Krajina v harmoniji

Trajnostna raba Natura 2000 habitatov vzdolž slovensko-madžarske meje
Akronim: Krajina v harmoniji
Prednostna naloga: 2. Trajnostni razvoj

Vodilni partner: Narodni park Őrség, Madžarska

Partnerji: 
P2 Javni zavod Krajinski park Goričko;
P3 Prleška Razvojna agencija;
P4 Občina Števanovci;
P5 Ekološki center SVIT

Trajanje: 1.11.2009 – 31.10.2012

Skupni proračun projekta: 1.317.193,66 EUR

Zahtevani znesek ESRR_ 1.109.300,99 EUR
Partner 2 JZ KP Goričko: 540.961,15 EUR
Zahtevani znesek ESRR: 459.816.97 EUR
Državna sredstva: 54.096.12 EUR
Druga sredstva: 27.048, 07 EUR

Specifični čezmejni cilji projekta

Glavni cilj projekta je izdelava modela trajnostne rabe kulturne krajine, ki temelji na naravnih, gospodarskih in družbenih danostih območja ob slovensko-madľarski meji in katerega cilj je ohranjanje biotske raznovrstnosti omrežja Natura 2000. Ocena potenciala trajnostne in biotske raznovrstnosti ohranjanja rabe krajine na območjih Őrség, Goričko in Mura Natura 2000.

Dodana vrednost sofinanciranja ESRR

Ciljno območje projekta, se pravi tri območja Natura 2000, predstavljajo enotno naravno regijo, njihove naravne vrednote so podobne in so v medsebojni povezavi. Okoljevarstvena dejavnost v Őrségu ali na Goričkem ali ob Muri zato vpliva tudi na živi svet na drugi strani meje. Skupen naravovarstveni problem teh območij je izginjanje travnatih habitatov in z njimi izumiranje živega sveta in zmanjševanje biotske raznovrstnosti. Na skupne težave partnerji iščejo rešitve skupaj. S povezavo treh območij obstaja bistveno več možnosti za rešitev težav. Pomembna je tudi predaja izkušenj partnerjem, prav tako je pomembna izmenjava izkušenj pridobljenih na področju kartiranja habitatov, razvoja blagovne znamke za lokalne produkte in razvoja podeželja. Obmejna regija ni enotna samo iz naravnega vidika, ampak tudi iz turističnega, isti obiskovalci ga obiskujejo, zato bodo publikacije, ki bodo v projektu nastale, vsaj dvojezične.

Neposredni učinki („outputi“)

  • Med projektom bomo ocenili naravne, gospodarske in družbene potenciale treh omenjenih območij Natura 2000. Pripravili bomo zemljevid habitatov Natura 2000,
  • kartirali bomo dragocene metulje teh območij in pripravili atlas metulja.
  • Med prebivalci bomo preverili moľnosti trajnostne rabe kulturne krajine. (Na podlagi preverjanja bomo pripravili model trajnostne rabe kulturne krajine, ki bo določil smernice razvoja območij).
  • Izdelali bomo smernice okolju prijaznega kmetovanja in za kmetovalce pripravili vodnike, ki jih bomo na forumih predstavili.
  • Uvedli bomo sistem »Zelenih točk« za vrednotenje kmetovanja in okolju prijaznim kmetovalcem podelili blagovno znamko za lokalne produkte.
  • Kupili bomo kmetijske stroje za obdelavo travniških površin in z njimi obdelovali dragocene travnike.
  • Ustanovili bomo mlečno predelovalni obrat in promovirali bomo pridelavo ekoloških izdelkov.
  • Z barvnimi in večjezičnimi publikacijami bomo promovirali in popularizirali trajnostno rabo kulturne krajine in okolju prijazne načine kmetovanja.

Rezultati

Najpomembnejši rezultat projekta bo model trajnostne rabe kulturne krajine, ki bo ob upoštevanju gospodarskih in družbenih možnosti, podal rešitve za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Kot rezultat projekta bodo nastali novi kmetijski produkti, izboljšala se bo medsebojna komunikacija med naravovarstveniki in kmetovalci. 

Arhiv