Javno zbiranje ponudb

Javni zavod Krajinski park Goričko (v nadaljevanju JZ KPG), objavlja na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in 18. člena Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko (Uradni list RS 3/2004, 50/2005 in 24/2018)

javno zbiranje ponudb za prodajo mobilne polnilne linije za stiskanje jabolk v lasti Javnega zavoda Krajinski park Goričko

Naziv in sedež prodajalca:

Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad

Predmet  prodaje in izhodiščna cena:

Mobilna polnilna linija za stiskanje jabolk z izhodiščno ceno 9.900,00 EUR. V ceno ni vštet DDV.

Opis predmeta:

Mobilno polnilno linijo za stiskanje jabolk znamke Voran sestavlja:

-          stiskalnica enotračna, priklop 400V,
-          mlin z dozirnim trakom (RM 3),
-          kompresor,
-          visokotlačni čistilec,
-          zbiralna posoda 100 l s črpalko in sitom,
-          pasterizator, grelna moč najmanj 46 kW,
-          polnilec Bag in Box,
-          miza iz legiranega jekla za Bag in Box polnilec,
-          rezervoar z ojačanim robom,
-          filtrator,
-          centralna upravljavska omarica,
-          prikolica z nadgradnjo, izvedba iz aluminijastega materiala znamke KRAUS, izdelano v Avstriji, datum izdaje 12.6.2013,
-          dolžina vozila: 6560 mm, širina 2025 mm, višina 3000 mm, masa vozila 3500 kg.

  1. 1.      Pogoji prodaje

Mobilna polnilna linija za stiskanje jabolk se prodaja po načelu videno – kupljeno. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake premičnine, ki je predmet prodaje.
Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem zbiranju ponudb.
Vse morebitne stroške in takse v zvezi s prenosom lastništva nosi izbran ponudnik.
Ponudnik mora imeti dejavnost registrirano na območju Krajinskega parka Goričko.
Ogled mobilne polnilne linije za stiskanje jabolk je mogoč po predhodni najavi po telefonu ali elektronski pošti prodajalca. Kontaktna oseba za ogled in ostale informacije je Stanislava Dešnik, elektronska pošta: stanka.desnik@goricko.info, telefonska številka: 031 354 149.

  1. 2.      Ponudba

Ponudba mora vsebovati:

a)      izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (Priloga št. 1),
b)      ponudbeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, določene v  1. točki razpisa, na obrazcu »Ponudba« (Priloga št. 2),
c)      izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemu pogojev« (priloga št. 3).

  1. 3.      Način in rok plačila kupnine

Prodaja rabljene mobilne polnilne linije za stiskanje jabolk bo izvedena na podlagi kupoprodajne pogodbe. Na predmetu prodaje ne obstaja predkupna pravica.
Celotno kupnino je izbrani ponudnik dolžan poravnati v enkratnem znesku na podlagi izstavljenega računa prodajalca v roku 30 dni od datuma izstavitve računa.
Izročitev mobilne linije in prenos lastninske pravice na izbranega ponudnika se izvrši po predložitvi dokazila o plačilu celotne kupnine in vračilu podpisanega izvoda kupoprodajne pogodbe s strani izbranega ponudnika.
Izbrani ponudnik je dolžan odpeljati mobilno linijo najkasneje v treh dneh po celotnem plačilu kupnine.

  1. 4.      Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika

Svojo ponudbo (z dokazili in prilogami) morajo ponudniki osebno predložiti ali priporočeno poslati v zaprti kuverti z oznako: »NE ODPIRAJ – JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO MOBILNE LINIJE ZA STISKANJE JABOLK« na naslov Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad. Na ovojnici mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Rok za oddajo ponudbe je 17.10.2022 do 12.00 ure. Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in ure prispele v tajništvo zavoda.

Pri javnem zbiranju ponudb, kot ponudniki, ne smejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe iz sedmega odstavka 51. člena ZSPDSLS-1.

Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izhodiščno ceno (nepravilne ponudbe) in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev (nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov, o čemer bo prodajalec obvestil ponudnika. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo neodprte vrnjene ponudniku.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo in vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.

Ponudba veže ponudnika 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

Odpiranje ponudb bo javno in opravljeno v Javnem zavodu Krajinski park Goričko, Grad 191 9264 Grad, 18. 10. 2022 ob 13.00 uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom in pooblastilom ponudnika, kadar gre za pravne osebe. Neposredno pred začetkom javnega odpiranja ponudb se bo opravil popis navzočih. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija za ravnanje s premoženjem Javnega zavoda Krajinski park Goričko. O poteku javnega odpiranja ponudb se vodi zapisnik. Ponudniki in zainteresirana javnost, ki se želi udeležiti javnega odpiranja ponudb, mora vsaj 2 delovna dneva pred terminom javnega odpiranja ponudb to napovedati na elektronski naslov: park.goricko@siol.net ali na telefonsko številko: 02 551 88 61 in navesti svojo telefonsko številko ali elektronski naslov, preko katerega bodo obveščeni o morebitni spremembi prostora odpiranja ponudb.

Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni po opravljeni izbiri skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko prodajalec k podpisu pogodbe pozove naslednjega ponudnika, ki je ponudil drugo najvišjo ceno.

Merilo za izbor ponudnika je najvišja ponujena cena, zato bo v primeru, da bo med prejetimi ponudbami več istih ponudb, komisija vse ponudnike z istimi ponudbami pozvala, da v roku 10 delovnih dni oddajo nove pisne ponudbe na enak način kot je določeno v točki 2. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane. Prodajalec si pridržuje pravico, da mobilne stiskalnice ne proda, če najvišja ponujena kupnina ne doseže izhodiščne vrednosti ter ponovi postopek prodaje.

  1. 5.      Posebne navedbe

Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji mobilne stiskalnice z izbranim ponudnikom in je takšna obveznost prodajalca vnaprej izključena. Prodajalec, oziroma direktorica zavoda ali komisija lahko začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, ponudniki pa v tem primeru nimajo pravice do odškodnine.

  1. 6.      Kontaktne osebe

Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo mobilne stiskalnice lahko zainteresirani ponudniki dobijo na pri Stanislavi Dešnik na elektronski naslov: stanka.desnik@goricko.info ali telefonski številki: 031 354 149.

Datum: 3.10. 2022                                                            

Številka: 478-0005/2022                                                                                                                             

Priloge:

-          Podatki o ponudniku (priloga št. 1)
-          Ponudba (priloga št. 2)
-          Izjava o sprejemu pogojev ponudbe za prodajo nepremičnine (priloga št. 3)