Javni poziv za izvedbo ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti

JAVNI POZIV

za izvedbo ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti z namenom prilagajanja na podnebne spremembe z odstranitvijo bele omele na posamič rastočih drevesih lipovca v letu 2022 financirano s sredstvi Sklada za podnebne spremembe v Krajinskem parku Goričko


Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad (v nadaljevanju JZ KPG) na podlagi javnega poziva s sredstvi o financiranju ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti z namenom prilagajanja na podnebne spremembe zagotovljenimi iz Sklada za podnebne spremembe, vabi zainteresirane osebe, da se prijavijo z izpolnjenim prijavnim obrazcem v skladu s predmetom javnega poziva.

1. PREDMET JAVNEGA POZIVA

Predmet javnega poziva je izbor posamično rastočih dreves lipovca (Tilia cordata), ki jim bo strokovno usposobljen zunanji izvajalec po naročilu JZ KPG odstranil belo omelo (Viscum album). Za izvedbo ukrepa, s katerim se bo izboljšalo stanje drevesa so upravičeni lipovci na katerih raste pet (5) ali več grmičkov bele omele. Upravičeno območje javnega poziva je zavarovano območje narave Krajinski park Goričko.

Za lastnike lipovcev brezplačna odstranitev bele omele vključuje strokovno odstranitev vseh grmičkov bele omele in posamičnih suhih vej na drevesu (v nadaljevanju storitev). Po odstranitvi bele omele bo izvajalec del vse grmičke bele omele in suhe veje zložil na en ali dva kupa ob drevesu. Storitev ne obsega odstranitve odstranjenega materiala iz zemljišča, kjer raste drevo lipovca, za kar mora poskrbeti lastnik drevesa.  

JZ KPG bo naročil storitev na skupaj 25 drevesih lipovca ter pred izvedbo ukrepa sklenil z vsakim lastnikom pogodbo o varstvu po Zakonu o ohranjanju narave. Prednost pri sklenitvi pogodbe o varstvu in izvedbi storitve bodo imeli lastniki lipovcev z belo omelo, ki bodo prej poslali prijavni obrazec ali ga osebno oddali na sedežu JZ KPG. V kolikor JZ KPG do konca roka poziva, 28. 10. 2022, ne bo prejel prijavne obrazce za 25 dreves lipovca, bo javni poziv ponovil.

JZ KPG se zavezuje, da bo po sklenitvi pogodbe o varstvu z vsakim lastnikom zemljišča, na katerem raste drevo upravičeno do storitve, storitev izvedel do 30. 11. 2022.

2. NAMEN JAVNEGA POZIVA

Namen izvedbe ukrepa odstranitve bele omele z lipovcev je podaljšati življenjsko dobo dreves in na ta način izboljšati stanje ohranjenosti biotske raznovrstnosti za vrste v zavarovanem območju narave in kulturne krajine. Posamična drevesa lipovca predstavljajo lovska in pevska mesta velikemu skoviku, občasno pa tudi gnezdilni habitat ter so pomembna krajinska prvina.

3.UPRAVIČENCI DO STORITVE IN OBMOČJA STORITVE

 1. So lastniki ali solastniki zemljišča, na katerem raste drevo lipovca s petimi (5) ali več vidnimi grmički bele omele, na območju Krajinskega parka Goričko. V primeru, da je upravičenec solastnik zemljišča, na katerem želi storitev, mora vlogi priložiti podpise vseh ostalih solastnikov, da se z namero o odstranitvi bele omele strinjajo.
 2. So lastniki ali solastniki zemljišča, ki imajo stalno prebivališče na območju Slovenije.
 3. So pravočasno po priporočeni pošti ali e-pošti poslali izpolnjen in podpisan prijavni obrazec, ki se nahaja v prilogi javnega poziva ali so izpolnjen prijavni obrazec osebno oddali na sedežu JZ KPG. V primeru osebne oddaje se zabeleži čas oddaje.

4. NEUPRAVIČENI DO STORITVE

 1. So osebe, ki so izpolnile in pravočasno poslale prijavni obrazec z zemljiščem, na katerem raste posamično drevo lipovca s petimi ali več grmički bele omele, vendar nimajo stalnega prebivališča na območju Slovenije.
 2. So osebe, ki so izpolnile in pravočasno poslale prijavni obrazec z zemljiščem, na katerem raste posamično drevo lipovca brez bele omele ali je na drevesu manj kot pet vidnih grmičkov bele omele.
 3. So osebe, ki so izpolnile in pravočasno poslale prijavni obrazec z zemljiščem in so za storitev, ki je predmet tega poziva, že prejela sredstva za isti namen med 1. 1. 2010 in do objave tega poziva.
 4. So osebe, ki za izvedbo tovrstnega ukrepa niso prejele sredstev iz nacionalnih ali EU skladov.
 5. Osebe zaposlene v JZ KPG in njihovi ožji sorodniki (starši, stari starši, otroci, bratje in sestre).

