Namera za sklenitev pogodbe o skrbništvu travniških habitatov v 2022

Grad, 15. april 2022

Javni zavod Krajinski park Goričko (v nadaljevanju JZ KPG) v skladu z 48. členom Zakona o ohranjanju narave in na podlagi namere za sklenitev pogodbe o skrbništvu travniških habitatov v 2022 vabi zainteresirane osebe, da izpolnijo spodaj priložen prijavni obrazec v skladu s predmetom namere.


1. PREDMET NAMERE

Predmet namere za sklenitev pogodbe o skrbništvu travniških habitatov je varstvo in ohranjanje 40 ha travniških habitatov in habitatov (travnikov) za strašničinega in temnega mravljiščarja (v nadaljevanju metuljev mravljiščarjev) s prilagojeno rabo na izbranih travnikih v lasti RS in dokončnem upravljanju JZ KPG (tabela 1) na območju Natura 2000 Goričko (karta 1). Zemljevid območja Natura 2000 Goričko je dostopen na povezavi www.naravovarstveni-atlas.si.

Zemljevid: Lokacije travniških habitatov za sklepanje pogodb o skrbniškem varstvu

2. NAČIN SKLEPANJA POGODB IN OBMOČJA KOŠNJE

a)      JZ KPG bo sklenil pogodbe o skrbništvu za prilagojeno rabo travniških habitatov (tj. košnjo in spravilo mrve z izbranih travnikov) na enem ali več območjih za namene ohranjanja travniških habitatov in habitatov metuljev mravljiščarjev na celotnem območju Natura 2000 Goričko z zainteresiranimi fizičnimi ali pravnimi osebami (v nadaljevanju kandidat).

b)      Predmet pogodbe o skrbništvu (v nadaljevanju: pogodbe) niso posamezni travniki na enem ali več območjih košnje, navedenih pod odstavkom c te točke, ampak vsi travniki znotraj enega ali več območij. Kandidat ne more izbirati določenih travnikov znotraj enega ali več območij, ampak sklene pogodbo o skrbništvu za vse travnike znotraj enega ali več območij.

c)      Izbrani travniki, za katere bo JZ KPG sklenil pogodbo o skrbništvu, so razdeljeni glede na geografsko lego na 18 območij.

Območje   1: Krplivnik;       6 parcel, skupna površina 1,37 ha
Območje   2: Dolenci (1); 18 parcel, skupna površina 2,96 ha
Območje   3: Dolenci (2); 27 parcel, skupna površina 2,77 ha
Območje   4: Budinci (1); 24 parcel, skupna površina 4,50 ha
Območje   5: Budinci (2); 24 parcel, skupna površina 2,75 ha
Območje   6: Markovci, Čepinci, Adrijanci; 12 parcel, skupna površina 2,94 ha
Območje   7: Ženavlje; 16 parcel, skupna površina 1,91 ha
Območje   8: Neradnovci, Šulinci; 12 parcel, skupna površina 2,00 ha
Območje   9: Stanjevci; 5 parcel, skupna površina 0,61 ha
Območje 10: Matjaševci, Kuzma; 25 parcel, skupna površina 3,60 ha
Območje 11: Vidonci; 2 parceli, skupna površina 1,58 ha
Območje 12: Ocinje, Nuskova; 11 parcel, skupna površina 1,58 ha
Območje 13: Nuskova, Rogašovci, Sveti Jurij; 17 parcel, skupna površina 2,28 ha
Območje 14: Dolnji Slaveči, Motovilci; 6 parcel, skupna površina 0,43 ha
Območje 15: Panovci, Kančevci; 23 parcel, skupna površina 1,78 ha
Območje 16: Središče; 12 parcel, skupna površina 1,60 ha
Območje 17: Selo, Fokovci; 5 parcel, skupna površina 1,26 ha
Območje 18: Motvarjevci; 18 parcel, skupna površina 3,15 ha

Kandidate vabimo, da si natančne lokacije travnikov ogledajo na spletnem portalu Prostor, ki omogoča vpogled v podatke o nepremičninah (https://eprostor.gov.si/javni/).

3. POGOJI O USPOSOBLJENOSTI ZA OPRAVLJANJE SKRBNIŠTVA

Kandidati za skrbništvo morajo zagotoviti primerno opremo za izvajanje skrbniškega varstva - prilagojene rabe travnikov. Podrobno je primerna in zahtevana oprema opredeljena v poglavju 4.

JZ KPG si pridružuje pravico, da preveri obstoj in resničnost izpolnjevanja pogojev o usposobljenosti s preveritvijo na terenu ali z zahtevo o predložitvi ustreznih dokazil (npr. serijska številka opreme) v določenem roku s strani kandidata, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti izpolnjevanja pogojev za opravljanje skrbništva.

