Poziv nevladnim organizacijam za imenovanje kandidata v svet javnega zavoda

Grad, 18. marec 2021

Na podlagi 11., 15., 16. in 17. člena Statuta (Ul. RS št. 6/2005 s spremembami) Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja

Poziv nevladnim organizacijam na območju Krajinskega parka Goričko za imenovanje kandidatov za predstavnika zainteresirane javnosti  v Svetu Javnega zavoda Krajinski park Goričko.

Pozivamo vse nevladne organizacije, ki:

  •  so ustanovljene, vpisane oziroma registrirane kot društvo, zveza društev, zavodi ali ustanove,
  •  katerih ustanovitelji so domače ali tuje pravne ali fizične osebe zasebnega prava,
  •  jim ustanovitveni akti določajo, da delujejo na področju ohranjanja narave, ni pa to nujno njihova edina dejavnost, ter
  •  imajo sedež v eni izmed občin na območju parka, v primeru zveze društev pa pomemben del članov s sedežem v parku,

da do 19. 4. 2021 sporočijo po e-pošti na park.goricko@siol.net ali pisno na naslov: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad, ime kandidata za predstavnika zainteresirane javnosti v Svetu Javnega zavoda Krajinski park Goričko za mandatno obdobje od 2021 do 2025.

K predlogu kandidata je potrebno priložiti njegovo podpisano pisno izjavo, da se s kandidaturo strinja, in dokazilo NVO o delovanju na področju ohranjanja narave ,oziroma, da je to področje njihovo večinsko področje delovanja. Nevladne organizacije prosimo, da h kandidaturi priložijo svoj ustanovitveni akt, iz katerega je vidno področje delovanja. (Statut…)

Na zavihku spletne strani so objavljeni vsi pravni akti in njihove spremembe za delovanje Javnega zavoda Krajinski park Goričko tukaj.

Statut in njegove spremembe so pripete tudi tukaj. Posebej opozarjamo na 21. člen Statuta, ki opredeljuje delo sveta zavoda.

Po prispetju kandidatur s priloženimi dokumenti bo sestavljena lista vseh kandidatov, ki bo 21. 4. 2021 javno objavljena na spletni strani krajinskega parka. Sočasno bo lista (glasovnica) poslana v glasovanje vsem nevladnim organizacijam iz poziva, tudi, če same niso predlagale svojega kandidata.

Oddaja glasovnic bo možna po e-pošti: lidija.bernjak@goricko.info ali po pošti do vključno 2. 5. 2021. (Pri prejemu glasovnic oddanih na pošti se bo upošteval datum poštnega žiga). Vsaka NVO  lahko glasuje le enkrat.  Glasuje se na glasovnici, na kateri zakoniti zastopnik nevladne organizacije izbere dva kandidata.

Kandidat, ki bo prejel največje število glasov, bo izbran za novega člana sveta zavoda kot predstavnik zainteresirane javnosti. V primeru, da bo več kandidatov prejelo isto število glasov, se opravi drugi krog glasovanja po istem postopku kot prvi.

Mandat člana sveta se bo predvidoma začel v drugi polovici meseca maja in bo trajal 4 leta. Če zastopnik zainteresirane javnosti ne bo imenovan, bo v času do imenovanja Svet Javnega zavoda Krajinski park Goričko odločal veljavno v preostali sestavi.

 

Direktorica zavoda, Stanislava Dešnik, univ.dipl.inž.kraj.arh.