5. OBVEZNOSTI IN POGOJI ZA STORITEV

 1. Upravičenec se strinja z odstranitvijo vseh grmičkov bele omele in posamičnih suhih vej na drevesu lipovca in se zaveda možnosti posledic obrezovanja drevesa. V primeru poškodb na objektih, ki bi nastali zaradi padanja odstranjenih vej iz dreves, JZ KPG in njegov zunanji izvajalec na prevzemata odgovornosti.
 2. Upravičenec lahko s prijavo na poziv vključi največ dve (2) drevesi lipovca.
 3. JZ KPG in upravičenec skupaj določita drevo lipovca, na katerem raste bela omela in je lahko predmet tega poziva.
 4. Upravičenec se strinja, da bo odstranjeno belo omelo in veje iz lipovca sam odstranil izpod drevesa v roku 2 mesecev.
 5. JZ KPG in upravičenec bosta pred začetkom storitve sklenila pogodbo o varstvu, ki bo veljala do 30. 11. 2027. V pogodbi se bodo določili podrobnejši pogoji varstva/rabe vključenega drevesa v storitev.
 6. V storitev vključeno drevo bo moral upravičenec pustiti rasti še vsaj 5 let po zaključku obrezovanja, torej do 30. 11. 2027. Razen, če bo drevo predstavljajo objektivno nevarnost za ljudi ali poškodbe objektov ob drevesu.
 7. V primeru predčasnega odstopa od pogodbe, brez objektivno navedenega razloga lastnika zemljišča in lipovca, mora lastnik zemljišča in lipovca JZ KPG povrniti stroške izvedbe storitve.

6. ROKI, NAČINI PRIJAVE IN PREDNOSTNA IZBIRA UPRAVIČENCEV

Prijavni obrazec za obrezovanje in odstranitev bele omele na drevesih lipovca je objavljen na strani 5 in 6 tega javnega poziva. Rok za prijavo je 28. oktober 2022. Upravičenci za obrezovanje in odstranitev bele omele na drevesih lipovca morajo po pošti, najkasneje do petka, 28. oktobra 2022 do 15.00 ure, poslati ali oddati izpolnjen prijavni obrazec na naslov Javni zavod Krajinski Park Goričko, Grad 191, 9264 Grad, s pripisom »Prijava za lipovce«. Prijavni obrazec lahko tudi osebno oddajo na sedežu JZ KPG ali sken prijavnega obrazca pošljejo na e-naslov: gregor.domanjko@goricko.info.

Po izteku javnega poziva bodo zaposleni v JZ KPG pripravili seznam vseh prijavljenih upravičencev in z njimi preverili stanje lipovcev, ki so jih upravičenci predlagali za izvedbo storitve.

Prednost pri izboru in ogledu lipovcev z belo omelo bodo imeli upravičenci, ki so prej oddali izpolnjen prijavni obrazec po pošti ali ga osebno oddali na sedežu JZ KPG. V primeru nepravilno izpolnjenih obrazcev, bo JZ KPG pozval upravičenca, da v roku petih dni dopolni obrazec in ga ponovno pošlje na sedež JZ KPG ali ga osebno odda v sprejemni pisarni JZ KPG.

V kolikor prijavitelj na javni razpis ne bo oddal priporočene pošiljke z razvidnim časom oddaje pošiljke, se bo pri določitvi vrstnega reda prijav upoštevalo, kot da je bila pošiljka oddana ob 23.59 na datum poštnega žiga. Prijave oddane po preteku roka za oddajo prijav ne bodo upoštevane.

Zbiranje prijavnih obrazcev za odstranjevanje bele omele iz lipovcev traja do oddaje pravilno izpolnjenih prijavnih obrazcev za 25 dreves lipovca, ki so upravičeni do storitve. V kolikor do konca roka poziva ne bodo poslane prijave za 25 dreves lipovca, bo JZ KPG ponovil javni poziv.

Z izbranimi upravičenci bo podpisana pogodba o varstvu, v kateri bodo določena razmerja, obveznosti in odgovornosti do obrezanih dreves lipovcev med naročnikom (JZ KPG) in lastnikom drevesa oz. zemljišča (upravičencem).

7. INFORMACIJE

Vse dodatne informacije so zainteresiranim osebam na voljo na sedežu JZ KPG oziroma po telefonu na 02 55 18 868 ali 02 55 18 871 ali preko elektronske pošte na gregor.domanjko@goricko.info (Gregor Domanjko).       

 -          Priloga: Prijavni obrazec

Objava:

-          Spletna stran Javnega zavoda Krajinski park Goričko: www.park-goricko.org (zavihek Javni razpisi 2022)