Predpisi in dejavnosti zavoda

Krajinski park Goričko je bil ustanovljen po sprejemu Uredbe o Krajinskem parku Goričko na redni seji Vlade RS, 9. oktobra 2003 v Ljubljani. Z dnem uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave – ZON-C (Uradni list RS, št. 46/14) so prenehale veljati na določbe (46. člen): - prvi in tretji odstavek 17. člena Uredbe o Krajinskem parku Goričko (Uradni list RS, št. 101/03)

V skladu s sprejeto Uredbo je bil 8. januarja 2004 s Sklepom vlade RS ustanovljen Javni zavod Krajinski park Goričko. Sklep je objavljen v UL RS 3/2004. Sklep je bil 12. maja 2005 spremenjen - sprememba sklepa vlade (UL RS 50/2005). 5. aprila 2018 je bil s sklepom vlade o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko dopolnjen in je objavljen tukaj. Spremembe so se nanašale na dodano nalogo, popravek klasifikacije registriranih dejavnosti in sestavo strokovnega sveta. Neuradno prečiščeno besedilo je objavljeno tukaj.
 
S sklepom o ustanovitvi je Javni zavod Krajinski park Goričko dobil sedež v gradu na Goričkem, Grad 191, 9264 Grad. Grad je spomenik državnega pomena in zavarovan z Odlokom. (UL RS 81/1999 in spr. 55/2002). Prikaz kulturnega spomenika in vplivnega območja je tukaj.

Zavod deluje v skladu s sprejetim statutom, ki je bi sprejet 8. julija 2004 na 1. seji Sveta JZ KP Goričko in je objavljen v UL R Slovenije 6/2005, dne 21. 1. 2005. Besedilo statuta lahko preberete tukaj.

V letu 2016 je bil statut JZKPG spremenjen in dopolnjen na 5. seji sveta zavoda, 28. januarja 2016. Ustanoviteljica zavoda, vlada RS, je soglasje k spremembam in dopolnitvam statuta podala s sklepom dne 12. aprila 2016

Sklep vlade RS k spremembam in dopolnitvam ter neuradno prečiščeno besedilo statuta sta objavljena v priponki na tej strani spodaj.

Nov statut je bil sprejet v letu 2021 in je objavljen v UL RS 151/2021 z dne 20.9.2021.

Vlada RS je dne 6. 11. 2018 izdala sklep s katerim je določila Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad, matična številka: 1930621, za upravljavca nepremičnin v lasti Republike Slovenije, navedenih na seznamu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa. Sklep in priloga sta objavljena spodaj.

Vlada RS je dne 5. 11. 2019 izdala sklep s katerim je določila Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad, matična številka: 1930621, za upravljavca nepremičnin v lasti Republike Slovenije, navedenih na seznamu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa. Sklep in priloga sta objavljena spodaj.

Vlada RS je 23.6.2020 sprejela sklep s katerim je določila Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad, matična številka: 1930621, za upravljavca nepremičnin v lasti Republike Slovenije, navedenih na seznamu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa. Sklep in priloga sta objavljena spodaj.

Vlada RS je 23.5.2023 sprejela sklep s katerim je določila Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad, matična številka: 1930621, za upravljavca nepremičnin v lasti Republike Slovenije, navedenih na seznamu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa. Sklep in priloga sta objavljena spodaj.

Dejavnosti zavoda 

Upravljavec Krajinskega parka Goričko opravlja v okviru javne službe naslednje dejavnosti: 

 • pripravlja predlog načrta upravljanja krajinskega parka,

 • sprejema letne programe dela parka na podlagi načrta upravljanja krajinskega parka in opravlja oziroma skrbi za tam določene naloge,
 • stalno spremlja in analizira stanje naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v krajinskem parku v sodelovanju z izvajalci javnih služb na področju usmerjanja gospodarjenja z naravnimi dobrinami ter pripravlja poročila o stanju v krajinskem parku
 • izvaja varstvene režime, naravovarstvene naloge in razvojne usmeritve, določene z uredbo o Krajinskem parku Goričko,
 • skrbi za vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih vrednot v krajinskem parku,
 • sklepa pogodbe o varstvu v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave,
 • sodeluje z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave pri pripravi naravovarstvenih smernic za del, ki se nanaša na krajinski park,
 • sodeluje z regionalno razvojno agencijo pri pripravi skupnega razvojnega programa,
 • sodeluje pri pripravi regionalne zasnove prostorskega razvoja
 • usklajuje in spremlja raziskovalne naloge v zvezi s krajinskim parkom,
 • sodeluje pri mednarodnih projektih, tudi z namenom pridobivanja sredstev za delovanje krajinskega parka, predstavitvah in strokovnih raziskavah ter skrbi za izvajanje projektov, ki jih je prevzel,
 • skrbi za predstavitev krajinskega parka, ki vključuje tudi ozaveščanje javnosti o pomenu krajinskega parka,
 • zagotavlja dostop do informacij o parku in vodi informacijski center krajinskega parka,
 • sodeluje z lokalnimi skupnostmi pri doseganju namena varstva in razvoja krajinskega parka,
 • sodeluje z lastniki zemljišč na območju krajinskega parka ter jim strokovno pomaga in svetuje,
 • upravlja v prilogi tega sklepa navedene nepremičnine v krajinskem parku, ki so v lasti države,
 • pripravlja in vzdržuje poti in označbe v krajinskem parku ter drugo parkovno infrastrukturo, potrebno za obiskovanje, ter opravlja vodniško službo na območju krajinskega parka,
 • ureja naravne vrednote ali dele parka za ogledovanje in obiskovanje skladno z načrtom upravljanja parka,
 • sodeluje pri izvajanju in izvaja ukrepe varstva sestavin biotske raznovrstnosti na ekološko pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih v zavarovanem območju in izven njega, če so ta območja območno povezana z zavarovanim območjem.

V soglasju z ustanoviteljem lahko opravlja zavod tudi druge naloge.

Območje KP Goričko in na google karti.

Splošni predpisi  

Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/1421/18 – ZNOrg, 31/1882/203/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-1O)

Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18)

Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18)

Program upravljanja območij Natura 2000 (2015-2020) ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela s sklepom št. 00719-6/2015/13 z dne 9. 4. 2015.

Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028. Sklep Vlade RSlovenije

Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/0470/0658/0993/1023/157/19 in 53/23

Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11)

Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04110/04115/0736/09 in 15/14)

Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04109/0484/05115/0732/08 – odl. US, 96/0836/09102/1115/1464/16 in 62/19)

Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, št. 82/02 in 42/10)

Uredba o varstvu samoniklih gliv (Uradni list RS, št. 57/9856/99 – ZON, 41/04 – ZVO-1, 58/11 in 44/22 – ZVO-2)

Kulturna dediščina 

Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg)

Sklepi Vlade R Slovenije o določitvi JZ KP Goričko za upravljavca nepremičnin na zemljiščih v lasti R Slovenije