O projektu

Goričko spada med vrstno najbogatejša in krajinsko najpestrejša območja v Sloveniji in Evropi. Mozaična podoba Goričkega se je zaradi intenzifikacije kmetovanja na eni strani in opuščanja rabe ter zaraščanja na drugi strani v zadnjem obdobju zelo spremenila.

Med letoma 2004 in 2012 je tako izginilo 800 ha različnih tipov travnikov, prav tako pa se je skrčil obseg mejic in visokodebelnih sadovnjakov. Posledično je na Goričkem v zadnjih desetletjih izginilo veliko življenjskega prostora številnih ogroženih vrst. Zaradi tega se je številčnost teh posameznih vrst, ki živijo ali se prehranjujejo na ekstenzivnih travnikih in visokodebelnih sadovnjakih, drastično zmanjšala.
Marsikje so travnike zamenjale njivske površine, ki več ne omogočajo preživetja številnim rastlinskim in živalskim vrstam. Še posebno izrazit upad so doživela območja izvedenih agrooperacij, katerih namen je izključno izboljšanje pogojev za kmetijsko pridelavo, ob tem se pa pogosto poslabšajo življenjske razmere za prosto živeče rastlinske in živalske vrste.


Zaradi neugodne demografske strukture območja z velikim deležem starega prebivalstva in izseljevanja, se območje Goričkega zadnjih dvajset let sooča z opuščanjem rabe kmetijskih površin. K opuščanju rabe prispeva tudi velika številčnost divjadi, ki dodatno otežuje kmetijsko pridelavo. 


Z namenom izboljšati življenjske pogoje za določene vrste in habitatne tipe, ki so na območju Natura 2000 Goričko v neugodnem ohranitvenem stanju, je Javni zavod Krajinski park Goričko s projektnima partnerjema Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije – Zavodom Murska Sobota pridobil sredstva v vrednosti 1.785.353 €. Sredstva smo pridobili iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje izvajanja 2014-2020 za izvedbo projekta Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem ali krajše Gorička krajina. Projekt se bo izvajal med 1. 12. 2017 in 30. 11. 2021. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija (EU skladi).

Glavni cilj projekta je s predvidenimi varstvenimi ukrepi na terenu ohraniti ali izboljšati pogoje in stanje za dve vrsti ptic – velikega skovika in hribskega škrjanca, tri vrste metuljev – strašničinega in temnega mravljiščarja ter travniškega postavneža, dve vrsti hroščev – puščavnika in škrlatnega kukuja, tri vrste netopirjev – navadnega netopirja, dolgokrilega netopirja in malega podkovnjaka in tri travniške habitatne tipe – polnaravna suha travišča na karbonatnih tleh (koda HT 6210), travniki s prevladujočo stožko na karbonatnih, šotnih in glineno-muljastih tleh (koda HT 6410) in nižinsko ekstenzivno gojeni travniki (koda 6510).

Ciljne vrste 

Projektne aktivnosti so namenjene izboljšanju stanja ohranjenost desetih ciljnih vrst, ki jih aktivno varujemo na območju Natura 2000 Goričko. Med njmi sta dve vrsti ptic, vezani na travnike, mejice in visokodebelne sadovnjake. Cvetoči in vrstno pestri travniki so življenjski prostor treh ciljnih vrst metuljev. Metulji za svoj obstoj potrebujejo travnike s hranilno rastlino gosenic - mravljiščarja z zdravilno strašnico, travniški postavnež pa travnike s travniško izjevko. Vse tri vrste so močno odvisne od časa košnje, zato je večina aktivnosti namenjena k zagotavljanju primernih travniških habitatov in njihove rabe.   

Ciljni habitatni tipi

Projektne aktivnosti so namenjene izboljšanju stanja ohranjenosti treh travniških habitatnih tipov, ki jih aktivno varujemo na območju Natura 2000 Goričko. Suhe travnike HT 6210, ki se ga kot rastišča kukavičevk v EU varuje prednostno, na Goričkem ogroža predvsem opuščanje rabe in posledično zaraščanje z grmovno-lesno zarastjo. Mokrotni travniki HT 6410 ogrožata dva nasprotujoča si dejavnika - intenziviranje rabe s prekomernim gnojenjem, prepogosto košnjo in osuševanjem na eni strani, drugod pa se ti travniki zaradi otežene obdelave (pogosto poplavljeni) in manjšega kmetijskega pomena opuščajo in zaraščajo s tujerodnimi invazivnimi vrstami in lesno zarastjo (predvsem črno jelšo). V zadnjih 15 letih je veliko mokrotnih travnikov tega HT izginilo zaradi agrooperacij na vzhodnem delu območja Natura 2000 Goričko.  Najbolj razširjen je HT 6510, ki je ob prisotnosti rastline zdravilne strašnice, pomembnen tudi življenjski prostor metuljev mravljiščarjev, izginja predvsem na račun intenzivacije rabe travnikov. 

Načrtovane aktivnosti 

V naslednjih štirih letih bomo s košnjo obnovili 100 ha opuščenih travnikov, zasadili bomo 15 ha novih travniških visokodebelnih sadovnjakov in z odstranitvijo bele omele obnovili 20 ha obstoječih. Z lastniki in uporabniki zemljišč bomo sklepali pogodbe o varstvu in pogodbe o skrbništvu za košnjo travnikov, zasaditev mejic in postavitev lovilnih prež, puščanje nepokošenih pasov  trave, ohranjanje in zasaditev glavatih vrb. Na štirih cerkvah na Goričkem bomo namestili nova svetila, ki so prijaznejša do netopirjev in zmanjšujejo svetlobno onesnaževanje. V cerkvah z netopirji in določenih opuščenih kulturnih spomenikih, bomo odstranili netopirsko gvano. Za namene dolgoročnega varstva in ohranjanja življenjskega prostora ciljnih vrst projekta, bo JZ KPG v imenu RS odkupil 56 ha zemljišč. Z lastniki zemljišč, ki bodo vključeni v ukrepe, bomo sklenili dolgoročne pogodbe varstva vrst in habitatov. 

Izvedle se bodo različne interpretacijsko-komunikacijske aktivnosti, s katerimi bomo povečali zanimanja in osveščenost pri kmetih, mladih in drugih zainteresiranih.  Z namenom predstavitve projekta in vključevanja kmetov v naštete ukrepe bomo izvedli več predavanj za kmete, dvajset naravoslovnih dni za osnovnošolce in štiri naravoslovne dneve za srednješolce Biotehniške šole Rakičan. Organizirali bomo vodene izlete za širšo javnost. Udeležili se bomo sejma AGRA, kjer bomo nagovarjali kmete za vključevanje v ukrepe projekta, iskali potencialne uporabnike travnike po projektu in ozaveščali ljudi o pomembnosti ohranjanja biotske raznovrstnosti na območju Goričkega. Za namen nadaljnjega ozaveščanja obiskovalcev in domačinov bomo vzpostavili 3 učne poti, postavili informativne table in uredili interpretacijsko sobo za netopirje v stari osnovni šoli v Kančevcih.

Po vseh izvedenih ukrepih in izpeljanih aktivnosti projekta Gorička krajina se bo na 187 ha površin na območju Natura 2000 Goričko izboljšalo stanje treh ciljnih habitatnih tipov in desetih evropsko pomembnih Natura 2000 vrst.