Javni razpis za zasedbo delovnega mesta direktorja Javnega zavoda Krajinski park Goričko

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

Številka: 1004-46/2024-2560-2
Datum: 28. 5. 2024

Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP), 13. člena Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko (Uradni list RS, št. 3/04, 50/05 in 24/18) in 32. člena Statuta Javnega zavoda Krajinski park Goričko (Uradni list RS, št. 151/21) Ministrstvo za naravne vire in prostor

OBJAVLJA

javni razpis za zasedbo delovnega mesta direktorja Javnega zavoda Krajinski park
Goričko

Kandidat mora poleg splošnih pogojev predpisanih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
- ima univerzitetno izobrazbo ustrezne usmeritve,
- ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delih,
- pozna področje dela zavoda,
- je sposoben organizirati in voditi delo v kolektivu,
- obvlada najmanj en svetovni jezik, na višjem nivoju znanja tujega jezika, raven B2,
- vlogi priloži svojo pisno vizijo razvoja in predlog strateškega načrta za obdobje petih let.

Okvirne pristojnosti in odgovornosti:
- organizira in vodi delo in poslovanje zavoda;
- predstavlja in zastopa zavod;
- odgovarja za zakonitost dela zavoda;
- vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda;
- pripravi 5-letni načrt upravljanja krajinskega parka ter ga da v potrditev svetu zavoda;
- pripravlja predloge letnih programov dela, finančnih načrtov in programov investicij ter jih daje v sprejetje svetu zavoda;
- pripravi predlog letnega poročila o delovanju zavoda ter ga da v sprejetje svetu zavoda;
- posreduje potrjene in sprejete načrte in programe iz tega člena ustanovitelju;
- predlaga druge temelje poslovne politike ter sprejema ukrepe za izvajanje sprejetih aktov;
- predlaga razvojne dejavnosti in organizacijske spremembe zavoda;
- sprejema akte, ki niso v pristojnosti drugih organov zavoda;
- izvršuje sklepe sveta zavoda;
- sprejema sklepe o objavi delovnih mest, sklepa delovna razmerja, razporeja delavce, sklepa o prenehanju delovnega razmerja in odloča o vseh drugih delovnopravnih razmerjih, za katere je pristojen po zakonu in kolektivni pogodbi;
- vodi strokovno delo zavoda in odgovarja za strokovnost dela zavoda, organizira strokovni nadzor in izdaja strokovna navodila;
- skrbi za tekoče informiranje delavcev o bistvenih dogodkih iz poslovanja zavoda;
- izvršuje druge naloge in pristojnosti glede na zakon, kolektivno pogodbo, akt o ustanovitvi, ta statut in druge splošne akte zavoda.

Prijava kandidata mora vsebovati:
- v celoti izpolnjen obrazec Europass življenjepis (obrazec je dostopen na spletni strani http://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae), iz katerega mora biti posebej razvidno izpolnjevanje delovnih in vodstvenih izkušenj;
- dokazila, s katerimi kandidat izkazuje znanja in pogoje, ki jih navaja v Europass življenjepisu;
- dokazilo glede zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
- izjavo in dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede znanja tujih jezikov;
- izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Ministrstvu za naravne vire in prostor pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila;
- svojo pisno vizijo razvoja in predlog strateškega načrta za obdobje petih let.

Direktorja Javnega zavoda Krajinski park Goričko bo imenovala Vlada Republike Slovenije. Mandat direktorja traja 4 (štiri) leta. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko ponovno imenovana za direktorja. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad oz. v drugih uradnih prostorih javnega zavoda.

Pisno prijavo s podpisanimi izjavami je potrebno poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni razpis za delovno mesto Direktorja Javnega zavoda Krajinski park Goričko« na naslov: Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana. Zadnji dan za prijavo je
12. 6. 2024.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mnvp@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom, priložene pa morajo biti skenirane podpisane izjave, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji.

Za morebitne dodatne informacije v zvezi s postopkom javnega natečaja se lahko kandidati obrnejo na Ministrstvo za naravne vire in prostor, Mateja Golja, tel. št. 01 478 7018, v zvezi z delovnim področjem pa na mag. Suzana Zupanc Hrastar, tel. št. 01 478 7840.

Izbranemu kandidatu bo izdana odločba o imenovanju, neizbrani kandidati pa bodo prejeli obvestilo o ne izbiri.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.

Mag. Radovanka Petrić
v. d. GENERALNEGA SEKRETARJA