4. NALOGE SKRBNIŠTVA

 • Na travnikih, ki so predmet skrbništva, bo moral kandidat izvajati travniškim habitatnim tipom in metuljem mravljiščarjem prilagojeno rabo travnikov in sicer:
 • Vsak travnik se mora do konca trajanja skrbništva pokositi vsaj 1x in največ 2x;
 • Prva košnja travnika se mora opraviti med 20. majem in 15. junijem če je travnik v coni MET. Če je travnik v coni HAB se košnja lahko izvaja kadarkoli po 1. juniju;
 • Košnja se mora opraviti s strižno ali traktorsko diskasto/rotacijsko kosilnico;
 • Pokošena biomasa mora na travniku odležati vsaj 24 ur;
 • Spravilo biomase s travnika je obvezno;
 • Lokacijo nepokošenega pasu določi JZ KPG in ga zabeleži na skici, ki bo dodana v prilogi sklenjene pogodbe. Po potrebi se ga bo ustrezno označilo na travniku;
 • Druga košnja s spravilom mrve iz travnika mora biti predvidoma opravljena po 25. 8. za ohranjanje travniških habitatov (HAB) oz. po 1. 9. za ohranjanje habitatov metuljev mravljiščarjev (MET) in najkasneje do 30.9. Pri čemer se pokosi tudi nepokošeni pas.
 • Pred košnjo se JZ KPG in izbrani kandidat (skrbnik) dogovorita o nepokošenih pasovih na travnikih z zdravilno strašnico ali travniško izjevko ter nepokošenih delih okrog zavarovanih rastlin, kot sta močvirski svišč in rumena maslenica.
 • Pasovi nepokošene trave, na enem ali več travnikov, obsegajo 5 % celotne površine posameznega območja, ki je predmet namere,
 • Košnja se izvaja od roba do roba travnika ali od sredine navzven;
 • Prepovedano je gnojenje (organsko in anorgansko);
 • Prepovedano je mulčanje travnika, požiganje travnika in brananje travnika;
 • Paša je prepovedana;
 • Skrbnik obvesti JZ KPG o zaključku druge košnje.


5. VPIS GERK IN UVELJAVLJANJE PLAČIL

Po sklenitvi pogodbe bo izbrani kandidat na enem ali vseh travnikih znotraj enega ali več območij smel vpisati GERK in oddal zbirno vlogo za kmetijske subvencije. Ukrepi, ki jih bo vpisal na enem ali vseh travnikih znotraj enega ali več območij in izpolnjevanje zahtev bodo morali biti skladni s pogoji oz. s prilagojeno rabo travnikov določenih v pogodbi o skrbništvu.

6. PODPIS IN TRAJANJE POGODBE O SKRBNIŠTVU

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o skrbništvu za ohranjanje in varstvo travniških habitatov po kateri bo lahko ukrepe izvajal v zameno za uporabo pri teh ukrepih pridobljene biomase za krmo domačih živali ali pripravo komposta.

Pogodba o skrbništvu bo sklenjena do 10. 6. 2022 in bo veljala za eno kosno sezono oz. do 30. 10. 2022.

7. PREKINITEV POGODBE

V primeru, da izbrani kandidat, s katerim JZ KPG sklene pogodbo, ne bo izpolnjeval pogojev prilagojene rabe travnikov, ima JZ KPG pravico do enostranske prekinitve pogodbe.

Prekinitev pogodbe pomeni, da bo JZ KPG zahteval izbris GERK na enem ali vseh travnikih znotraj enega ali več območij.

S to javno namero se bo s prijavljenimi kandidati sklenilo pogodbe za največ 40 ha travnikov.

8. IZBOR KANDIDATOV ZA SKRBNIKA

JZ KPG bo kandidate za skrbnika, ki izpolnjujejo pogoje o usposobljenosti, izbral po naslednjem vrstnem redu.

 1. Kandidati morajo pravilno izpolniti in poslati prijavni obrazec na sedež JZ KPG. V prijavnem obrazcu navedejo številko območja, v katerem želijo postati skrbniki travnikov.
 2. Kandidat je upravičen do sklenitve pogodbe za največ 6 od 18 območij.
 3. Prednost pri izbiri in sklenitvi pogodbe bodo imeli kandidati, ki imajo stalno prebivališče v eni izmed katastrskih občin na območju travnikov, ki jih želijo kositi.
 4. V primeru, da se za skrbništvo/košnjo travnikov na enem območju prijavita dva ali več kandidatov, ki imajo stalno prebivališče na tem območju, bo JZ KPG sklenil pogodbo s kandidatom, ki je prej oddal prijavni obrazec po e-pošti, priporočeno po pošti ali ga osebno predal v sprejemni pisarni JZ KPG na sedežu zavoda Grad 191, 9264 Grad.
 5. V primeru, da JZ KPG ne prejme prijavnega obrazca za skrbništvo travnikov na enem ali več območij od kandidatov s stalnim prebivališčem na teh območjih, JZ KPG sklene pogodbo za skrbništvo s kandidatom iz drugih območij ali izven območja Natura 2000 Goričko, ki je oz. so pravočasno poslali prijavni obrazec za skrbništvo travnikov na teh območjih.
 6. V primeru, da se kandidat prijavi za skrbništvo vseh 18 območij, JZ KPG sklene z njim pogodbo za prvih 5 prostih območij po vrstnem redu območij od 1 do 18. Prosta območja so območja, za katere ne kandidirajo kandidati s stalnim prebivališčem na območjih oz. so ostali zainteresirani kandidati izven območij prijavni obrazec za ista območja poslali za njimi.
 7. Za prosta območja po postopku izbire iz prejšnjega odstavka se sklenejo pogodbe z zainteresiranimi kandidati do zapolnitve vseh območij.
 8. V primeru, da se za prosta območja ne bodo sklenile pogodbe, bo JZ KPG ponovil namero za sklenitev pogodb za ta prosta območja.

