Imamo Ministrstvo za naravne vire in prostor

Novica Vlade
24. 1. 2023 

S spremenjenim Zakonom o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-J) se nekatera delovna področja prenašajo med ministrstvi, na novo pa vzpostavljajo tri ministrstva, ki bodo podpirala glavne prioritete nove vladne ekipe. Ministrstva bodo po obsegu in vsebinah manjša ter zato bolj operativna in odzivna. S tem postaja za delovanje JZ Krajinski park Goričko pristojno Ministrstvo za naravne vire in prostor. Kot minister je 24. januarja v Državnem zboru Republike Slovenije prisegel Uroš Brežan. Ministrstvo za naravne vire in prostor bo upravljalo z naravo, vodo in prostorom. Več ...


Minister Brežan je sedež Javnega zavoda Krajinski park Goričko obiskal 23. julija 2022 kot minister na Ministrstvu za okolje in prostor   S. Kuhar

Ministrstvo za naravne vire in prostor bo pristojno za delovno področje ohranjanja narave, upravljanja voda, sistemskega urejanja gospodarskih javnih služb, javnih služb ohranjanja narave, javnih služb urejanja voda, jedrske varnosti, varstva pred ionizirajočimi sevanji, opozarjanja in odprave posledic naravnih nesreč in investicij v okoljsko ter vodno infrastrukturo in naloge na področju prostorskega in urbanega razvoja, spremljanja stanja in trendov v prostoru, razvoja, spodbujanja in promocije urejanja prostora, zemljiške politike, državnega, regionalnega in občinskega prostorskega načrtovanja in graditve objektov ter rudarstva. 

Za delovno področje varovanja okolja, celovite presoje vplivov na okolje, upravnih postopkov na področju okolja, javnih služb varstva okolja, ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi, podnebnih sprememb, ravnanja z odpadki in učinkovite rabe virov je pristojno Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Več ...