Predpisi in področja delovanja

Krajinski park Goričko je bil ustanovljen s sprejemom Uredbe o Krajinskem parku Goričko na redni seji Vlade RS 9. oktobra 2003 v Ljubljani. Z dnem uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave – ZON-C (Uradni list RS, št. 46/14) so prenehale veljati na določbe (46. člen): - prvi in tretji odstavek 17. člena Uredbe o Krajinskem parku Goričko (Uradni list RS, št. 101/03)

V skladu s sprejeto Uredbo je bil 8. januarja 2004 s Sklepom vlade RS ustanovljen Javni zavod Krajinski park Goričko. Sklep je objavljen v UL RS 3/2004. Sklep je bil 12. maja 2005 spremenjen - sprememba sklepa vlade (UL RS 50/2005). 5. aprila 2018 je bil s sklepom vlade o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko dopolnjen in je objavljen tukaj. Spremembe so se nanašale na dodano nalogo, popravek klasifikacije registriranih dejavnosti in sestavo strokovnega sveta. Neuradno prečiščeno besedilo je objavljeno tukaj.
 
S sklepom o ustanovitvi je Javni zavod Krajinski park Goričko dobil sedež v gradu na Goričkem, Grad 191, 9264 Grad. Grad je spomenik državnega pomena in zavarovan z Odlokom. (UL RS 81/1999 in spr. 55/2002). Prikaz kulturnega spomenika in vplivnega območja je tukaj.

Zavod deluje v skladu s sprejetim statutom, ki je bi sprejet 8. julija 2004 na 1. seji Sveta JZ KP Goričko in je objavljen v UL R Slovenije 6/2005, dne 21. 1. 2005. Besedilo statuta lahko preberete tukaj.

V letu 2016 je bil statut JZKPG spremenjen in dopolnjen na 5. seji sveta zavoda, 28. januarja 2016. Ustanoviteljica zavoda, vlada RS, je soglasje k spremembam in dopolnitvam statuta podala s sklepom dne 12. aprila 2016

Sklep vlade RS k spremembam in dopolnitvam ter neuradno prečiščeno besedilo statuta sta objavljena v priponki na tej strani spodaj.

Nov statut je bil sprejet v letu 2021 in je objavljen v UL RS 151/2021 z dne 20.9.2021.

Vlada RS je dne 6. 11. 2018 izdala sklep s katerim je določila Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad, matična številka: 1930621, za upravljavca nepremičnin v lasti Republike Slovenije, navedenih na seznamu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa. Sklep in priloga sta objavljena spodaj.

Vlada RS je dne 5. 11. 2019 izdala sklep s katerim je določila Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad, matična številka: 1930621, za upravljavca nepremičnin v lasti Republike Slovenije, navedenih na seznamu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa. Sklep in priloga sta objavljena spodaj.

Vlada RS je 23.6.2020 sprejela sklep s katerim je določila Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad, matična številka: 1930621, za upravljavca nepremičnin v lasti Republike Slovenije, navedenih na seznamu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa. Sklep in priloga sta objavljena spodaj.

Dejavnosti zavoda 

Upravljavec Krajinskega parka Goričko opravlja v okviru javne službe naslednje dejavnosti: 

 •  stalno spremlja in analizira stanje naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v parku in pripravlja poročila o stanju v parku;
 •  skrbi za izvajanje oziroma izvaja varstvene režime, naravovarstvene naloge in razvojne usmeritve po tej uredbi;
 •  skrbi za vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih vrednot v parku;
 •  sodeluje z Zavodom RS za varstvo narave pri pripravi naravovarstvenih smernic za del, ki se nanaša na park;
 •  usklajuje in spremlja raziskovalne naloge v zvezi s parkom;
 •  sodeluje pri mednarodnih projektih, tudi z namenom pridobivanja sredstev za delovanje parka, predstavitvah in strokovnih raziskavah parka in skrbi za izvajanje prevzetih projektov;
 •  skrbi za predstavitev parka, ki vključuje tudi ozaveščanje javnosti o pomenu varstva narave;
 •  zagotavlja dostop do informacij o parku in vodi informacijski center parka;
 •  sodeluje z lokalnimi skupnostmi pri doseganju namena varstva in razvoja parka;
 •  sodeluje z lastniki zemljišč na območju parka in jim strokovno pomaga in svetuje;
 •  upravlja nepremičnine v parku, ki so v lasti države, katerih upravljanje je dodeljeno JZ KPG;
 •  pripravlja vsebine in vzdržuje parkovno infrastrukturo, namenjeno obiskovalcem parka;
 •  sprejema letne programe dela parka na podlagi načrta upravljanja parka in opravlja oziroma skrbi za tam določene naloge;
 •  izvaja druge naloge v sklopu varstva in razvoja v skladu z Uredbo o Krajinskem parku Goričko,
 •  sodeluje pri izvajanju in izvaja ukrepe varstva sestavin biotske raznovrstnosti na ekološko pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih v zavarovanem območju in izven njega, če so ta območja območno povezana z zavarovanim območjem.

Območje KP Goričko. 

Splošni predpisi  

Zakon o ohranjanju narave (ZON) (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14)

Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18)

Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18)

Program upravljanja območij Natura 2000 (2015-2020) ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela s sklepom št. 00719-6/2015/13 z dne 9. 4. 2015.

Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15 in 7/19)

Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11)

Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 – odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14 in 64/16)

Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, št. 82/02 in 42/10).

Uredba o varstvu samoniklih gliv (Uradni list RS, št. 57/98, 56/99 – ZON, 41/04 – ZVO-1 in 58/11)

Kulturna dediščina 

Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg)

top