanju GERK-ov kmetijskega gospodarstva. Površina KRZ, ki bo sodila v okvir pogojenosti pod DKOP 8, se bo štela k največji upravičeni površini bloka.

Nosilcem kmetijskih gospodarstev je priporočen dober pregled GERK-ov (grafične enote rabe kmetijskega gospodarstva) svojega kmetijskega gospodarstva v RKG in uskladitev. Iz GERK-ov je treba izločiti novogradnje, zaraščene površine, javiti spremembo vrste rabe in odjaviti GERK-e, ki jih več ne obdelujejo oz. prijaviti nove GERK-e. Posebej pozorni naj bodo nosilci iz vzhodne Slovenije (območje Murske Sobote, Maribora, Ptuja, Velenja in Celja), kjer so letos na voljo novi ortofoto posnetki. Več ...