Stanje travniškega postavneža na obeh straneh meje ni rožnato

Travniški postavnež (Euphydryas aurinia) je eden od najbolj ogroženih in redkih metuljev mokrotnih travnikov v SV Sloveniji in tudi na Madžarskem ter se ga kot kvalifikacijsko vrsto varuje na območju Natura 2000 Goričko. 4. septembra 2019 je na gradu Grad potekalo strokovno srečanje upravljavcev zavarovanih območih ob meji - Narodnega parka Őrség (NP Őrség) na madžarski strani ter Krajinskega parka Goričko na slovenski strani meje z naslovom Workshop on the management and connectivity of Marsh fritillary. Na srečanju so sodelovali tudi predstavniki zunanjih izvajalcev, ki izvajajo monitoringe metuljev na območjih oziroma sodelujejo pri načrtovanju ekoloških koridorjev.   

Stanje populacij v NP Őrség je slabo, saj je bil metulj leta 2008 splošno razširjen po celotnem obmejnem pasu, ob popisu leta 2019 so bili metulji zabeleženi le na nekaj lokalitetah. Vzroki za upad številčnosti oziroma celo lokalno izmurtje niso znani, saj je habitat na lokalitetah večinoma še vedno zelo ugoden. Najštevilčnejši sta populaciji v Andovcih in Gödörházi, ki sta stabilni. Za mokrotni ekotip se sicer na Madžarskem predvideva izumrtje v nekaj letih, ekotip s »suhih« travnikov se na Madžarskem medtem širi.

Barbara Zakšek iz CKFF je predstavila trenutno stanje populacij travniškega postavneža na Goričkem. Leta 2008 in 2011 je bil travniški postavnež najden na več lokacijah – v Stanjevcih, Budincih, Motvarjevcih, Motvarjevci – jug. Od leta 2017 so bil metulj najden le še na območju Motvarjevci – NV. Leta 2018 je bil v okviru projekta Gorička krajina opravljen načrten popis travniškega postavneža in v okviru katerega je bilo najdenih 21 gnezd, od tega so bila 4 prazna. Odraslih imagov zaradi slabega vremena v letu 2018 ni bilo mogoče ustrezno popisati. Leta 2019 je bil v okviru istega projekta izveden popis za oceno velikosti populacije (metoda lova in ponovnega ulova - MRR). Med trinajstdnevnim popisom (20.4.-10.6.2019) so označili 438 odraslih metuljev ter na podlagi števila ponovno ujetih osebkov podali populacijsko oceno 741 metuljev. Višek letanja so metulji dosegli med 10. in 20. majem, medtem ko je bila največja disperzija odraslega metulja 500 m. V juliju in avgustu je bilo med načrtnim iskanjem gnezd najdenih 68 gnezd, od tega jih je bilo 9 praznih. Vsa najdena gnezda so na terenu označena s količki.

István Szentirmai (ŐNPI) je predstavil upravljanje habitatov travniškega postavneža v NPŐ. Upravljanje so v preteklosti osnovali na izsledkih raziskave iz leta 2009, vendar je upravljanje z 1x košnjo na leto povzročilo spremembe vegetacije zaradi razraščanja modre stožke in drevesno-grmovne zarasti. Upravljanje so spremenili na 2x košnjo/leto, vendar kljub izboljšanju habitata, se to ne odraža na številu metuljev. Na podlagi izkušenj upravljavcev habitatov travniškega postavneža ob nemško-čepki meji so v letu 2019 pričeli z načrtnim iskanjem gnezd gosenic in označevanjem gnezd pred košnjo. 

Kristjan Malačič (JZ KPG) je predstavil upravljanje travnikov v Motvarjevcih, kjer je edina preostala populacija travniškega postavneža. Skoraj z 1/3 območja upravlja JZ KPG, ki je s prvimi površinami pričel upravljati leta 2008. Takrat je bilo stanje travnikov zelo neugodno zaradi močno razširjeneorjaške zlate rozge. Košnjo JZ KPG tudi zaradi vključenosti v KOPOP izvaja večinoma le 1x letno, kar je povzročilo lokalno razširjanje rumene maslenice, hkrati pa ne zadošča za ustrezno upravljanje z ITV. V letu 2018 sta bila na podlagi načrtnega iskanja gnezd gosenic, košnja in puščanje nepokošenih delov prilagojena postavnežu, kar se odraža tudi v povečanju števila gnezd gosenic med letoma 2018 in 2019.

V okviru projekta Dare2Connect se v letu 2020 načrtuje preverjanje primernosti preliminarno določenih potencialnih koridorjev s pregledom površin za vzpostavitev ekoloških koridorjev na principu metode načrtovanja Resourse-based definition, ki koridorje načrtuje ob upoštevanju virov (npr. prisotnost hranilne rastline gosenic, nektarske rastline itd).