Strategija Evropske unije za biotsko raznovrstnost

Biodiverziteta ali biotska raznovrstnost je ena izmed največjih vrednot našega planeta. V milijardah let se je na Zemlji razvil bogat in kompleksen preplet življenja, del katerega smo tudi ljudje. Od biodiverzitete smo pri tem neposredno in posredno odvisni. Ta nam omogoča preskrbo s hrano in vodo, daje nam naravne vire za različne materiale, zdravila, goriva, čisti nam prst, vodo in zrak, skrbi za blaženje vremenskih ekstremov, hkrati pa nas sprošča in vedno znova navdušuje. 

Vendar pa smo ljudje z netrajnostnimi oblikami izkoriščanja naravnih virov povzročili množično izumiranje živih bitij in s tem zmanjševanje biodiverzitete. V zadnjih 40 letih se je svetovna populacija rastlinskih in živalskih vrst zmanjšala za 60%, izumrtje pa grozi kar enemu milijonu vrst. Dodatno grožnjo biodiverziteti predstavljajo tudi podnebne spremembe. 

Ohranjanje biodiverzitete ima tudi pomembno gospodarsko plat, saj je več kot polovica svetovnega bruto domačega proizvoda odvisna od narave. Panoge, ki so v največji meri odvisne so kmetijstvo, gradbeništvo, živilska industrija, turizem, promet in druge.  

V ta namen je Evropska unija v letu 2020 sprejela strategijo varovanja biotske raznovrstnosti do leta 2030, ki poteka pod geslom "Vrnimo naravo nazaj v naša življenja". 

Namen strategije je zavarovati najmanj 30 % površja kopnega in najmanj 30 % morskih površin v Evropi. Za obnovo porušenih ekosistemov je namen povečati obseg ekološkega kmetovanja in značilnosti biotske raznovrstnosti na kmetijskih zemljiščih, zaustaviti in obrniti trend upadanja števila opraševalcev, zamanjšati uporabo in škodljivost pesticidov za 50 % do leta 2030, povrniti najmanj 25 tisoč kilometrov rek v naravno stanje ter posaditi 3 milijarde dreves do leta 2030. Za obnovo biotske raznovrstnosti bo iz različnih virov sproščenih 20 milijard evrov letno. Varovanje naravnega kapitala in biodiverzitete bo postalo ključni element razvoja gospodarstva Evropske unije. V letu 2021 bo EU prevzela vodilno vlogo na Konvenciji o biotski raznovrstnosti in poskušala doseči načrtovane cilje na področju varovanja biodiverzitete.

S strategijo za biotsko raznovrstnost bo Evropa stopila na pot k ekološkemu okrevanju do leta 2030. Več o strategiji lahko izveste tukaj


Fotografija: Gregor Domanjko