9. NEUPRAVIČENI DO SKLEPANJA POGODB

Kandidati, zaposleni v JZ KPG in njihovi ožji sorodniki (zakonski partnerji, starši, stari starši, otroci, bratje in sestre).

10. OBRAZEC, ROKI, NAČINI PRIJAVE

Prijavni obrazec za sklenitev pogodbe o skrbništvu je objavljen na tej spletni strani spodaj.

Rok za prijavo je 31. maj 2022.

Način prijave

Kandidati, ki želijo z JZ KPG skleniti pogodbo o skrbništvu morajo pravilno izpolnjen prijavni obrazec poslati po e-POŠTI ali PRIPOROČENO po pošti, najkasneje do torka, 31. maja 2022, do 15.00 ure, na e-naslov park.goricko@siol.net ali na naslov Javni zavod Krajinski Park Goričko, Grad 191, 9264 Grad, s pripisom »SKRBNIKI TRAVNIKOV«. Prijavni obrazec lahko do zgoraj omenjenega roka in ure osebno oddajo tudi na sedežu JZ KPG.

Kriteriji za izbor

JZ KPG bo s kandidati, ki izpolnjujejo pogoje namere takoj, po prejemu pravilno izpolnjenega obrazca, sklenil pogodbo o skrbništvu.

V kolikor prijavitelj prijavnega obrazca ne bo oddal priporočeno po pošti z razvidnim časom oddaje pošiljke, se bo pri določitvi vrstnega reda prijav upoštevalo, kot da je bila pošiljka oddana ob 23.59 na datum poštnega žiga. Prijave, oddane po preteku roka za oddajo prijav, ne bodo upoštevane.

11. INFORMACIJE

Vse dodatne informacije so kandidatom na voljo na sedežu JZ KPG oziroma po telefonu na 02 551 88 68 (pon.-pet.) ali preko elektronske pošte na gregor.domanjko@goricko.info (Gregor Domanjko).

Stanislava Dešnik,
direktorica Javnega zavoda Krajinski park Goričko

--------------------------

Zaznamek 1

Do dne 22.4.2022 so se prijavili kandidati za sklenitev pogodbe o skrbništvu na:

Območje 1: Krplivnik
Območje 2; Dolenci (1),
Območje 3: Dolenci (2),
Območje 4: Budinci (1),
Območje 5: Budinci (2),
Območje 6: Markovci, Čepinci, Adrijanci
Območje 7: Ženavlje
Območje 8: Neradnovci, Šulinci
Območje 9: Stanjevci
Območje 15: Panovci, Kančevci

Preostalih 8 območij je še na voljo za sklenitev pogodbe o skrbništvu.

--------------------------

Zaznamek 2

Do dne, 29.4. 2022 so se kandidati za sklenitev pogodbe o skrbništvu prijavili še na:

Območje 16: k.o. Središče in
Območje 18: k.o. Motvarjevci.

Na voljo so še:
Območje 10: Matjaševci, Kuzma; 25 parcel, skupna površina 3,60 ha
Območje 11: Vidonci; 2 parceli, skupna površina 1,58 ha
Območje 12: Ocinje, Nuskova; 11 parcel, skupna površina 1,58 ha
Območje 13: Nuskova, Rogašovci, Sveti Jurij; 17 parcel, skupna površina 2,28 ha
Območje 14: Dolnji Slaveči, Motovilci; 6 parcel, skupna površina 0,43 ha
Območje 17: Selo, Fokovci; 5 parcel, skupna površina 1,26 ha

------------------------

Zaznamek 3

Do dne, 20.5. 2022 so se kandidati za sklenitev pogodbe o skrbništvu prijavili še na:

Območje 10: Matjaševci, Kuzma; 25 parcel, skupna površina 3,60 ha

Na voljo so še:
Območje 11: Vidonci; 2 parceli, skupna površina 1,58 ha
Območje 12: Ocinje, Nuskova; 11 parcel, skupna površina 1,58 ha
Območje 13: Nuskova, Rogašovci, Sveti Jurij; 17 parcel, skupna površina 2,28 ha
Območje 14: Dolnji Slaveči, Motovilci; 6 parcel, skupna površina 0,43 ha
Območje 17: Selo, Fokovci; 5 parcel, skupna površina 1,26 ha